ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 5 ก.ย. -23 ก.ย. 2559 |บุคลากรปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

"มทร.พระนคร"

ลิงค์: http://iqepi.com/35902/ หรือ
ตำแหน่ง: บุคลากรปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,750-21,880
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ย. - 23 ก.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
---
มทร.พระนครกรุงเทพมหานคร

มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ (ศึกษาด้านบัญชีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ตรวจสอบเรื่องขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ
๒. ตรวจสอบเรื่องขออนุมัติและเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์งบยุทธศาสตร์ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
๓. ตรวจสอบเรื่องขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินโครงการต่าง ๆ ที่ใช้เงินตั้งแต่ ๒ หมวดรายจ่ายขึ้นไป
๔. ตรวจสอบเรื่องขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
๕. ตรวจสอบเรื่องขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินโครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
๖. การกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
๗. จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณคงเหลือ
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
- หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office
( Word , Excel , PowerPoint )


เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 21880 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางบริหารการศึกษา เศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ ศิลปศาสตร์ วิจัยสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ทำวิจัยสถาบัน
๒. จัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้บริการสืบค้น
๓. จัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี รายงานสถิติการศึกษา เป็นต้น
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
ทักษะ/สมรรถนะ : - ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณา ความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ชื่อตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงาน
๒. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก
๓. การแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา
๔. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน/ปฏิบัติหน้าที่แทน
๕. บันทึกข้อมูลในระบบ HRM.
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ทักษะ/สมรรถนะ : - ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office
และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (SPSS)


เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ กรุงเทพมหานคร มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร2559 สอบ มทร.พระนคร 59 ehenbook.com มทร.พระนคร เปิดสอบ

วิธีการสมัครงานพนักงาน มทร.พระนคร :ตนเอง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » spthailocal.com | thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com