ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 6 ต.ค. -14 ต.ค. 2559 |หลายตำแหน่ง

"ธนาคารออมสิน"

ลิงค์: http://iqepi.com/36190/ หรือตำแหน่ง: หลายตำแหน่งระดับการศึกษา: ปริญญาตรีอัตราเงินเดือน: -อัตราว่าง: 6ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ต.ค. - 14 ต.ค. 2559**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
---ธนาคารออมสินกรุงเทพมหานคร

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบ

รองผู้อำนวยการฝ่าย ส่วนบริหารการป้องกันการทุจริต 1จำนวน 1 ตำแหน่งรายละเอียดตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่าย ส่วนบริหารการป้องกันการทุจริต 1ช่วงเวลาที่เปิดรับ29 ก.ย. 59 ถึง 14 ต.ค. 59รายละเอียดงาน- บริหาร ควบคุมตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภํณฑ์ และบริการของธนาคาร เพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยง และความเสียหายจากการทุจริต- กำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริต และคำแนะนำด้านความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้แก่ลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ- ตรวจสอบและเฝ้าติดตามพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารที่น่าสงสัยและ/หรือส่อเค้าทุจริตตลอด 24 ชั่วโมง- วางแผน และดำเนินการสืบสวนสอบสวน วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลการทุจริต พยานหลักฐาน รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปเหตุการณ์การทุจริต และระบุตัวผู้ทุจริตหรือกลุ่มผู้ทุจริต- ดำเนินการและหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาขัอยุติ กรณีที่ลูกค้าและ/หรือธนาคารได้รับความเสียหายจากการทุจริต รวมทั้งการขออนุมัติจ่ายเพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่ลูกค้า- ปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดการให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ- ควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศของธนาคารเงื่อนไขอายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธนาคารหมายเหตุ1.มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ การควบคุม การตรวจสอบ และการป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายจากการทุจริต (Fraud Management) ในผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ Digital Banking และสินเชื่อประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 7 ปี2.มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการตรวจจับ และการป้องกันการทุจริต และมีความรู้และมีส่วนเกี่ยวข้องในการ set rules ของระบบงานการตรวจจับและการป้องกันการทุจริต3.มีความรู้ในการควบคุมและการป้องกันความเสี่ยง และความเสียหายจากการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ Digital Banking และสินเชื่อต่าง ๆ เป็นต้น4.มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับใน Fraud's Rules & Regulations ของ Visa เป็นอย่างดี5.มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย PCI DSS ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันการทุจริต และหรือการบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้ถือบัตร และมาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยงานต้องยึดถือและปฏิบัติตาม6.มีทักษะ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยสืบสวนและชดเชยความเสียหาย 2จำนวน 1 ตำแหน่งรายละเอียดตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยสืบสวนและชดเชยความเสียหาย 2ช่วงเวลาที่เปิดรับ29 ก.ย. 59 ถึง 14 ต.ค. 59รายละเอียดงาน- วางแผนและดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีการทุจริตบัตรเครดิต และเครื่องให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งให้แก่ร้านค้าสมาชิก และหน่วยงานอื่นๆ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อค้นหาและรวบรวมข้อมูลการทุจริต และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง- สรุปรายงานข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบสวนสอบสวน เพื่อระบุตัวผู้ทุจริต และความเสียหาย เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดี และนำเสนอธนาคารเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้า- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับผู้ทุจริต รวมถึงการติดตามความคืบหน้าทางคดี และการหาข้อยุติให้กับลูกค้า และหรือธนาคารที่ได้รับความเสียหายจากการทุจริต- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงบัญชีและนำเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้า- จัดเก็บขัอมูลการทุจริต พยานหลักฐาน และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐาน PCIDSS พร้อมรายงานข้อมูลการทุจริตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามกฏระเบียบ เช่น Visa เป็นต้น- ดำเนินการจัดทำระเบียบ คำสั่ง รวมถึงการเข้าร่วมการพัฒนาและทดสอบระบบงานที่เกี่ยวข้องเงื่อนไขอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธนาคารหมายเหตุ1.มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ การควบคุม การตรวจสอบ และการป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายจากการทุจริต (Fraud Management) ในผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ Digital Banking และสินเชื่อประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 5 ปี2.มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการตรวจจับ และการป้องกันการทุจริต และมีความรู้และมีส่วนเกี่ยวข้องในการ set rules ของระบบงานการตรวจจับและการป้องกันการทุจริต3.มีความรู้ในการควบคุมและการป้องกันความเสี่ยง และความเสียหายจากการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ Digital Banking และสินเชื่อต่าง ๆ เป็นต้น4.มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับใน Fraud's Rules & Regulations ของ Visa เป็นอย่างดี5.มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย PCI DSS ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันการทุจริต และหรือการบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้ถือบัตร และมาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยงานต้องยึดถือและปฏิบัติตาม6.มีทักษะ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยสืบสวนและชดเชยความเสียหาย 3จำนวน 1 ตำแหน่งรายละเอียดตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยสืบสวนและชดเชยความเสียหาย 3ช่วงเวลาที่เปิดรับ29 ก.ย. 59 ถึง 14 ต.ค. 59รายละเอียดงาน- วางแผนและดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีการทุจริตจากการสมัครใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ การสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกบัตรเครดิต การสมัครใช้บริการช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ การสมัครใช้บริการสินเชื่อ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อค้นหาและรวบรวมข้อมูลการทุจริต และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง- สรุปรายงานข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบสวนสอบสวน เพื่อระบุตัวผู้ทุจริต และความเสียหาย เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดี และนำเสนอธนาคารเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้า- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับผู้ทุจริต รวมถึงการติดตามความคืบหน้าทางคดี และการหาข้อยุติให้กับลูกค้า และหรือธนาคารที่ได้รับความเสียหายจากการทุจริต- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงบัญชีและนำเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้า- จัดเก็บขัอมูลการทุจริต พยานหลักฐาน และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐาน PCIDSS พร้อมรายงานข้อมูลการทุจริตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามกฏระเบียบ เช่น Visa เป็นต้นเงื่อนไขอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธนาคารหมายเหตุ1.มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ การควบคุม การตรวจสอบ และการป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายจากการทุจริต (Fraud Management) ในผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ Digital Banking และสินเชื่อประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 5 ปี2.มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการตรวจจับ และการป้องกันการทุจริต และมีความรู้และมีส่วนเกี่ยวข้องในการ set rules ของระบบงานการตรวจจับและการป้องกันการทุจริต3.มีความรู้ในการควบคุมและการป้องกันความเสี่ยง และความเสียหายจากการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ Digital Banking และสินเชื่อต่าง ๆ เป็นต้น4.มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับใน F
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยบริหารข้อมูลและระบบงานจำนวน 1 ตำแหน่งรายละเอียดตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยบริหารข้อมูลและระบบงานช่วงเวลาที่เปิดรับ29 ก.ย. 59 ถึง 14 ต.ค. 59รายละเอียดงาน- วางแผนและบริหารจัดการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุม และป้องกันการทุจริตในความรับผิดชอบ และตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก เพื่อจัดหาและพัฒนาระบบงาน รวมถึงการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ- บริหารจัดการ Rules ในระบบ Fraud Monitoring และ Fraud Detection- ศึกษากฎหมาย ข้อบังคับ และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เช่น Visa Rulesเป็นต้น รวมถึงการติดตามข้อมูล ข่าวสาร รูปแบบ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทุจริต เพื่อวางแผนและพัฒนาระบบงาน- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก เช่น Visa เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และศึกษาหาแนวทางการป้องกันการทุจริต- วิเคราะห์แนวโน้มการทุจริต และจัดทำรายงานข้อมูลเพื่อการบริหาร รวมถึงข้อเสนอแนะและแนวทางในการป้องกันการทุจริต เพื่อพัฒนาระบบงานการติดตามตรวจจับการทุจริตให้มีประสิทธิภาพเงื่อนไขอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธนาคารหมายเหตุ1.มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ การควบคุม การตรวจสอบ และการป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายจากการทุจริต (Fraud Management) ในผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ Digital Banking และสินเชื่อประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 5 ปี2.มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการตรวจจับ และการป้องกันการทุจริต และมีความรู้และมีส่วนเกี่ยวข้องในการ set rules ของระบบงานการตรวจจับและการป้องกันการทุจริต3.มีความรู้ในการควบคุมและการป้องกันความเสี่ยง และความเสียหายจากการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ Digital Banking และสินเชื่อต่าง ๆ เป็นต้น4.มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับใน Fraud's Rules & Regulations ของ Visa เป็นอย่างดี5.มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย PCI DSS ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันการทุจริต และหรือการบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้ถือบัตร และมาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยงานต้องยึดถือและปฏิบัติตาม6.มีทักษะ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี7.มีความรู้ และความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี และสามารถพัฒนาโปรแกรมได้
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยติดตามและตรวจจับการทุจริต 3จำนวน 1 ตำแหน่งรายละเอียดตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยติดตามและตรวจจับการทุจริต 3ช่วงเวลาที่เปิดรับ29 ก.ย. 59 ถึง 14 ต.ค. 59รายละเอียดงาน- วิเคราะห์และตรวจสอบใบสมัครใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ใบสมัครเป็นร้านค้าสมาชิก ใบสมัครใช้บริการช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ ใบคำขอสินเชื่อประเภทต่างๆ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย- บริหารจัดการระบบ Fraud Monitoring และ Fraud Detection- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกเลิกใบสมัครใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ใบสมัครเป็นร้านค้าสมาชิก ใบสมัครใช้บริการช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ และใบคำขอสินเชื่อ และอืนๆ ในกรณีที่พบว่ามีเหตุอันน่าสงสัย/หรือส่อเค้าทุจริต- วิเคราะห์และสรุปข้อมูลการทุจริต และจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการสืบสวนสอบสวน และหาทางควบคุมและป้องกันต่อไป- วิเคราะห์และจัดทำรายงานข้อมูลเพื่อการบริหาร รวมถึงข้อเสนอแนะในการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายจากการทุจริตเงื่อนไขอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธนาคารหมายเหตุ1.มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ การควบคุม การตรวจสอบ และการป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายจากการทุจริต (Fraud Management) ในผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ Digital Banking และสินเชื่อประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 5 ปี2.มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการตรวจจับ และการป้องกันการทุจริต และมีความรู้และมีส่วนเกี่ยวข้องในการ set rules ของระบบงานการตรวจจับและการป้องกันการทุจริต3.มีความรู้ในการควบคุมและการป้องกันความเสี่ยง และความเสียหายจากการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ Digital Banking และสินเชื่อต่าง ๆ เป็นต้น4.มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับใน Fraud's Rules & Regulations ของ Visa เป็นอย่างดี5.มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย PCI DSS ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันการทุจริต และหรือการบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้ถือบัตร และมาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยงานต้องยึดถือและปฏิบัติตาม6.มีทักษะ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ผู้ชำนาญการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรจำนวน 1 ตำแหน่งรายละเอียดตำแหน่งผู้ชำนาญการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรช่วงเวลาที่เปิดรับ29 ก.ย. 59 ถึง 14 ต.ค. 59รายละเอียดงาน-วางแผน กำหนดกลยุทธ์ และกระบวนการบริหารจัดการภาพลักษณ์ของธนาคารทั้งภายในและภายนอกให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี (Corporate Image) และผลิตภัณฑ์ (Product Image) เป็นที่ชื่นชอบต่อสาธารณชนทุกระดับ ทั่วประเทศ และสร้างความสัมพันธ์กบัสื่อมวลชนทุกแขนง-เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านธุรกิจ และภารกิจของผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธนาคารผ่านสื่อต่างๆ ไปยังประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร-สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคารกับกลุ่มลูกค้า และประชาชนทั่วไปด้วยกิจกรรมสังคมต่างๆ-สร้างความเชื่อมั่นว่าธนาคารมีกลยุทธ์การบริหารจัดการภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกันที่เอื้อต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตามที่องค์กรคาดหวัง-จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ของธนาคาร และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคารกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเงื่อนไขอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหมายเหตุ1.จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และหรือสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์2.อายุไม่เกิน 45 ปี3.มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์งานด้านประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ไม่น้อยกว่า 5 ปี4.สามารถวางแผนและวางกลยุทธ์ในการบูรณาการงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารการตลาด5.สามารถผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น การเขียนบทความ/ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับสื่อมวลชนการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมด้านการสื่อสารการตลาด6.มีประสบการณ์ด้านหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง7.มีทักษะในการใช้ภาษาทั้งการพูด อ่าน เขียน และมีปฏิภาณไหวพริบ รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างแรงจูงใจได้ดี8.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อและประสานงานกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดีสมัครงาน ธนาคารออมสิน งานราชการ กรุงเทพมหานคร ธนาคารออมสิน รับสมัคร สอบ ธนาคารออมสิน2559 สอบ ธนาคารออมสิน 59 ehenbook.com ธนาคารออมสิน เปิดสอบ
วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารออมสิน :onlineประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:สอบวันที่:ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารออมสิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเว็บรับสมัคร |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » spthailocal.com | thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com