ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560

กระทรวงศึกษาธิการ...

กระทรวงศึกษาธิการ... "กระทรวงศึกษาธิการ" ลิงค์: http://iqepi.com/38540/ หรือ ตำแหน่ง: กิจกรรมทางการศึกษา ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 พ.ค. - 9 พ.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ

"กระทรวงศึกษาธิการ"


ลิงค์: http://iqepi.com/38540/ หรือ
ตำแหน่ง: กิจกรรมทางการศึกษา
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 พ.ค. - 9 พ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
---
กระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต และรัฐศาสตรบัณฑิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รวบรวมข้อมูลและหรือประเมินผลการฝึกอบรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการจัดกิจกรรมทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน
2. ศึกษาหาความจำเป็นในการฝึกอบรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และการจัดกิจกรรมทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน ให้เป็นไปตามรูปแบบหลักสูตรและวิธีการทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน
3. จัดทำโครงการและเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการจัดกิจกรรม
ทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติง่านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 6. การใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 7. การใช้ภาษาไทย 8. ความรู้ ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน
วิธีการประเมิน : ประเมินความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน (80 คะแนน)

- ทักษะ
ใบสมัคร และผลงานที่สำคัญ 1 ชิ้น (ภายใน 3 ปี)
วิธีการประเมิน : พิจารณาจากใบสมัคร และผลงานที่สำคัญ 1 ชิ้น (ภายใน 3 ปี) (20 คะแนน)

- สมรรถนะ
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ 2. ทัศนคติ แรงจูงใจ ความประพฤติ และอุปนิสัย 3. การปรับตัว และมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ 4. ความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับทางราชการ 5. ความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน ในการประเมินครั้งที่ 1 และการประเมินครั้งที่ 2 รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ถ้าคะแนนเท่ากันให้พิจารณา ดังนี้ 1.ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ 1 มากกว่า ผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 2. หากคะแนนจากการประเมินครั้งที่ 1 เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ :ตนเอง  
ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงศึกษาธิการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

  http://iqepi.com/38540/