ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 มิ.ย. -26 มิ.ย. 2560 รวม 20 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

"กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

ลิงค์: http://iqepi.com/39211/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,20อัตรา ระดับการศึกษา: ปวส. อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650 อัตราว่าง: 20 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 2560 **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2554 เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวนอัตราว่างครั้งแรก จำนวน 20 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครสอบ
  1. ได้รับประกาศนียัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
การรับสมัครสอบ รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dla.job.thai.com หรือ http://www.dla.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน" โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบที่กำหนด ให้ดำเนินการตามขั้นตอน
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น :online
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |