ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

...

... "สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ลิงค์: http://iqepi.com/38872/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"


ลิงค์: http://iqepi.com/38872/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 พ.ค. - 23 พ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
---
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 21000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการ
วางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ทางการวางผังเมือง และทางผังเมือง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - จัดทำนโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตราการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อภารกิจตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป - ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน - ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และหน่วยงาน - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ - พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง - การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - การติดตามประเมินผลนโยบายและแผน - การอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม - การจัดทำแผนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ - นโยบายและแผนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การผังเมือง - เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม - ความหลากหลายทางชีวภาพ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจพิจารณาหรือจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ การให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับงานนิติการทั่วไป การศึกษา วิเคราะห์ให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และการดำเนินคดีต่าง ๆ ของหน่วยงาน

วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป - ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน - ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และหน่วยงาน - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ - พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

  http://iqepi.com/38872/