ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 มิ.ย. -23 มิ.ย. 2560 รวม 7 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ

"กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช"

ลิงค์: http://iqepi.com/39528/ หรือ ตำแหน่ง: นายสัตวแพทย์ ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 18,020-19,830 อัตราว่าง: 7 ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี,เชียงใหม่,ตาก,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,สุราษฎร์ธานี,อุบลราชธานี เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชชลบุรี

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการสัตวแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับโรคสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนด้านห้องปฏิบัติการ ด้านการชันสูตรโรคสัตว์ป่า ด้านการผลิตการทดสอบชีวภัณฑ์สัตว์ป่า ด้านสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค ด้านป้องกัน ควบคุม กำจัดโรคสัตว์ป่า รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ป่า ด้านสุขศาสตร์สัตว์ป่าและสุขอนามัย เพื่อให้สัตว์ป่ามีสุขภาพดี (2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ป่าด้วยวิธีการต่าง ๆ ด้านข้อมูลสารสนเทศการสัตว์ป่า ด้านชีววิทยาสัตว์ป่า ด้านการผสมเทียม ด้านการปรับปรุงพันธุ์ การทดสอบพ่อพันธุ์ ด้านความสมบูรณ์พันธุ์ และควบคุมคุณภาพการผลิตน้ำเชื้อสัตว์พ่อพันธุ์และตัวอ่อน (3) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนามาตรฐาน ด้านการกักกันสัตว์ป่า ด้านการเลี้ยงสัตว์ป่าปลอดโรค ด้านการชันสูตรโรคสัตว์ป่า ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการสัตวแพทย์สาธารณสุข ด้านห้องปฏิบัติการตรวจสอบ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากล (4) ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพและให้การรับรอง ชีวภัณฑ์สัตว์ป่า การชันสูตรโรคสัตว์ป่า การควบคุมป้องกันโรคระบาด การควบคุมป้องกันโรคระบาด และสิ่งแวดล้อมของสัตว์ป่าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์และการสาธารณสุข (5) ดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของสัตว์ป่า อาหารสำหรับสัตว์ป่า ยาสัตว์ ชีววัตถุ สถานที่เลี้ยงสัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมสำหรับสัตว์ป่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (6) กำกับ ดูแลงานและดำเนินการควบคุมป้องกันโรคระบาดให้แก่สัตว์ป่า ควบคุมเคลื่อนย้ายและกักกันสัตว์ป่า - ซากสัตว์ป่า (7) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ป่า ตลอดจนการสืบย้อนข้อมูล เพื่อการวางแผนและดำเนินการในการควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ป่า ขยายพันธุ์สัตว์ป่า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภัณฑ์และแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ (8) รวบรวมข้อมูลระบบตรวจสอบย้อนกลับด้านการสัตว์ป่า เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และหาสาเหตุข้อบกพร่องในการสัตว์ป่า 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 3. ด้านการประสานงาน (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ (1) ให้คำแนะนำ จัดทำสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอดเทคโนโลยี เกี่ยวกับหลักวิชาการสัตวแพทย์และงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง (2) ให้บริการในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้รับ บริการมีความพึงพอใจ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งสัตวแพทย์ ดังต่อไปนี้ - ความรู้เกี่ยวกับการจับบังคับควบคุมสัตว์ป่า เพื่อการวินิจฉัยอาการป่วย และรักษาพยาบาลสัตว์ป่า - ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์ป่า โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ - ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ป่า - ความรู้เกี่ยวกับการสอบสวนโรค การชันสูตรโรคสัตว์ป่า - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีววิทยาสัตว์ป่า - ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลสัตว์ป่า และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและการเก็บตัวอย่างที่เหมาะสม เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ - ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันโรคตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) - ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ป่า เทคโนโลยีด้านวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ป่า - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และที่เป็นประเด็นปัญหา ณ ปัจจุบัน ทักษะ/สมรรถนะ : การสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งสัตวแพทย์ ดังต่อไปนี้ - ความรู้เกี่ยวกับการจับบังคับควบคุมสัตว์ป่า เพื่อการวินิจฉัยอาการป่วย และรักษาพยาบาลสัตว์ป่า - ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์ป่า โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ - ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ป่า - ความรู้เกี่ยวกับการสอบสวนโรค การชันสูตรโรคสัตว์ป่า - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีววิทยาสัตว์ป่า - ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลสัตว์ป่า และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและการเก็บตัวอย่างที่เหมาะสม เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ - ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันโรคตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) - ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ป่า เทคโนโลยีด้านวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ป่า - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และที่เป็นประเด็นปัญหา ณ ปัจจุบัน เงื่อนไข : ไม่รับโอน
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง ประกาศ 1 |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com