ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร"

ลิงค์: http://iqepi.com/39553/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา,ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา* อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000 อัตราว่าง: 3 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ๒. งานด้านรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของระดับคณะ ๓. การบันทึกข้อมูลผลการประเมินและหลักฐานเอกสารอ้างอิงลงในระบบสารสนเทศ (IQA) และ (CHE QA Online) ๔. จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารคณะ ๕. จัดทำเล่มคู่มือประกันคุณภาพ รายงานการศึกษาตนเอง รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ สอบข้อเขียน ( ๖๐ คะแนน ) - ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา - ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา - ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือราชการและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สอบปฏิบัติ ( ๔๐ คะแนน ) - ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ( Word , Excel ) - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ วิธีการประเมิน : - ทักษะ - สมรรถนะ - ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณา ความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และ มีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงาน ที่ปฏิบัติ เป็นต้น
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศระบบสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ควบคุมดูแล รักษา ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ๒. บันทึกวีดิทัศน์ การประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ๓. ควบคุม ดูแลระบบเครือข่ายภายใน (Internet) ๔. ตรวจ ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้ง Software ต่าง ๆ วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ สอบข้อเขียน ( ๖๐ คะแนน ) - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน - ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สอบปฏิบัติ ( ๔๐ คะแนน ) - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ - การติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน ( ๖๐ คะแนน ) - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน - ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สอบปฏิบัติ ( ๔๐ คะแนน ) - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ - การติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ชื่อตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านบริหารธุรกิจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. รับ – ส่งหนังสือราชการ ๒. ขออนุมัติดำเนินการการเบิกจ่ายของคณะ สถาบัน สำนัก กอง ๓. ติดตามค้นหาหนังสือและคืนแก้ไข ๔. พิมพ์หนังสือราชการและร่างหนังสือโต้ตอบ ๕. จัดเก็บและค้นหาเอกสารระเบียบ คำสั่ง มติ ต่างๆ วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม - การติดต่อประสานงานและมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ( Word , Excel ) วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน ( ๖๐ คะแนน ) สอบปฏิบัติ ( ๔๐ คะแนน )
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com