ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2560 รวม 41 อัตรา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

"กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน"

ลิงค์: http://iqepi.com/39653/ หรือ ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน,พนักงานประจำสำนักงาน,ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา* อัตราเงินเดือน: - อัตราว่าง: 41 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ บัญชี เลขานุการ ธุรกิจบริการ การเงินการธนาคาร การจัดการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรมและการท่องเที่ยว ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ๑.งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานธุรการ งานสารบรรณ และงานบุคคล ๒.งานให้บริการทางเอกสารของทางราชการและบันทึกข้อมูล ๓.งานจัดการประชุม ๔.งานอำนวยการและประสานงานต่าง ๆ ๕.งานที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศอื่นๆ ๖.งานอาคารสถานที่ ๗.ให้คำปรึกษาแนะนำ และบริการเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ๘.งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 1.การศึกษา ค้นคว้า กฎหมาย ข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อยกร่างแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คำชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่อยู่ในภารกิจของกรม 2.การให้ความเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่าง ๆ 3.ให้คำปรึกษา หารือ แนะนำข้อกฎหมายแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของกรม ตีความข้อกฎหมาย ข้อตกลงและสัญญาต่าง ๆ 4.ดำเนินการเกี่ยวกับงานระเบียบวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการทั่วไป 5.ตอบข้อหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการทั่วไป ๕.ให้คำปรึกษาแนะนำ และตอบข้อหารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมายกรม ๖.พิจารณาอุทธรณ์คำขอร้องการดำเนินคดีผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายของกรม ๗.ดำเนินการเกี่ยวกับคดีที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นโจทก์หรือจำเลย ๘.งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 1.จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ 2.รวมรวมข้อมูลและรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 3.จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 4.ศึกษาผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ 5.ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ - จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ - จ่ายเงินของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 6.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 1.การศึกษา รวบรวมข้อมูล ประสานงานวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2.จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานงบประมาณและแผนเฉพาะเรื่องต่างๆ 3.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน รายปี 4.งานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 5.จัดประชุม สัมมนา ให้บริการสถิติข้อมูลต่างๆ 6.การจัดทำแบบสอบถาม ติดตามประเมินผลการฝึก 7.ศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิเคราะห์ตลาดแรงงาน เพื่อหาความต้องการด้านกำลังคนและความต้องการด้านกำลังคนและความต้องการในการฝึกอาชีพเพื่อการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน 8.จัดทำและออกแบบทดสอบคัดเลือกและวัดผลให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับการฝึก การฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือ การฝึกในสถานประกอบการและ ฝึกที่ไม่ใช่ช่าง รวมทั้งการฝึกเพื่อเปลี่ยนงาน งานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ งานแข่งขันฝีมือแรงงาน การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การฝึก การจัดทำตารางการฝึกการทดสอบ คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึก 9.ประสานงานเกี่ยวกับเงินทุนช่วยเหลือผู้รับการฝึกปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 288) พ.ศ. 2538 10.ประสานงานเกี่ยวกับงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและงานเกี่ยวกับการพัฒนาคำขอตั้งสถานฝึกอบรมวิชาชีพขั้นต้น และติดต่อประสานการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนบท 11.ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์) อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางคอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ๑.งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติในสาขาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ๒.จัดทำเอกสารประกอบการฝึก ๓.ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก ๔.งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ) อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า หรือ เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ๑.งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติในสาขาช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ๒.จัดทำเอกสารประกอบการฝึก ๓.ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก ๔.งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมรถยนต์) อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างยนต์ หรือ เครื่องกล ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ๑.งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติในสาขาช่างซ่อมรถยนต์ ๒.จัดทำเอกสารประกอบการฝึก ๓.ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก ๔.งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์) อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างยนต์ หรือ เครื่องกล ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑.งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติในสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ๒.จัดทำเอกสารประกอบการฝึก ๓.ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก ๔.งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างไฟฟ้า) อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า หรือ แมคคาทรอนิกส์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ๑. งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติในสาขาช่างไฟฟ้า ๒. จัดทำเอกสารประกอบการฝึก ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก ๔. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างกลโรงงาน) อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างกลโรงงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ๑.งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติในสาขาช่างกลโรงงาน ๒.จัดทำเอกสารประกอบการฝึก ๓.ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก ๔.งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า) อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางเทคโนโลยีการออกแบบและเครื่องแต่งกาย หรือ ทางผ้าและเครื่องแต่งกาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ๑.งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติในสาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ๒.จัดทำเอกสารประกอบการฝึก ๓.ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก ๔.งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน :online
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com