ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-17 ก.ค. 2560

กอช.

"กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ"

ลิงค์: http://iqepi.com/40030/ หรือ ตำแหน่ง: ฝ่ายจัดการลงทุน,หัวหน้าฝ่ายการตลาด,ฝ่ายธุรการและพัสดุ,ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์,ฝ่ายการตลาด,ฝ่ายบัญชี,ฝ่ายปฏิบัติการงานทะเบียนสมาชิก ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: - อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 17 ก.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กอช. กองทุนการออมแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

หัวหน้าฝ่าย / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน ขอบเขตความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานในระดับฝ่ายโดยปฏิบัติการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ แนวโน้มตลาด ผลการดำเนินงาน ต่อคณะอนุกรรมการการลงทุน และ/หรือ คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติเข้าร่วมในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งดูแลและควบคุมให้พอร์ตการลงทุนต่างๆ อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของกองทุนการออมแห่งชาติ หน่วยงานกำกับดูแลภายนอก รวมทั้งเกณฑ์การควบคุมนำเสนอกลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้และเป็นไปตามเป้าหมาย คุณสมบัติขั้นต่ำตามตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี /หรือ ปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร บริหาร เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการกองทุนหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี - กรณีเป๋นเจ้าหน้าที่อาวุโส มีประวสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป - เคยบริหารจัดกองทุนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกันไม่ต่ากว่า 10,000 ล้านบาท ( สำหรับหัวหน้าฝ่าย) - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft Office , BISNEW, และ Bloomberg ได้เป็นอย่างดี
หัวหน้าฝ่ายการตลาด ขอบเขตความรับผิดชอบ - วางแผน ควบคุม การปฏิบัติงานด้านการตลาดวางกลยุทธ์การตลาด ให้เหมาะสมตามสภาพกลุ่มเป้าหมายของ แต่ละพื้นที่ เพื่อให้ฝ่ายส่งเสริมการออมได้บรรลุเป้าหมาย การเพิ่มสมาชิกแก่ กอช.อย่างต่อเนื่อง - ติดตามประเมินผลเพื่อปรับแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ประสานงานฝ่ายกฏหมาย ปรับปรุง ระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และสามารถนำแผนการตลาด กลยุทธ์ไปปฏิบัติงานให้เกิดผล - วิเคราะห์ข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เพื่อวางแผนและกลยุทธ์การตลาด คิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก คิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่จะดึงดูดสมาชิก ไม่ให้ลาออกจากกองทุน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายกำหนด คุณสมบัติขั้นต่ำตามตำแหน่ง - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารการตลาด การเงินการธนาคาร สถิติ นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์ในงานวางแผนการตลาด กลยุทธ์ต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี - ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับสื่อสารได้ - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ power point ได้ในระดับดี - มีความรับผิดชอบสูงต่องานที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายธุรการและพัสดุ ขอบเขตความรับผิดชอบ กำกับดูแลงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหาพัสดุ งานธุรการของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ทั้งหมด โดยวางแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ของ กอช. และถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ รวมทั้งจัดการสำนักงานโดยทั่วไป เช่น การใช้อาคารสถานที่ ความเรียบร้อยปลอดภัย การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การดูแลความสะอาด การบริหารรถยนต์ การบริการรับส่งเอกสารพัสดุ ตลอดจนบริหารจัดเก็บข้อมูลระบบงานพัสดุ งานสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คุณสมบัติขั้นต่ำตามตำแหน่ง - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในการบริหารและปฏิบัติงานทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุ ทั้งภาครัฐ และหรือเอกชนมาไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป - มีประสบการณ์จากภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรู้และทักษะการบริหารจัดการด้าน งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง งานธุรการ และระบบพัสดุ งานสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานพื้นฐาน - มีความรู้และทักษะในการสื่อความทั้งการพูดและเขียน สามารถนำเสนอได้ดี - มีทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นมีทักษะการสื่อสารในด้านการประสานงานและติดตามผล รวมทั้งสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี - มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบัญชี ขอบเขตความรับผิดชอบ - จัดทำบัญชีประเภทต่างๆของ กอช. ในทุกขั้นตอน ให้สอดคล้องกับแนวทาง การดำเนินงานของ กอช. จัดทำงบการเงินและรายงาน วิเคราะห์ทางบัญชีต่างๆ อาทิ รายงานวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย งบแสดงฐานะการเงิน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำรายงานทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบทางการบัญชี เพื่อให้การดำเนินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์และมาตรฐานการบัญชี - ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติขั้นต่ำตามตำแหน่ง - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี - ระดับเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ทำงาน 0 - 3 ปี - ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี - มีความสามารถใข้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมบัญชี - ความสามารถในการปรับตัว ทำงานภายใต้ข้อจำกัดได้
เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายส่งเสริมการออม ขอบเขตความรับผิดชอบ - รับผิดชอบในฝ่ายส่งเสริมการออม ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการออมของสมาชิก ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของ กอช. การให้ความรู้เสริมสร้างวินัยในการออม ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านการออม เพื่อการเกษียณอายุ - สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับกลุ่มเครือข่ายภาครัฐและชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อการขยายฐานหรือจำนวน สมาชิกของ กอช. และปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติขั้นต่ำตามตำแหน่ง - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / สาขาการตลาด/ บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์/ สื่อสารการตลาด การเงินการธนาคาร / นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ - ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0 - 2 ปี มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรม.ในขณะเป็นนักศึกษา - มีความสามารถเป็นวิทยากรหรือพูดต่อหน้าที่ชุมชนได้ - กรณีเจ้าหน้าที่อาวุโส ต้องมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ power point ได้ในระดับดี - มีความรับผิดชอบสูงต่องานที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ขอบเขตความรับผิดชอบ - เป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลข่าวสารของ กอช. การตอบข้อซักถาม ข้อปัญหา ข้อร้องเรียนแก่สมาชิก กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มพันธมิตร ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้สมาชิกได้รับความพึงพอใจสูงสุดและเพื่อให้เกิดการขยายฐานสมาชิกของ กอช.ในที่สุด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติขั้นต่ำตามตำแหน่ง - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้ด้านงานด้านสมาชิกสัมพันธ์ - ประสบการณ์การทำงานด้านงานสมาชิกสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 0-2 ปี - สำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี - มีมนุษยสัมพันธ์ดี
เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการตลาด ขอบเขตความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานวางแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาด ให้เหมาะสมตามสภาพกลุ่มเป้าหมายของ แต่ละพื้นที่ เพื่อให้ฝ่ายส่งเสริมการออมได้บรรลุเป้าหมาย การเพิ่มสมาชิกแก่ กอช.อย่างต่อเนื่อง - ติดตามประเมินผลเพื่อปรับแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ประสานงานฝ่ายกฏหมาย ปรับปรุง ระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และสามารถนำแผนการตลาด กลยุทธ์ไปปฏิบัติงานให้เกิดผล - วิเคราะห์ข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เพื่อวางแผนและกลยุทธ์การตลาด คิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก คิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่จะดึงดูดสมาชิก ไม่ให้ลาออกจากกองทุน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายกำหนด คุณสมบัติขั้นต่ำตามตำแหน่ง - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารการตลาด การเงินการธนาคาร สถิติ นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์ในงานวางแผนการตลาด กลยุทธ์ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 0-2 ปี - สำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโส มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี - ความสามารถในการใช้ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ ในระดับสื่อสารได้ - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ power point ได้ - มีความรับผิดชอบสูงต่องานที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายปฏิบัติการงานทะเบียนสมาชิก ขอบเขตความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการในฝ่าย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านรับส่งเงินสมาชิกให้ถูกต้องครบถ้วน - จัดทำรายงานฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิก ร่วมวางแผนการพัฒนาและการสร้างระบบงานต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติขั้นต่ำตามตำแหน่ง - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บริหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น MS Office - มีความรู้ความสามารถในการเขียนคำสั่งเชื่อมต่อฐานข้อมูล Oracle, SQL และ MS Office ได้ - ประสบการณ์การทำงานด้านงานทะเบียนสมาชิกในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ
คุณสมบัติทั่วไปและรายละเอียดการรับสมัคร 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2555 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 1.1 มีสัญชาติไทย 1.2 มีอายุตามที่กองทุนการออมแห่งชาติกำหนด โดยไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 1.4 สามารถทำงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา 1.5 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 1.7 ไม่เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยถึงต้องออกจากงานของกองทุน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน หรือองค์การสาธารณะอื่น 1.8 ไม่เคยเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน ในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้องรัง 1.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงานหรือพักราชการ 1.10 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 1.11 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 1.12 เป็นผู้มีประวัติและพฤติกรรมซึ่งกองทุนได้ตรวจสอบแล้วว่า เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ 2. สถานที่รับสมัคร ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์กองทุนการออมแห่งชาติ (www.nsf.or.th) โดยแนบเอกสาร ได้แก่ ประวัติโดยย่อ (Resume) และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ส่งไปที่ E-mail Address: recruit@nsf.or.th โดยระบุหัวข้อ (Subject) “ตำแหน่ง.............(ตำแหน่งงานที่สนใจ)” (หากไม่ระบุท่านอาจเสียสิทธิในการเรียกดูใบสมัครของท่าน เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครจำนวนมาก) 3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาสมัครงานในวันเข้าสัมภาษณ์ กรณีผู้สมัครได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ให้นำหลักฐาน ดังต่อไปนี้มาในวันเข้าสัมภาษณ์ 3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 3.2 สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 3.4 สำเนาใบปริญญาบัตร ในกรณียังไม่ได้รับปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว 1 ฉบับ 3.5 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ 3.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส 1 ฉบับ 3.7 หนังสือรับรองเงินเดือน หรือใบนำเข้าเงินเดือน (Slip เงินเดือน) 3.8 ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารสำเนาจะต้องเป็นกระดาษ A4 และในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับด้วย 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก/ผลการคัดเลือก กองทุนการออมแห่งชาติจะติดต่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์ที่ให้ไว้ 5. เงื่อนไขการสมัครสอบ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ ในตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 6. เงื่อนไขการสมัครสอบ 1) การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับ กอช.และ Aptitude Test 2) สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ) เช่นความรู้ที่ใช้ในงาน ประสบการณอุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว เป็นคนทำงานเพื่อเสียสละ เพื่อสังคม เพื่อส่วนรวม ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม *****ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปก่อน และผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ จะเข้าทดสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน 7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก / ผลการคัดเลือก กองทุนการออมแห่งชาติจะแจ้งผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก/ผลการคัดเลือกถึงผู้สมัครโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์ และ/หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ตามที่ผู้สมัครได้ระบุมา ทั้งนี้ กอช. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากคะแนนรวมทั้ง 2 ส่วน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันประกาศผลสอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างอัตราเงินเดือนของกองทุนการออมแห่งชาติ 8. การจ้าง ทั้งนี้ ค่าจ้างของพนักงาน เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วให้ได้รับอัตราค่าจ้างตาม กอช. กำหนด ซึ่ง กอช.จะได้ประเมิน สมรรถนะ คุณสมบัติ และคุณลักษณะของแต่ละบุคคล เพื่อพิจารณากำหนดเป็นอัตราค่าจ้างของพนักงานแต่ละบุคคลต่อไป ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก อาจได้รับการจ้าง และ/หรือบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งอื่นหรือในระดับตำแหน่งที่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในใบสมัคร ตามดุลพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์และกำหนดอัตราค่าจ้าง โดยความยินยอมของผู้สมัคร
วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ :email
ดาวน์โหลดไฟล์ กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง เว็บรับสมัคร |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com