ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-18 ก.ค. 2560

ธนาคารแห่งประเทศไทย

"ธนาคารแห่งประเทศไทย"

ลิงค์: http://iqepi.com/40069/ หรือ ตำแหน่ง: ฝ่ายบริหารเงินสำรอง,ฝ่ายตลาดการเงิน,ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ,นักวิจัย ระดับการศึกษา: อัตราเงินเดือน: - อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 18 ก.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- ธนาคารแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารเงินสำรอง (ตำแหน่งที่ 2) (ปิดรับสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2560) ความรับผิดชอบหลัก ● วิเคราะห์ ประเมินสภาวะเศรษฐกิจการเงิน พัฒนาแบบจำลองเพื่อใช้คาดการณ์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น และด้านอัตราดอกเบี้ยของประเทศต่างๆ รวมทั้งปัจจัยด้านตลาดอื่นๆ เพื่อกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการจัดสรรเงินสำรองทางการที่สามารถแสวงหาผลตอบแทนและรักษามูลค่าเงินสำรองทางการของประเทศภายใต้ภาวะความผันผวน ● ศึกษาแนวทางการจัดสรรความเสี่ยงซี่งประกอบด้วย ระบบ Performance attribution กรอบการจัดสรรความเสี่ยง และการควบคุมการใช้ความเสี่ยง ● ดูแล พัฒนา ระบบงานหรือโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์และจัดสรรความเสี่ยง หรือการจัดวาง allocation ที่ต้อง handle ข้อมูลปัจจัยด้านตลาดจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน ● ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์หรือการเงินหรือวิศวกรรมทางการเงิน และมีปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ● ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 800 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 7.5/ TOEFL 600 (Paper-based), 220 (CBT), 100 (IBT) ● หากมีประสบการณ์ด้านการลงทุนจากสถาบันการเงิน หรือประสบการณ์การทำงานที่มีประโยชน์ต่อการบริหารกองทุน หรือมี CFA (Chartered Financial Analyst) หรือ FRM (Financial Risk Manager) รวมทั้งมีพื้นฐานด้านแบบจำลองทางเศรษฐมิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ คอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่ง หรือการบริหารความเสี่ยง จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน ● มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ● มีตรรกะในการประเมินสถานการณ์ กล้าตัดสินใจ ● สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี ● มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ● มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Rotation) เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงาน ● มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้ดี การทดสอบ ● สอบข้อเขียน : เดือนกรกฎาคม 2560 (จะแจ้งวันที่แน่นอนให้ทราบต่อไป) ● สอบสัมภาษณ์ : เดือนสิงหาคม 2560 (จะแจ้งวันที่แน่นอนให้ทราบต่อไป) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ● ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2356-7581 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th ● หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา
เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายตลาดการเงิน (ตำแหน่งที่ 1) (ปิดรับสมัคร วันที่ 7 กรกฎาคม 2560) ความรับผิดชอบหลัก ● ศึกษาวิจัยเชิงลึก เพื่อสนับสนุนข้อมูลหรือเครื่องมือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา/ตัดสินใจปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินการด้าน market operations ของ ธปท. ● ติดตามปัจจัยที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการเงินและโครงสร้างของระบบการเงิน (เช่น จาก FinTech) และประเมินผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายการเงินของ ธปท. เพื่อเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับมือ และกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมทันการณ์ ● ศึกษาเทคนิคแบบจำลองและ know-how ใหม่ๆ และเสนอแนะแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยด้านตลาดการเงิน ซึ่งรวมถึงการ extract information content เพื่อประเมินการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในราคาสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ในตลาดการเงินไทย ● ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ยงต่อตลาดการเงิน ซึ่งรวมถึงตัวชี้วัดภาวะวิกฤตตลาดการเงิน (financial market stress) ● ศึกษาแนวทางติดตามและดูแลเสถียรภาพตลาดการเงิน และประสานงานหรือศึกษาร่วมกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงสู่การประเมินความเสี่ยงเชิงระบบ ระหว่างสถาบันการเงิน ตลาดการเงินและโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวม ภายใต้กรอบใหญ่ของเสถียรภาพระบบการเงิน (financial stability) คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน ● สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน/วิศวกรรมทางการเงิน/เศรษฐมิติ ● มีความเข้าใจและสามารถเขียน Computer Coding ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ R ● สามารถใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติได้ เช่น Stata, Eviews หรือ OxMetrics ● ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 800 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 7.5/ TOEFL 600 (Paper-based), 200 (CBT), 100 (IBT) ● มีความรู้ด้านเครื่องมือทางการเงินในตลาดเงินตราต่างประเทศ ตลาดเงิน และตลาดพันธบัตรไทย หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานหรือระบบงานในห้องค้าเงิน หรือ มี CFA (Chartered Financial Analyst) จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน ● มีตรรกะในการประเมินสถานการณ์ กล้าตัดสินใจ ● มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ● สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี ● มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี การทดสอบ ● สอบข้อเขียน (วิชาเฉพาะตำแหน่งและแบบทดสอบจิตวิทยา) : เดือนกรกฏาคม 2560 จะแจ้งให้ผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นทราบต่อไป ● สอบสัมภาษณ์ : จะแจ้งให้ผู้ผ่านข้อเขียนทราบลำดับต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ● ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-356 7581 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th หรือ kansinej@bot.or.th ● หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา
เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายตลาดการเงิน (ตำแหน่งที่ 2) (ปิดรับสมัคร วันที่ 7 กรกฎาคม 2560) ความรับผิดชอบหลัก ● วางแผนพัฒนา ออกแบบ และดูแลระบบงาน Dealing room system เพื่อรองรับการทำธุรกรรมในตลาดเงินตราต่างประเทศ ตลาดเงิน และตลาดพันธบัตรไทย ● พัฒนา ออกแบบ และดูแลปรับปรุงระบบฐานข้อมูลตลาดการเงินให้สามารถรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการติดตามภาวะตลาดการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ● วิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติข้อมูลด้านตลาดการเงิน เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ วิจัยติดตามภาวะตลาด และกำหนดนโยบายด้านตลาดการเงิน คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน ● สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ● ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 750 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 7/ TOEFL 570 (Paper-based), 200 (CBT), 90 (IBT) ● มีความรู้ด้านเครื่องมือทางการเงินในตลาดเงินตราต่างประเทศ ตลาดเงิน และตลาดพันธบัตรหรือ หรือหากมี CFA (Chartered Financial Analyst) จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน ● หากมีประสบการณ์การทำงานในห้องค้าเงินหรือระบบงานห้องค้าเงินอย่างน้อย 2 ปี จะมีโอกาสได้รับการพิจารณารับเข้าตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน ● มีตรรกะในการประเมินสถานการณ์ กล้าตัดสินใจ ● มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ● สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี ● มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี การทดสอบ ● สอบข้อเขียน (วิชาเฉพาะตำแหน่งและแบบทดสอบจิตวิทยา) : เดือนกรกฏาคม 2560 จะแจ้งให้ผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นทราบต่อไป ● สอบสัมภาษณ์ : จะแจ้งให้ผู้ผ่านข้อเขียนทราบลำดับต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ● ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-356 7581 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th หรือ kansinej@bot.or.th ● หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณาเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายตลาดการเงิน (ตำแหน่งที่ 3) (ปิดรับสมัคร วันที่ 7 กรกฎาคม 2560) ความรับผิดชอบหลัก ● สำนักธุรกิจตลาดการเงิน ● วางแผน และดำเนินธุรกรรมในตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และตลาดเงินตราต่างประเทศ ผ่านหน้าต่างทางการเงินต่าง ๆ (Open Market Operations) ตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการนโยบายการเงินและ ธปท. กำหนด ● ติดตาม ศึกษา สภาวะสภาพคล่อง ภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดเงินตราต่างประเทศ และพฤติกรรมของสถาบันการเงินในตลาดต่างๆ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ในเชิงลึก เพื่อช่วยในการวางแผนกลยุทธ์และกำหนดทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ● จัดทำรายงานภาวะตลาดเงิน ตลาดพันธบัตร และตลาดเงินตราต่างประเทศ เสนอผู้บริหารและคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินของ ธปท. ● พัฒนาระบบและแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ให้สอดคล้องกับภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีการศึกษาและปรับใช้เครื่องมือการทำธุรกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินนโยบาย ● ● สำนักวิเคราะห์และพัฒนาตลาดการเงิน ● ดำเนินงานด้าน Market Intelligence ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การสร้าง network ให้ครอบคลุมฐานผู้เล่นและนักลงทุน รวมถึงติดตามภาวะตลาดการเงินและเสนอแนะแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม ● สร้างและพัฒนาเครื่องมือ แบบจำลองที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามและดูแลเสถียรภาพตลาดการเงินตลอดจนติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบ/ความเชื่อมโยงของตลาดต่างๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงเชิงระบบ ● จัดทำบทศึกษาเชิงลึก หรืองานวิจัยตลาดการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดำเนินนโยบายการเงิน การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร่วมตลาด ตลอดจนการดูแลเสถียรภาพตลาดการเงิน ● กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางพัฒนาตลาดการเงินไทยให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่อการพัฒนาตลาดการเงิน รวมทั้งร่วมจัดทำแผนพัฒนาระบบการเงิน และแผนพัฒนาตลาดทุนไทยร่วมกับผู้ร่วมตลาด หน่วยงาน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ● ศึกษา ติดตาม พัฒนาการเกี่ยวกับมาตรฐานตลาดการเงินของต่างประเทศ และผลักดันให้มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ร่วมตลาด ตลอดจนติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวของสถาบันการเงิน คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน ● สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือการเงิน หรือบริหารธุรกิจ หรือวิทยาศาสตร์การเงิน หรือวิศวกรรมการเงิน ● ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 800 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 7.5/ TOEFL 600 (Paper-based), 220 (CBT), 100 (IBT) ● มีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลาย รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงินเป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานหรือระบบงานในห้องค้าเงิน หรือ มี CFA (Chartered Financial Analyst) จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน ● มีตรรกะในการประเมินสถานการณ์ กล้าตัดสินใจ ● มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ● สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี ● มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี การทดสอบ ● สอบข้อเขียน (วิชาเฉพาะตำแหน่งและแบบทดสอบจิตวิทยา) : เดือนกรกฏาคม 2560 จะแจ้งให้ผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นทราบต่อไป ● สอบสัมภาษณ์ : จะแจ้งให้ผู้ผ่านข้อเขียนทราบลำดับต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ● ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-356 7581 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th หรือ kansinej@bot.or.th ● หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา
ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝตท.) (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 18 กรกฎาคม 2560) ความรับผิดชอบหลัก ● ปฏิบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงินและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT (IT Infrastructures) รองรับการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) Core Banking System และระบบเครือข่ายสื่อสาร (Network System) เป็นต้น รวมทั้งตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้าน Cyber Resilience ของสถาบันการเงิน ● วิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT และภัยคุกคามด้าน Cyber Risk ● ศึกษาและติดตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Blockchain, Cloud Computing เป็นต้น รวมทั้งศึกษาแนวทางและมาตรฐานการควบคุมด้าน IT และติดตามภัยคุกคามด้าน Cyber Risk ที่มีผลกระทบต่อระบบสถาบันการเงิน คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน ● สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และ/หรือสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ● มีความสนใจในงานตรวจสอบระบบ IT ของสถาบันการเงิน ● มีความรู้ความเข้าใจระบบสถาบันการเงิน ธุรกรรมสำคัญของสถาบันการเงิน และภาพรวมระบบเศรษฐกิจการเงินตามสมควร ● หากมี Certificate ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การตรวจสอบเทคโนโลยี และด้านความปลอดภัย เช่นCISA, CISM, CISSP ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ● ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 575 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ● มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน ● หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ ตรวจสอบ วิเคราะห์สถาบันการเงิน งานด้านการออกนโยบายสถาบันการเงิน หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกับด้านการเงิน หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้กับด้านการเงินหรือการกำกับดูแล จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ● มีความสามารถและทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ การประเมินภาพรวมและการจับประเด็นได้ดี ● มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ● มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ● สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันและความคาดหวังจากผู้ที่เกี่ยวข้อง การทดสอบ ● สอบข้อเขียนและแบบทดสอบจิตวิทยา : ต้นเดือนกรกฎาคม 2560 (วันที่จะอัพเดทให้ทราบต่อไปหน้าเว็ปรับสมัครงาน) ● สอบสัมภาษณ์ : จะแจ้งให้ผู้ผ่านข้อเขียนทราบลำดับต่อไป อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ● อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ● ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-283-6752 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th ● หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา
นักวิจัย/นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ดำเนินการคัดเลือกทุกๆ สิ้นเดือน) (ปิดรับสมัคร วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ประสบการณ์ ● มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยและมีผลงานวิจัยที่ สถาบันวิจัยฯ ประเมินว่าเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ สถาบันวิจัยฯ ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคัดกรองเบื้องต้น ได้แก่ (1) ประวัติย่อ (CV) (2) List ผลงานวิจัยทั้งหมด (3) บทคัดย่องานวิจัยสั้น ๆ ไม่เกิน 5 บทความ และ (4) งานวิจัยชุดสมบูรณ์ 1 เรื่อง ความรับผิดชอบหลัก ● ผลิตงานวิจัยเชิงลึกเพื่อรองรับการดำเนินนโยบายของ ธปท. และศึกษาวิจัยประเด็นเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ● พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการวิจัย วิเคราะห์ หรือติดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ● พัฒนาเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จัดการประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสังเคราะห์ประเด็นให้แก่แวดวงวิชาการและสาธารณชน คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 60 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน ● สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ หรือคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ● มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยและมีผลงานวิจัยที่ สถาบันวิจัยฯ ประเมินว่าเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ สถาบันวิจัยฯ ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคัดกรองเบื้องต้น ได้แก่ (1) ประวัติย่อ (CV) (2) List ผลงานวิจัยทั้งหมด (3) บทคัดย่องานวิจัยสั้น ๆ ไม่เกิน 5 บทความ และ (4) งานวิจัยชุดสมบูรณ์ 1 เรื่อง ● มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี TOEIC ขั้นต่ำ 650 หรือเทียบเท่า โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน ● มีทักษะและความสามารถในการทำงานวิจัย ● มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ● มีมนุษยสัมพันธ์ดี ● สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี การทดสอบ ● การสอบสัมภาษณ์ (มีการสอบข้อเขียนและการทดสอบด้านจิตวิทยาประกอบการสัมภาษณ์) ● ธปท. ขอสงวนสิทธิ์เพื่อดำเนินการคัดเลือกทุกๆ สิ้นเดือน อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ● เงินเดือน : ตามที่ตกลง ● ระยะเวลาจ้าง 3 ปี (ธปท. จะพิจารณาต่อสัญญาหรือบรรจุเป็นพนักงานประจำหากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ ธปท. ที่กำหนด) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ● ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-6753หรือ Email: Recruit2@bot.or.th ● หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา
เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารเงินสำรอง (ตำแหน่งที่ 1) (ปิดรับสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2560) ความรับผิดชอบหลัก ● บริหารจัดการลงทุนเงินสำรองทางการในตลาดการเงินโลก หลักทรัพย์และธุรกรรมทางการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย และบริหารจัดการสภาพคล่องเพื่อให้สอดรับกับการดำเนินนโยบายทางการเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท. ● วิเคราะห์ ประเมินสภาวะเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งการเสนอแนะการวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มด้านอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น และด้านอัตราดอกเบี้ยของประเทศต่างๆ รวมทั้งปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการจัดสรรเงินสำรองทางการที่สามารถแสวงหาผลตอบแทนและรักษามูลค่าเงินสำรองทางการของประเทศภายใต้ภาวะความผันผวน ● ศึกษาและนำเสนอการขยายขอบเขตการลงทุนในตราสาร ตลาดการเงิน และเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางการเงิน ● วิเคราะห์ พัฒนาเครื่องมือ ในการประเมินภาวะเศรษฐกิจการเงินตลาดโลก และคาดการณ์แนวโน้ม เพื่อสนับสนุนการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม ● เสนอแนะและจัดสรรความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซี่งประกอบด้วย การพัฒนาระบบ Performance attribution กรอบการจัดสรรความเสี่ยง และการควบคุมการใช้ความเสี่ยง ● ติดตามการบริหารกองทุนและกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการทุนภายนอกที่ ธปท. จ้าง เพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ทั้งในการเพิ่มผลตอบแทนในภาพรวมและการบริหารจัดการ risk exposure ที่อาจเกิดขึ้น คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน ● ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์หรือการเงิน หรือวิศวกรรมทางการเงิน ● ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 800 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 7.5/ TOEFL 600 (Paper-based), 220 (CBT), 100 (IBT) ● หากมีประสบการณ์ด้านการลงทุนจากสถาบันการเงิน หรือประสบการณ์การทำงานที่มีประโยชน์ต่อการบริหารกองทุน หรือมี CFA (Chartered Financial Analyst) หรือ FRM (Financial Risk Manager) รวมทั้งมีพื้นฐานด้านแบบจำลองทางเศรษฐมิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ หรือการบริหารความเสี่ยง จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน ● มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ● มีตรรกะในการประเมินสถานการณ์ กล้าตัดสินใจ ● สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี ● มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ● มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Rotation) เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงาน ● มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้ดี การทดสอบ ● สอบข้อเขียน : เดือนกรกฎาคม 2560 (จะแจ้งวันที่แน่นอนให้ทราบต่อไป) ● สอบสัมภาษณ์ : เดือนสิงหาคม 2560 (จะแจ้งวันที่แน่นอนให้ทราบต่อไป) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ● ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2356-7581 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th ● หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย :online
ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง เว็บรับสมัคร |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com