ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2560 รวม 88 อัตรา

กองทัพเรือ

"กองทัพเรือ"

ลิงค์: http://iqepi.com/39736/ หรือ ตำแหน่ง: นายทหารชั้นสัญญาบัตร,นายทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร,สารวัตรทหารเรือหญิง ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ป.ตรี อัตราเงินเดือน: - อัตราว่าง: 88 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กองทัพเรือกรุงเทพมหานคร

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบ

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2560 ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

คุณวุฒิสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

รดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (เพศชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำ่กว่าชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศ ที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ ดังนี้

รายละเอียดตำแหน่งอัตราที่เปิดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2560

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 72 อัตรา

ลำดับ คุณวุฒิ/สาขาวิชา เพศ จำนวนอัตรา
1. ระดับประกาศนียบัตริวชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ ชาย 2
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี ชาย/หญิง 25
3. ระดับประกาศนียบัตริวชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง ชาย/หญิง 5
4. ระดับประกาศนียบัตริวชาชีพ (ปวช.)สาขาช่างกลโรงงาน ชาย/หญิง 7
ชาย 1
5. ระดับประกาศนียบัตริวชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ชาย/หญิง 9
6. ระดับประกาศนียบัตริวชาชีพ (ปวช.) สาขาสถาปัตยกรรม ชาย/หญิง 1
7. ระดับประกาศนียบัตริวชาชีพ (ปวช.) สาขาช่าโยธา ชาย/หญิง 3
8. ระดับประกาศนียบัตริวชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างพิมพ์/ออกแบบสิ่งพิมพ์ ชาย 1
9. ระดับประกาศนียบัตริวชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างสำรวจ ชาย 1
10. ระดับประกาศนียบัตริวชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชาย 1
11. มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา ชาย/หญิง 6
12. มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) ชาย 7
13. มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา เพื่อบรรจุเป็นสารวัตรทหารเรือหญิง หญิง 3

รายละเอียดตำแหน่งอัตราที่เปิดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2560

ระดับปริญญาตรี จำนวน 16 อัตรา

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา เพศ จำนวนอัตรา
1. นายทหารตรวจสอบภายใน ชุดตรวจที่ 1 กองตรวจสอบภายในที่ 1 สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ บัญชี/การเงิน/การบัญชีการเงิน/การเงินและการธนาคาร/การสอบบัญชี ชาย/หญิง 5
2. นายทหารตรวจสอบภายใน ชุดตรวจที่ 2 กองตรวจสอบภายในที่ 2 สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
3. นายทหาตรวจสอบภายใน ชุดตรวจที่ 4 กองตรวจสอบภายในที่ 3 สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
4. ประจำแผนกบัญชีเงินนอกงบประมาณ กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ
5. ประจำแผนกเงินรายได้ กองการเงิน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
6. นายทหารพระธรรมนูญ กองบัญชาการ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ นิติศาสตรบัณฑิต และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา ชาย/หญิง 2
7. นายทหารพระธรรมนูญ ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ
8. นายช่าง แผนกแผนงาน กองแผนและประมาณการช่างอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ วิศวกรรมไฟฟ้า และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ชาย 2
9. นายทหารงบประมาณ แผนกงบประมาณ กองแผนและโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ ชาย/หญิง 2
10-11. นายช่างวางแผนงาน กองโรงงาน ฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่ 3 วิศวกรรมเครื่องกล ชาย 2
12. นายช่างวิศวกร แผนกออกแบบ กองช่างโยธาฐานทัพเรือสัตหีบ วิศวกรรมโยธา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ชาย/หญิง 2
13. นายทหารแผนงาน กองงานโยธา กรมช่างโยธาทหารเรือ ชาย 2
14. ประจำแผนกซ่อมบำรุงสายวิทยาสาสตร์ กองผลิตและซ่อมบำรุง กรมวิทยษสาสตร์ทหารเรือ ฟิสิกส์ ชาย 1
15. ครูวิชาภาษา แผนกวิชาสามัญ กองการศึกษา โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทศึกษาทหารเรือ ภาษาอังกฤษ ชาย/หญิง 1
16. อนุศาสนาจารย์ แผนกจิตนิเทศ กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พุทธศาสตรบัณฑิตและเปรียญธรรม ไม่ต่ำกว่า 4 ประโยค/ศาสนศาสตร บัณฑิตและเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 4 ประโยค/เปรียญธรรม 9 ประโยค ชาย 1

การจำหน่ายระเบียบการ

จำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัคร ในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ 1. พื้นที่กรุงเทพมหานคร - กรมกำลังพลทหารเรือ ชั้น 1 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ (วันนันทอุทยาน) ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2475-4671 (เว้นวันหยุดราชการ) - อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น 2 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2. พื้นที่สัตหีบ - กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี - ภัณฑุปกรณืกองเรือยุทธการ หมู่บ้านกองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24-30 มิถุนายน 2560 ระหว่างวันที่ 09.00 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพเรือ :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ กองทัพเรือ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com