ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2560

กรมส่งเสริมการเกษตร

"กรมส่งเสริมการเกษตร"

ลิงค์: http://iqepi.com/39462/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500 อัตราว่าง: 3 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2560 **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กรมส่งเสริมการเกษตรกรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ(ด้านวิทยุกระจายเสียง) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางวิทยุและโทรทัศน์ ทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ทางวิทยุโทรทัศน์ ทางวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ทางวิทยุกระจายเสียง หรือทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ และ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วางแผนและพัฒนารูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อ ข่าวและรายงานข่าววิทยุกระจายเสียงนอกสถานที่ ผลิตสปอตและสารคดี เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร พัฒนาสื่อในแพลตฟอร์มอื่น ๆ คู่ขนานไปกับรายการวิทยุกระจายเสียง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังต่อไปนี้ 1.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเขียนข่าว 1.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเขียนสปอตวิทยุ ทักษะ/สมรรถนะ : 2. ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 2.1 ทดสอบปฏิบัติการอ่านข่าว / สปอตวิทยุ เงื่อนไข : ไม่รับโอน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางโสตทัศนศึกษา และ 2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการเกี่ยวกับการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ความรู้ทางวิชาการในการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว ตลอดจนวิทยาการใหม่ ๆ ของส่วนราชการทางสื่อมวลชน เช่น ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์ และช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ต่าง ๆ เป็นต้น จัดนิทรรศการซึ่งต้องใช้โสตวัสดุ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ และการเผยแพร่โดยทางอื่น ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการ เพื่อปรับปรุงวิธีการและการดำเนินงานเผยแพร่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ 1.ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 2.ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์ 3.ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าว บทความ 4.ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ ทักษะ/สมรรถนะ : - เงื่อนไข : ไม่รับโอน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและเศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจการเกษตร ทางบริหารธุรกิจการเกษตร 2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และโครงการต่าง ๆ จัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ 1.ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 2.บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร 3.ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนงานและโครงการ การบริหารแผนงานโครงการ การวิเคราะห์โครงการ และการติดตามและประเมินผล ทักษะ/สมรรถนะ : - เงื่อนไข : ไม่รับโอน
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :online
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com