ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-29 ธ.ค. 2560

ก.พ.ร.

"ก.พ.ร."

ลิงค์: https://iqepi.com/42239/ หรือตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไประดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500อัตราว่าง: 3ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 29 ธ.ค. 2560**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**
---ก.พ.ร.กรุงเทพมหานคร

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแนห่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการด้วย สำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินดือนที่จะได้รับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 ถึง 16,500 บาท ทั้งนี้ เป็ฯไปตามประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. ากระทรวง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 15 มีนาคม 25552. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 3 ตำแหน่ง3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหาสำนักงานด้านต่างๆ ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับหน่วยงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยราชการเอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ4.1 อ่านประกาศรับสมัครสอบดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง4.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียไบด้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง5. การรับสมัครสอบ5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.
วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ.ร. :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ ก.พ.ร. คลิกที่ลิงค์ด้านล่างประกาศ 1 |