ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2560 รวม 13 อัตรา

กรมธนารักษ์

"กรมธนารักษ์"

ลิงค์: https://iqepi.com/42038/ หรือตำแหน่ง: นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ,นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ,นายช่างสำรวจปฏิบัติงานระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีอัตราเงินเดือน: 13,800-17,380อัตราว่าง: 13ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 2560**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**
---กรมธนารักษ์กรุงเทพมหานคร

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการอัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาทประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการจำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่งระดับการศึกษา : ปริญญาตรีรายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สิน ภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน(1) ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดินและการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน(2) ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิห้องชุดและการกำหนดราคาประเมินคุณทรัพย์ห้องชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด(3) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินราคาทุนทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538(4) ความรู้เกี่ยวกับหลักสถิติเบื้องต้น(5) ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินเบื้องต้น เช่น กระบวนการประเมินค่าทรัพย์สินตามมาตรฐานสากล/ หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สิน/ องค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน/ หลักการวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สิน/ วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทักษะ/สมรรถนะ : ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ)อัตราเงินเดือน : 15,000 - 17,380 บาทประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการจำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่งระดับการศึกษา : ปริญญาตรีรายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการช่างศิลป์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีสอบปฏิบัติ(1) ความรู้และความสามารถในการออกแบบเหรียญ(2) ความรู้และความสามารถในการวาดเส้น(3) ความรู้และความสามารถในการปั้นแบบนูนต่ำทักษะ/สมรรถนะ : ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านจัดแสดงและเผยแพร่)อัตราเงินเดือน : 15,000 - 17,380 บาทประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการจำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่งระดับการศึกษา : ปริญญาตรีรายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการช่างศิลป์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ(1) ความรู้และความสามารถในการออกแบบแผ่นพับ โปสเตอร์ ผลิตภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ(2) ความรู้และความสามารถในการออกแบบนิทรรศการ การจัดนิทรรศการ การวางผังนิทรรศการ(3) ความรู้และความสามารถในการวาดเส้นทักษะ/สมรรถนะ : ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างสำรวจปฏิบัติงานอัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาทประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงานจำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่งระดับการศึกษา : ปวส.รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้างลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างสำรวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน(1) ความรู้เกี่ยวกับงานวงรอบ ได้แก่ การวงรอบชนิดต่างๆ การวัดมุมและปรับแก้มุม การวัดระยะ และการปรับแก้ระยะชั้นหรือเกณฑ์ของงานวงรอบและการทำแผนที่รายละเอียด(2) ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณและเขียนแผนที่เป็นการคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก หลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศจากข้อมูลสำรวจ(3) ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดทางดาราศาสตร์ และการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ โดยดาวเทียมเบื้องต้น(4) ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ได้แก่ การคำนวณมาตราส่วนบนภาพถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศในงานแผนที่ หลักการแปรภาพถ่ายทางอากาศ(5) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศทักษะ/สมรรถนะ : ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมธนารักษ์ :onlineประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 5 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมธนารักษ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |