ค้นหา

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -30 ต.ค. 2557 ช่างเทคนิค ส่วนวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร รุ่นที่ 2/2557

"ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -30 ต.ค. 2557  ช่างเทคนิค ส่วนวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร รุ่นที่ 2/2557"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=15446 หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค ส่วนวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร รุ่นที่ 2/2557
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 16,300
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 30 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่งช่างเทคนิค  ส่วนวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร รุ่นที่ 2/2557ความรับผิดชอบหลัก ·         ปฏิบัติงาน ด้านงานก่อสร้าง เสริมสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และจัดสรรพื้นที่ทำงานของธนาคาร·         ควบคุมงานก่อสร้าง และเสริมสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคของธนาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ·         เขียนแบบ และจัดทำรูปแบบงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง·         ประเมินราคางานก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่·         ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานที่ก่อสร้าง ปรับปรุง หรือดูแลอาคาร ที่จัดจ้างจากภายนอก (Contract Out)คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร·         สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร·         หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหารคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน·         สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาโยธา (งานก่อสร้าง หรือ งานโยธา หรือ งานสถาปัตยกรรม หรือ งานสำรวจ หรือเทียบเท่า)·         มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ ปวช. ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ ปวส. ไม่น้อยกว่า 2.5 หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.5·         มีประสบการณ์ ด้านโยธา (งานก่อสร้าง หรือ งานโยธา หรือ งานสถาปัตยกรรม หรือ งานสำรวจ หรือเทียบเท่า) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน·         หากมีความรู้ทางด้านช่างหลายสาขาวิชาประกอบกัน จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง หรือจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ·         เป็นผู้ที่พัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ เพื่อนำมาปรับใช้พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น·         มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสูง มีวินัยและสามารถปรับตัวได้ดีการสมัครธปท. ได้จัดทำ Mail ต้นแบบ พร้อมแนบใบสมัครงาน และรายละเอียดเอกสารแนบให้แล้ว ผู้สมัครสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้1.  Download ไฟล์ Mail สมัครงาน2.  กรอกรายละเอียดใน Excel file ให้ครบถ้วน (xls)3.  แนบ File หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้      3.1  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  หน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาสีดำ  ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (JPEG/GIF) File Size ไม่เกิน 500 KB     3.2  ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB     3.3  ประวัติย่อ (Resume)  (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB     3.4  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB     3.5  หลักฐานหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น  ใบประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB4.  คลิกส่ง Email ตามข้อ 1 เท่านั้น  โดยระบุหัวข้อเรื่อง (Subject) “สมัครงานตำแหน่งช่างเทคนิค ส่วนวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร (ระบุขื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร)”การคัดเลือกผู้สมัคร1.  ธปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัคร ที่ส่งใบสมัครงานและมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการสมัคร ข้อ 2 และ 3 แล้วเท่านั้น 2. ธปท. จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากมีคุณสมบัติตรงตามที่ ธปท. กำหนดและเห็นสมควร จะแจ้งผลการคัดเลือก จาก Email:  Recruit2@bot.or.th ถึง Email ที่ผู้สมัครระบุไว้ในแบบฟอร์มสมัครงาน และถือว่าท่านได้รับทราบแล้วการทดสอบ1.   การสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบเฉพาะตำแหน่งงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน      1.1   หมวดความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) เป็นการทดสอบ ทักษะ / ความเข้าใจ / เชาว์ปัญญา / ตรรกะ / ความรู้ทั่วไป และสถานการณ์ปัจจุบันต่างๆ      1.2  หมวดความรู้เกี่ยวกับงานโยธา งานก่อสร้าง  (50 คะแนน)2.   การสอบภาคปฏิบัติ 3.   ทดสอบด้านจิตวิทยา4.   การสอบสัมภาษณ์อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 16,300 บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-356-7581 หรือ E-mail ที่  Recruit2@bot.or.th


สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) งานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) 2557 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) 57 ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดสอบ
วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) :email  


ลิงค์ ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ: