ค้นหา

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สอบปลัดอำเภอ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ก.พ. -19 มี.ค. 2558  ปลัดอำเภอ


“สอบปลัดอำเภอ”


ลิงค์: http://iqepi.com/29822/ หรือ
ตำแหน่ง: ปลัดอำเภอ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 135
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.พ. – 19 มี.ค. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**
ประกาศกรมการปกครอง


เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)


ด้วย กรมการปกครอง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้


1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน


1.1 พื้นที่ทั่วไป


(1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) วุฒิปริญญาโท จำนวน 30 อัตรา


(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 90 อัตรา


1.2 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) บรรจุและแต่งตั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส


2. อัตราเงินเดือน จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัต ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ คลิกที่นี่


การ รับสมัครสอบ รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ job.dopa.go.th หรือ www.dopa.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงาน ปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.2558″ โดยผู้มีคุณสมบัติครบ และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่กำหนดให้ดำเนินการตามขั้นตอน


ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กรมการปกครองจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการอบภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 ทางเว็บไซต์กรมการปกครอง


สมัำครงาน สอบปลัดอำเภอ งานราชการ ทั่วประเทศ สอบปลัดอำเภอ รับสมัคร สอบ สอบปลัดอำเภอ 2557 สอบ สอบปลัดอำเภอ 57 สอบปลัดอำเภอ เปิดสอบวิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบปลัดอำเภอ :ทางอินเตอร์เน็ต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:

สอบวันที่:

ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่สอบปลัดอำเภอ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ก.พ. -19 มี.ค. 2558  ปลัดอำเภอ


“สอบปลัดอำเภอ”


ลิงค์: http://iqepi.com/29822/ หรือ
ตำแหน่ง: ปลัดอำเภอ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 135
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.พ. – 19 มี.ค. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**
ประกาศกรมการปกครอง


เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)


ด้วย กรมการปกครอง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้


1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน


1.1 พื้นที่ทั่วไป


(1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) วุฒิปริญญาโท จำนวน 30 อัตรา


(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 90 อัตรา


1.2 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) บรรจุและแต่งตั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส


2. อัตราเงินเดือน จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัต ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ คลิกที่นี่


การ รับสมัครสอบ รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ job.dopa.go.th หรือ www.dopa.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงาน ปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.2558″ โดยผู้มีคุณสมบัติครบ และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่กำหนดให้ดำเนินการตามขั้นตอน


ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กรมการปกครองจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการอบภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 ทางเว็บไซต์กรมการปกครอง


สมัำครงาน สอบปลัดอำเภอ งานราชการ ทั่วประเทศ สอบปลัดอำเภอ รับสมัคร สอบ สอบปลัดอำเภอ 2557 สอบ สอบปลัดอำเภอ 57 สอบปลัดอำเภอ เปิดสอบวิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบปลัดอำเภอ :ทางอินเตอร์เน็ต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:

สอบวันที่:

ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สอบปลัดอำเภอ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ก.พ. -19 มี.ค. 2558  ปลัดอำเภอ


“สอบปลัดอำเภอ”


ลิงค์: http://iqepi.com/29822/ หรือ
ตำแหน่ง: ปลัดอำเภอ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 135
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.พ. – 19 มี.ค. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**
ประกาศกรมการปกครอง


เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)


ด้วย กรมการปกครอง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้


1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน


1.1 พื้นที่ทั่วไป


(1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) วุฒิปริญญาโท จำนวน 30 อัตรา


(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 90 อัตรา


1.2 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) บรรจุและแต่งตั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส


2. อัตราเงินเดือน จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัต ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ คลิกที่นี่


การ รับสมัครสอบ รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ job.dopa.go.th หรือ www.dopa.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงาน ปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.2558″ โดยผู้มีคุณสมบัติครบ และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่กำหนดให้ดำเนินการตามขั้นตอน


ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กรมการปกครองจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการอบภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 ทางเว็บไซต์กรมการปกครอง


สมัำครงาน สอบปลัดอำเภอ งานราชการ ทั่วประเทศ สอบปลัดอำเภอ รับสมัคร สอบ สอบปลัดอำเภอ 2557 สอบ สอบปลัดอำเภอ 57 สอบปลัดอำเภอ เปิดสอบวิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบปลัดอำเภอ :ทางอินเตอร์เน็ต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:

สอบวันที่:

ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ล่าสุด!!