ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2562-2563

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กรมทหารพรานที่ 47 เปิดรับสมัคร “อาสาสมัครทหารพราน”


กรมทหารพรานที่ 47 เปิดรับสมัคร "อาสาสมัครทหารพราน"
ประกาศ
กรมทหารพรานที่ 47
เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนชายเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน
กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครบุคคลพลเรือนชายเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ดังนี้
คุณสมบัติ
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 21 – 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป / ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว / สาเร็จ น.ส.ท.
3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจา เลยในคดีอาญา และต้องไม่เคยต้องคา พิพากษาโทษจา คุก
เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทา โดยประมาท
4. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษทุกชนิด

หลักฐานในการสมัคร
1. สา เนาบัตรประจา ตัวประชาชน จา นวน 2 ฉบับ
2. สา เนาทะเบียนบ้าน จา นวน 2 ฉบับ
3. สา เนาคุณวุฒิการศึกษา จา นวน 2 ฉบับ
4. สา เนาหลักฐานทางทหาร (สด.43 หรือ สด.8 อย่างใดอย่างหนึ่ง) จา นวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา จา นวน 2 รูป
6. ใบรับรองแพทย์ ( ฉบับจริงจาก รพ.รัฐ ) จา นวน 1 ฉบับ
ผู้สมัครสามารถส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ได้ โดยส่งไปที่
กรมทหารพรานที่ 47 ตู้ ปณ. 5 ไปรษณีย์หลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95001
การเดินทาง:
1. จากสถานีขนส่งหาดใหญ่ ขึ้นรถตู้ช่อง 13 ของ บ.สหยะลาขนส่ง แจ้งลงกรมทหารพราน 47 อ.ยะหา ทางไปตาชี เส้นทางนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. – 2.30 ชม. (130 กม.)
*ไม่ใช่รถทุกคันที่มาส่งหน้ากรม กรุณาถามให้มั่นใจก่อนขึ้นรถ
**กรณีมาสมัครหลายคนแนะนำให้นัดรอให้ครก่อนไปซื้อตั๋ว
2. จากสถานีขนส่งยะลา แจ้งรถโดยสารในขนส่ง เพื่อไปขึ้นรถแท็กซี่ยะลา แจ้งลงกรมทหารพราน 47 อ.ยะหา ทางไปตาชี
รายละเอียดสำหรับผู้เข้าคัดเลือกสมัครอาสาสมัครทหารพราน
- ผู้สมัครที่ผ่านการคัดตัว จะต้องอยู่ที่กรมต่อไป และเริ่มทำการฝึกในเช้าวันถัดมา
- ห้วงการฝึกงดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ญาติสามารถเข้าเยี่ยมที่กรมได้
ของใช้ส่วนตัวผู้ผ่านการคัดเลือก : เสื้อดำ กางเกงกีฬา อย่างละ 4 ตัว รองเท้าผ้าใบสีดำ รองเท้าฟองน้ำ ผ้าห่มนอน ผ้าเช็ดตัวหรือผ้านุ่งอาบน้ำ แปลงและกีวีขัดรองเท้า ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ขันน้ำ แปรงสีฟัน สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ยากันยุง ที่โกนหนวด เงินใช้จ่ายส่วนตัวสำหรับแก้ปัญหา ประมาณ 1,000 บาท
"ก่อนเข้าพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อความสะดวกและการใช้งานที่ต่อเนื่อง กรุณาทำการลงทะเบียนซิมการ์ด ที่ศูนย์บริการเครือข่ายนั้นๆ"
สรุปสิทธิที่ อส.ทพ. ได้รับ (สายงานปกติ)
๑. ได้รับเงินค่าตอบแทน ชั น ๑ – ๑๓ ตั งแต่ ๔,๖๓๐ บาท ถึง ๘,๐๔๐ บาท (รอการอนุมัติจาก ครม. ปรับเป็น พ.๒ ชั น ๑ – ๓๐ เป็น ๔,๖๓๐ ถึง ๑๔,๕๖๐ บาท )
๒. ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท ถึง ๓,๕๗๐ บาท
๓. ได้รับเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ตามที่กระทรวงการคลังก้าหนด ๔. ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีลาออก, เสียชีวิต และเกษียณอายุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังปี ๕๑
สรุปสิทธิที่ อส.ทพ. ได้รับ (สายงานสนาม) ปฏิบัติงานใน ๓ จชต.
๑. ได้รับเงินค่าเลี ยงดู วันละ ๖ บาท X ๓๐ วัน = ๑๘๐ บาท ๒. ได้รับเงินเบี ยเลี ยงสนามเพิ่มเติม วันละ ๑๒๐ บาท X ๓๐ วัน = ๓,๖๐๐ บาท ๓. ได้รับเงินค่าเสบียงสนาม วันละ ๑๕ บาท X ๓๐ วัน = ๔๕๐ บาท ๔. ได้รับเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท ๕. ได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ตนเอง, พ่อ, แม่, ภรรยา และ บุตร (จาก อผศ. )
รวมเป็นเงิน ๑๔,๙๓๐ บาท
สรุปสิทธิที่ อส.ทพ. ได้รับ (สายงานสนาม) กรณีบาดเจ็บและเสียชีวิต
๑. ได้รับเงินประกันชีวิต ( แบบภัยสงคราม ) จ้านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒. ได้รับเงินประกันชีวิต ( แบบพิทักษ์พล ) จ้านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๓. ได้รับเงินค่าจัดการศพขั นต้น จ้านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๔. ได้รับเงินทดแทน, ช่วยเหลือตามระเบียบ ก.บ.ท.ช.ปี ๒๕๒๑ ค่าตอบแทน x เวลาราชการ ๕. ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา ฯ จากจังหวัดที่ไปปฏิบัติงาน ๖. ได้รับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจากอ้าเภอที่ไปปฏิบัติงาน ๗. ได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทย ๘. ได้รับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๙. ได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพจากองค์การทหารผ่านศึก ๑๐. ได้รับ พ.ส.ร. / เงินรางวัลส้าหรับการสู้รบ ๑๑. บัตรผ่านศึก, บัตรเหรียญราชการชายแดน ๑๒. ได้รับเงินบ้ารุงขวัญจาก ผบ.ทบ. ๑๓. ได้รับเงินช่วยเหลือจาก ๘ กรม ทพ. ( กรมทหารพราน ๔๑ – ๔๘ ) ๑๔. ได้รับบ้านาญพิเศษ ๑๕. ได้รับเงินช่วยเหลือจากสมาคมแม่บ้านทหารผ่านศึก
รวมเป็นเงินโดยประมาณ ๑,๓๕๙,๗๕๐ บาท
ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น