พื้นที่โฆษณา by 129jump.com


หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

โพสต์แนะนำ

ค้นหา

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กรมทหารพรานที่ 47 เปิดรับสมัคร “อาสาสมัครทหารพราน”


กรมทหารพรานที่ 47 เปิดรับสมัคร "อาสาสมัครทหารพราน"
ประกาศ
กรมทหารพรานที่ 47
เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนชายเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน
กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครบุคคลพลเรือนชายเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ดังนี้
คุณสมบัติ
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 21 – 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป / ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว / สาเร็จ น.ส.ท.
3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจา เลยในคดีอาญา และต้องไม่เคยต้องคา พิพากษาโทษจา คุก
เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทา โดยประมาท
4. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษทุกชนิด

หลักฐานในการสมัคร
1. สา เนาบัตรประจา ตัวประชาชน จา นวน 2 ฉบับ
2. สา เนาทะเบียนบ้าน จา นวน 2 ฉบับ
3. สา เนาคุณวุฒิการศึกษา จา นวน 2 ฉบับ
4. สา เนาหลักฐานทางทหาร (สด.43 หรือ สด.8 อย่างใดอย่างหนึ่ง) จา นวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา จา นวน 2 รูป
6. ใบรับรองแพทย์ ( ฉบับจริงจาก รพ.รัฐ ) จา นวน 1 ฉบับ
ผู้สมัครสามารถส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ได้ โดยส่งไปที่
กรมทหารพรานที่ 47 ตู้ ปณ. 5 ไปรษณีย์หลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95001
การเดินทาง:
1. จากสถานีขนส่งหาดใหญ่ ขึ้นรถตู้ช่อง 13 ของ บ.สหยะลาขนส่ง แจ้งลงกรมทหารพราน 47 อ.ยะหา ทางไปตาชี เส้นทางนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. – 2.30 ชม. (130 กม.)
*ไม่ใช่รถทุกคันที่มาส่งหน้ากรม กรุณาถามให้มั่นใจก่อนขึ้นรถ
**กรณีมาสมัครหลายคนแนะนำให้นัดรอให้ครก่อนไปซื้อตั๋ว
2. จากสถานีขนส่งยะลา แจ้งรถโดยสารในขนส่ง เพื่อไปขึ้นรถแท็กซี่ยะลา แจ้งลงกรมทหารพราน 47 อ.ยะหา ทางไปตาชี
รายละเอียดสำหรับผู้เข้าคัดเลือกสมัครอาสาสมัครทหารพราน
- ผู้สมัครที่ผ่านการคัดตัว จะต้องอยู่ที่กรมต่อไป และเริ่มทำการฝึกในเช้าวันถัดมา
- ห้วงการฝึกงดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ญาติสามารถเข้าเยี่ยมที่กรมได้
ของใช้ส่วนตัวผู้ผ่านการคัดเลือก : เสื้อดำ กางเกงกีฬา อย่างละ 4 ตัว รองเท้าผ้าใบสีดำ รองเท้าฟองน้ำ ผ้าห่มนอน ผ้าเช็ดตัวหรือผ้านุ่งอาบน้ำ แปลงและกีวีขัดรองเท้า ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ขันน้ำ แปรงสีฟัน สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ยากันยุง ที่โกนหนวด เงินใช้จ่ายส่วนตัวสำหรับแก้ปัญหา ประมาณ 1,000 บาท
"ก่อนเข้าพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อความสะดวกและการใช้งานที่ต่อเนื่อง กรุณาทำการลงทะเบียนซิมการ์ด ที่ศูนย์บริการเครือข่ายนั้นๆ"
สรุปสิทธิที่ อส.ทพ. ได้รับ (สายงานปกติ)
๑. ได้รับเงินค่าตอบแทน ชั น ๑ – ๑๓ ตั งแต่ ๔,๖๓๐ บาท ถึง ๘,๐๔๐ บาท (รอการอนุมัติจาก ครม. ปรับเป็น พ.๒ ชั น ๑ – ๓๐ เป็น ๔,๖๓๐ ถึง ๑๔,๕๖๐ บาท )
๒. ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท ถึง ๓,๕๗๐ บาท
๓. ได้รับเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ตามที่กระทรวงการคลังก้าหนด ๔. ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีลาออก, เสียชีวิต และเกษียณอายุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังปี ๕๑
สรุปสิทธิที่ อส.ทพ. ได้รับ (สายงานสนาม) ปฏิบัติงานใน ๓ จชต.
๑. ได้รับเงินค่าเลี ยงดู วันละ ๖ บาท X ๓๐ วัน = ๑๘๐ บาท ๒. ได้รับเงินเบี ยเลี ยงสนามเพิ่มเติม วันละ ๑๒๐ บาท X ๓๐ วัน = ๓,๖๐๐ บาท ๓. ได้รับเงินค่าเสบียงสนาม วันละ ๑๕ บาท X ๓๐ วัน = ๔๕๐ บาท ๔. ได้รับเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท ๕. ได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ตนเอง, พ่อ, แม่, ภรรยา และ บุตร (จาก อผศ. )
รวมเป็นเงิน ๑๔,๙๓๐ บาท
สรุปสิทธิที่ อส.ทพ. ได้รับ (สายงานสนาม) กรณีบาดเจ็บและเสียชีวิต
๑. ได้รับเงินประกันชีวิต ( แบบภัยสงคราม ) จ้านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒. ได้รับเงินประกันชีวิต ( แบบพิทักษ์พล ) จ้านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๓. ได้รับเงินค่าจัดการศพขั นต้น จ้านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๔. ได้รับเงินทดแทน, ช่วยเหลือตามระเบียบ ก.บ.ท.ช.ปี ๒๕๒๑ ค่าตอบแทน x เวลาราชการ ๕. ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา ฯ จากจังหวัดที่ไปปฏิบัติงาน ๖. ได้รับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจากอ้าเภอที่ไปปฏิบัติงาน ๗. ได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทย ๘. ได้รับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๙. ได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพจากองค์การทหารผ่านศึก ๑๐. ได้รับ พ.ส.ร. / เงินรางวัลส้าหรับการสู้รบ ๑๑. บัตรผ่านศึก, บัตรเหรียญราชการชายแดน ๑๒. ได้รับเงินบ้ารุงขวัญจาก ผบ.ทบ. ๑๓. ได้รับเงินช่วยเหลือจาก ๘ กรม ทพ. ( กรมทหารพราน ๔๑ – ๔๘ ) ๑๔. ได้รับบ้านาญพิเศษ ๑๕. ได้รับเงินช่วยเหลือจากสมาคมแม่บ้านทหารผ่านศึก
รวมเป็นเงินโดยประมาณ ๑,๓๕๙,๗๕๐ บาท
ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่