ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

ปปง. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-15 มี.ค. 2560 รวม 117 อัตรา

ปปง.

"ปปง."

ลิงค์: http://iqepi.com/37436/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,ป.ตรีทุกสาขา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 117
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 15 มี.ค. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**
---
ปปง.กรุงเทพมหานคร

ปปง. เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 101 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะปฏิบัติงานระดับต้น ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
- กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสืบสวนสอบสวน
- ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
- ความรู้ทั่วไป
ทักษะ/สมรรถนะ : (1) ศึกษา คนควา วิเคราะห เกี่ยวกับพัฒนาการของระบบการสืบสวนสอบสวน และวิธีการสืบสวนสอบสวน เพื่อนําความรูที่ไดมาพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนใหมีความรวดเร็วและชัดเจนมากที่สุด
(2) แสวงหา ตรวจสอบขอเท็จจริงและขอมูลหลักฐาน แลวนํามารวบรวม เพื่อใหทราบรายละเอียดแหงความผิด หรือเพื่อหาขอพิสูจนความผิด
(3) ดําเนินการจับกุมบุคคลใด ๆ ผูกระทําความผิด คนเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือเมื่อมีผูกลาวหา รองเรียน เพื่อเปนการปองกัน หรือระงับเหตุรายที่อาจเกิดขึ้น หรือเพื่อคนหาหลักฐาน และดําเนินการกับผูกระทําความผิด
(4) จัดทําสํานวนการสืบสวนสอบสวน เพื่อเปนการตรวจสอบในสวนของรายละเอียดและหาจุด บกพรอง นาสงสัยอันควรมีการสืบสวนสอบสวน


เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะปฏิบัติงานระดับต้น ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายโดย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
- กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย
- ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
- ความรู้ทั่วไป

ทักษะ/สมรรถนะ : (1) เสนอความเห็นแกผูบังคับบัญชาในการตอบขอหารือหรือวินิจฉัยปญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการพิจารณาของผูบังคับบัญชา
(2) ศึกษาวิเคราะห และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหทันกับสถานการณและอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเปนธรรม ตอทุกฝาย
(3) ศึกษาขอมูล รวบรวม แสวงหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เสนอความเห็นในการดําเนินการ เรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัย ขาราชการ การรองทุกข การพิทักษระบบคุณธรรม รวมถึงการดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของหนวยงานเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง


เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะปฏิบัติงานระดับต้น ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราห์นโยบายและแผน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบด้านการต่างประเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
- กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านนโยบายและแผน
- ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
- ความรู้ทั่วไป

ทักษะ/สมรรถนะ : (1) รวบรวมวิเคราะห และประมวลนโยบายของรัฐ บาลและสถานการณ เศรษฐกิจการเมือง และสังคม ทั้งในและตางประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเปาหมายของ สวนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคง
(2) รวบรวมขอมูล และศึกษาวิเคราะหเบื้องตน เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธของ สวนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการใหสามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
(3) วิเคราะหนโยบายของสวนราชการหรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง การบริหาร หรือ ความมั่นคง และเสนอขอคิดเห็นเพื่อชวยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
(4) สํารวจรวบรวม และประมวลผลขอมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปญหา ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการจัดทําแผนงาน หรือกําหนดยุทธศาสตร
(5) ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาลเพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน


เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะปฏิบัติงานระดับต้น ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดกำนต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
- กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์
- ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
- ความรู้ทั่วไป
ทักษะ/สมรรถนะ : 1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูประบบ เครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินไปไดอย่าง มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน
(2) ประมวลผลและปรับปรุงแกไขแฟมขอมูล เพื่อใหขอมูลที่ไดถูกตองแมนยําและทันสมัย
(3) ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ เพื่อใหระบบมีคุณสมบัติที่ถูกตอง ตรงตามความตองการและสภาพการใชงานของหนวยงาน
(4) เขียนชุดคําสั่งตามขอกําหนดของระบบงานประยุกตและระบบขอมูลที่ไดวางแผนไวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
(5) เขียนชุดคําสั่งทดสอบความถูกตองของคําสั่งแกไขขอผิดพลาดของคําสั่งเพื่อใหระบบปฏิบัติการทํางานไดอยางถูกตองแมนยําและมีประสิทธิภาพ
(6) ชวยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหความตองการของระบบงานประยุกต และระบบขอมูลของ หนวยงานที่ไมซับซอน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และตรงตามความตองการของหนวยงาน
(7) ชวยรวบรวมขอมูลและวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกตเพื่อใหไดระบบงานประยุกตที่ตรงตามคุณลักษณะและความตองการของหนวยงาน
(8) รวบรวมขอมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ระบบเครือขาย ระบบงานประยุกตและระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อใหไดอุปกรณคอมพิวเตอรที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความตองการใชของหนวยงาน
(9) ชวยตรวจสอบ สืบคน และรวบรวมขอมูลการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เขาข่ายไม่เหมาะสม ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด หรือไมเปนไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ของขอมูลหรือระบบ


เงื่อนไข : ไม่รับโอน


สมัครงาน ปปง. งานราชการ กรุงเทพมหานคร ปปง. รับสมัคร สอบ ปปง.2560 สอบ ปปง. 60 ehenbook.com ปปง. เปิดสอบ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ปปง. :online

ดาวน์โหลดไฟล์ ปปง. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » spthailocal.com | thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com