ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555

อบต.มาบแก จ.นครสวรรค์ เปิดสอบงานราชการ "ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ" (24-2 พ.ย.55)

งานราชการ เปิดสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก (อบต.มาบแก) อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เปิดสอบ งานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานจ้างทั่วไป สำหรับผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2555 - 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
สอบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 (สอบภาค ก. ช่วงเช้า / ภาค ข. ช่วงบ่าย)
ประกาศผลสอบภาค ก. และ ภาค ข. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
สถานที่สอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
-----------------------------------
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์รับ
สมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๓ อัตรา
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ และมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕
ซึ่งเห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งในกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปีแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้
๑. ตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัครได้แก่
๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่
๑.๑.๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๒ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สำหรับพนักงานส่วนตำบล
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หริลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนั้น
ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
-/ -๒- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-๒-
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ก. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๑.๑ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่
ก.อบต.ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือ
หน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับ
ตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ
เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ
ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสำเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐาน
และคัดลอกลงรายการต่างๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป
ช่วยทำบันทึก ย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออำนวยความ
สะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานสภาตำบล และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
ข. ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบแก ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ
ด้วยความเรียบร้อย
ดูแลความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบแก เป็นผู้ช่วยเหลือในการดูแลเด็กเล็ก
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรถยนต์บรรทุกน้ำ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการด้วย
ความเรียบร้อย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
-/ -๓- ๒.๓ อัตราเงินเดือนฯ
-๓-
๒.๓ อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
๒.๓.๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ได้รับอัตราค่าจ้าง ๖,๐๕๐ บาท และ
สิทธิหรือสวัสดิการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
๒.๓.๒ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ได้รับอัตราค่าจ้าง ๕,๓๔๐ บาท และสิทธิ
หรือสวัสดิการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
๓.๑ กำหนดการรับสมัครพนักงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก อำเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซด์ WWW.MABKAE.GO.TH หรือ
สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๖ – ๓๖๔๑๑๐
๓.๒ วิธียื่นใบสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือ
ของตนเอง พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน
๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัครจำนวน ๑ รูป ในบัตร
ประจำตัวสอบจำนวน ๒ รูป พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครตามข้อ ๔
สำหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกจะถือว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันรับสมัคร ดังนี้
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
๔.๒ สำเนาภาพถ่ายปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้อง
สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ภายในวันปิดรับสมัคร
๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา อย่างละ ๒ ฉบับ
๔.๔ ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
หรือตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ กำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
สำเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A ๔ เท่านั้น ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำ
รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย และหากผู้ใดใช้เอกสารอันเป็นเท็จ องค์การบริหารส่วน
ตำบลมาบแก จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
๕. ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัคร ดังนี้
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท
- ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป อัตราค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมดเนื่องจาก
มีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมให้กับผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกบั การ
ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้
-/ -๔- ๖. การประกาศรายชื่อ
-๔-
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้
๖.๑
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา จะประกาศให้ทราบ ณ องค์การบริหารส่วน
ตำบลมาบแกในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป หรือที่
เว็บไซด์ WWW.MABKAE.GO.TH
๖.๒ กำหนดวันสอบ
๖.๒.๑ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีรายละเอียดการสอบ ดังนี้
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ ทดสอบภาคความรู้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)
- ประกาศผลสอบภาค ก. และภาค ข. ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๖.๒.๒ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีรายละเอียดการสอบ ดังนี้ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ก. และภาค ข.)
- เวลา ๐๙.๓๐ น. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
๖.๓ สถานที่สอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
๖.๔ ให้ผู้รับการสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
(๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ
สวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
(๒) นำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวสอบพนักงานจ้างไปในวันสอบด้วย
(๓) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด
๔) ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให ้
เข้าสอบ และคณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกวิชาก็ได้
๖.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก จะประกาศผลการสอบในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบสรรหา
หลักสูตรการสอบสรรหาและเลือกสรร แบ่งเป็น ๓ ภาค คือ
๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ๑๐๐ คะแนน โดยใช้วิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
๗.๒ ภาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ๑๐๐ คะแนน โดยใช้วิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ๑๐๐ คะแนน โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบ
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับตำแหน่ง
รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้
๘. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
๙. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้
๙.๑ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ให้เรียงลำดับที่จากผู้สอบได้จากคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ใน
กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยใู่นลำดับที่
สูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูง
กว่า
๙.๒ บัญชีผู้สอบได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันนั้นอีก
และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๑๐. การบรรจุและแต่งตั้ง
๑๐.๑ ถ้าผู้สอบได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับทีในบัญชีผู้สอบได้
-/-๕- ๑๐.๒ ถ้าผู้สอบฯ
-๕-
๑๐.๒ ถ้าผู้สอบได้และถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ใน
ประกาศ ฯนี้จะนำมาเพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆเพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
๑๐.๓ ผู้สอบได้ขึ้นบัญชีไว้แล้ว เมื่อถึงลำดับที่ที่จะต้องได้รับการบรรจุแต่งตั้งไม่มาแสดงตนภายในเวลาที่
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
๑๐.๔ บัญชีผู้สอบได้ใช้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เท่านั้น
๑๑. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้
นั้นในบัญชีผู้สอบได้ คือ
๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
๓.
ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
๔. ผู้นั้นได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบได้
๑๒. กำหนดระยะเวลาจ้าง
๑๒.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจมีระยะเวลาในการจ้างไม่เกิน ๔ ปี
๑๒.๒ พนักงานจ้างทั่วไปมีระยะเวลาในการจ้างการต่อสัญญาปีต่อปี
๑๓. การทำสัญญาจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก จะทำสัญญาจ้างผู้สอบได้ตามลำดับต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบให้จ้างพนักงานจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างดังกล่าวในรูปแบบของ
คณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือ
ยอมเสียทรัพย์สินให้แก่กลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากมีการแอบอ้างหรือ
ทุจริตให้สอบได้ โปรดแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ทราบทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖ –
๓๖๔๑๑๐ เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(ลงชื่อ) ชัยวุธ จำปาเกตกุล
( นายชัยวุธ จำปาเกตกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
ผนวก ก
รายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสอบแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
ลงวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(๑) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
หลักสูตรและวิธีการสอบ
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- สถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปัจจุบัน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล
- นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ความรู้วิชาภาษาไทย
- ความรู้วิชาคณิตศาสตร์
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
-
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่สมัครสอบ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
(และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจ
ใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านอื่น ๆ เช่นความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบ และบุคลิกอย่างอื่น เป็นต้น
ทั้งนี้จะดำเนินการสอบบุคคลที่ผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) โดยได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิสอบในภาคความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ได้
ผนวก ก
รายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสอบแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
ลงวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(๑) ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
หลักสูตรและวิธีการสอบ
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- สถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปัจจุบัน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล
- นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ความรู้วิชาภาษาไทย
- ความรู้วิชาคณิตศาสตร์
ข.
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่สมัครสอบ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
- ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจ
ใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านอื่น ๆ เช่นความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบ และบุคลิกอย่างอื่น เป็นต้น
ทั้งนี้จะดำเนินการสอบบุคคลที่ผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) โดยได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิสอบในภาคความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ได้