ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

อบต.กุดรัง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ "ธุรการ,บันทึกข้อมูล,จัดเก็บรายได้,พัฒนาชุมชน"(7-25 ม.ค.2556)

**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกุดรัง
เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบล
…………………………………………
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลกุดรัง อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จะดาเนินการรับ
สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ 2556

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 17 (5) และมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 ข้อ 56 ข้อ 62 ข้อ 63 แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ใน
การประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบล
พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม ในการ
ประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคามใน
คราวประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล ในตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
1.1 ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จานวน 2 ตาแหน่ง ดังนี้ (คุณวุฒิ ปวช.)
1.1.1 ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 1 อัตรา
1.1.2 ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จานวน 1 อัตรา
1.2 ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จานวน 3 ตาแหน่ง ดังนี้ (คุณวุฒิ ปวช.-ปวท.)
1.2.1 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
1.2.2 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
1.2.3 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา
1.3 ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จานวน 1 ตาแหน่ง ดังนี้
1.3.1 ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตามข้อ 6 แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
-2-
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
พระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบลได้ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือสานักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครสอบตาแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ตามที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดประกาศไว้ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ก) แนบท้ายประกาศนี้
3. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งจะได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้
3.1 ตาแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
3.1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 6,050 บาท หรือตามที่ ก.อบต.กาหนด
3.2 ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
3.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 6,800 บาท หรือตามที่ ก.อบต. กาหนด
-3-
3.2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 7,460 บาท หรือตามที่ ก.อบต. กาหนด
3.3 ตาแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
3.3.1 ปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เงินเดือน 8,340 บาท หรือตามที่ ก.อบต.กาหนด
3.3.2 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าง 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กาหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี เงินเดือน 9,140 บาท หรือตามที่ ก.อบต.กาหนด
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอระเบียบการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลกุดรัง อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ และมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 ตาแหน่งเท่านั้น หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกุดรัง หมายเลขโทรศัพท์ 0-4372-8159 , 0-4372-8173 และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลกุดรัง คลิกที่นี่
4.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ ดังนี้
ตาแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ1 ตาแหน่งละ 100 บาท
ตาแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ตาแหน่งละ 100 บาท
ตาแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตาแหน่งละ 200 บาท
4.4 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัครสอบ
(1) หนังสือรับรองจากโรงเรียน /สภามหาวิทยาลัย /วิทยาลัย หรือสาเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตรหรือสาเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง จานวน 1 ฉบับ
(2) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาไทย ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุญาตภายในวันที่ปิดรับสมัคร รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
(3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(4) สาเนาทะเบียนบ้าน รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
(5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สาเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ติดรูปถ่าย) รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่สมัคร จานวน 1 ฉบับ
(7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
(8) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น)
-4-
4.5 การยื่นใบสมัคร
ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจาตัวสอบ พร้อมหลักฐาน ด้วยตนเอง ในวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตาแหน่งที่ระดับไม่สูงกว่าที่ตนดารงตาแหน่งอยู่และใช้คุณวุฒิการศึกษาเดียวกับตาแหน่งที่ตนดารงตาแหน่งอยู่จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอานาจบรรจุและแต่งตั้งอนุญาตให้สมัครสอบ หากผู้สมัครสอบรายใดไม่มีหนังสืออนุญาตดังกล่าวจะไม่มีสิทธิสอบ หรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศนี้ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในการรับสมัครสอบแข่งขันแล้วให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบแข่งขันอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
5. เงื่อนไขการรับสมัคร
5.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้
มีสิทธิ สมัครสอบ ในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 25 มกราคม 2556 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
5.2 ผู้สมัครสอบต้องเลือก สมัครในตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้น ระดับ 1 ,ระดับ 2 และระดับ 3 และสมัครสอบได้เพียง 1 ตาแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้
5.3 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
5.4 ประกาศต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดรัง เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน จะปิดไว้ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกุดรัง ตาบลกุดรัง อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4372 8159 , 0 4372 8173 ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลกุดรัง คลิกที่นี่ โดยเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องสนใจติดตามประกาศทุกระยะ ดาเนินการปฎิบัติให้ถูกต้องตามประกาศกาหนด โดยจะอ้างเหตุผลว่าไม่ทราบประกาศภายหลังไม่ได้
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดรัง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และกาหนดวัน
เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกุดรัง และทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่
-5-
7. หลักสูตรและวิธีการสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตร โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน เมื่อสอบผ่านทั้งสองภาคแล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ต่อไป
รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ข) แนบท้ายประกาศนี้
8. หลักเกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตาม
หลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะคานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
9. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
9.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงลาดับที่จากผู้
สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า
9.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่กาหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งได้ใหม่
9.3 ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคามกาหนด หรือผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งกาหนด เว้นแต่มีเหตุจาเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันที่ที่ทาการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้
(4) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ
(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
10. เอกสารและหลักฐานที่จะใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
นาเอกสารฉบับจริงและสาเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด
10.1 บัตรประจาตัวสอบ
10.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหากเป็นใบเหลืองจะต้องไม่หมดอายุพร้อมติดรูปถ่าย หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจาตัวข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
-6-
10.3 สาเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบโดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
10.4 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
10.5 สาเนาถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น
10.6 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศพนักงานส่วนตาบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ข้อ 6 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
11. การบรรจุและแต่งตั้ง
11.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละ
ตาแหน่ง ตามอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดรัง ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม
11.2 ถ้าผู้สอบแข่งขันได้และถึงลาดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้
กาหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะนามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
11.3 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดรัง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่บรรจุแต่งตั้ง โดยห้ามโอน (ย้าย) ไปหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นทุกกรณี ยกเว้นลาออกจากราชการ
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดรัง จะดาเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ในทานองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
(นายประวัติ กองเมืองปัก)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดรัง
ประธานคณะกรรมการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบล
-7-
ภาคผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกุดรัง
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555
เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบล
*************
ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบลในแต่ละตาแหน่งในประกาศฯ นี้
จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละตาแหน่ง รายละเอียดแนบท้าย ดังนี้
ชื่อตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รหัสตาแหน่ง 1101
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคาสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฎิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฎิบัติ รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสาเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่าง ๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษา และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทาบันทึก ย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออานวยความสะดวก และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฎิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฎิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฎิบัติงานในหน้าที่
4. มีความสามารถในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยา
-8-
ชื่อตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รหัสตาแหน่ง 1102
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทปหรือเทปแม่เหล็กหรือจานแม่เหล็ก เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่ไม่ยากภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคาสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฎิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
แยกประเภทเอกสารข้อมูลให้ตรงกับชนิดของบัตรที่ได้วางรูปไว้แล้ว หรือให้ตรงกับกระดาษเทปหรือเทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็กที่จาแนกไว้แล้ว บันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือเทปหรือจานแม่เหล็กเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึก และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีความสามารถใน การบันทึกข้อมูลภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ 24 คา และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คา
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในการใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมแก่การปฎิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยา
-9-
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ รหัสตาแหน่ง 2201
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การกากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคาสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฎิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา จัดทาทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์ ติดตามให้มีการซ่อมบารุงรักษา ซ่อมแซมตามกาหนดเวลาที่ฝุายเทคนิคกาหนดไว้จาหน่ายยานพาหนะที่ชารุดเสื่อมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารสาคัญของทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตาบล ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม และงานทะเบียนเอกสาร เกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฎิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฎิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฎิบัติงานในหน้าที่
4. มีความสามารถในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยา
5. มีความสามารในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฎิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
-10-
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 รหัสตาแหน่ง 2202
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นที่ค่อนข้างยากภายใต้การกากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคาสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติอย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ คาร้อง คาขอ คาอุทธรณ์หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หรือรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินภาษี ตรวจแบบแสดงรายการและเอกสารแนบเรื่อง ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ คานวณภาษี ค่าปรับเงินเพิ่ม แจ้งการผลประเมิน คาชี้ขาดการอุทธรณ์ชี้แจงให้เหตุผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีปูาย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตการทาน้าแข็งเพื่อการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน และใช้เครื่องขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขน สิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามข้อบังคับตาบล ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตาบล ค่าอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาดสด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตาบลและเงินฝากธนาคาร ค่าจาหน่วยเวชภัณฑ์ คาร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดทาทะเบียนต่าง ๆ เก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น สอดส่องตรวจตราเร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นค้างชาระ ควบคุมหรือดาเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.), อนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี
พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในการจัดรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล และ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยา
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
-11-
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน รหัสตาแหน่ง 2203
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคาสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฎิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฎิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทาแผนงานดาเนินการ และสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นาท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือ เป็นผู้นาและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตนดูแล ส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทางานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คาแนะนาและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อานวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน ติดตามผลงานและจัดทารายงานต่าง ๆ และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ
ก.อบต.รับรอง
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฎิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฎิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฎิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฎิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยา
6. มีความสามารถในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฎิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
-12-
ชื่อตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน รหัสตาแหน่ง 3301
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนภายใต้การกากับตรวจสอบโดยทั่วไป และปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฎิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฎิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทาแผนงาน ดาเนินการ และสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นาท้องถิ่น เป็นผู้นาและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทางานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คาแนะนา และฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อานวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดทารายงานต่าง ๆ และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บัณฑิตอาสาสมัคร
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฎิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฎิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฎิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
-13-
ภาคผนวก ข
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกุดรัง
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
*************
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบล
ตาแหน่งที่เริ่มต้นจากสายงานในระดับ 1
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทุกตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์หรือสรุปเหตุผลอย่างอื่น
ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคา ข้อความหรือรูปภาพ การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจาลองต่าง ๆ
2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน )
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคาประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอ่าน และการทาความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กาหนดให้แล้วตอบคาถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความทั้งนี้ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย
ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คาหรือกลุ่มคา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงความ
3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ในเรื่องต่อไปนี้
(1) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(2) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(4) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(6) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
(7) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน )
ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติราชการ ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับตาแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ (ภาคผนวก ก)
-14-
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น .ศ. 2542
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น .ศ. 2542
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-15-
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้
1. ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม จิตสานึกต่อองค์กร ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทุกตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์หรือสรุปเหตุผลอย่างอื่น
ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคา ข้อความหรือรูปภาพ การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจาลองต่าง ๆ
2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน )
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคาประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอ่าน และการทาความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กาหนดให้แล้วตอบคาถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความทั้งนี้ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย
ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คาหรือกลุ่มคา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงความ
3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ในเรื่องต่อไปนี้
(1) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(2) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
-16-
(3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(4) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(6) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
(7) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100)
ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติราชการ ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับตาแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ (ภาคผนวก ก)
1. ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น .ศ. 2542
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
2. ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น .ศ. 2542
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-17-
- พระราชบัญญัติภาษีปูาย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2575 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องถิ่น พ.ศ. 2508 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
3. ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ 2
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น .ศ. 2542
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
-18-
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้
1. ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม จิตสานึกต่อองค์กร ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
-
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์หรือสรุปเหตุผลอย่างอื่น
ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคา ข้อความหรือรูปภาพ การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจาลองต่าง ๆ
2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน )
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคาประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอ่าน และการทาความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กาหนดให้แล้วตอบคาถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความทั้งนี้ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย
ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คาหรือกลุ่มคา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงความ
3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ในเรื่องต่อไปนี้
(1) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(2) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(4) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(6) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
(7) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
-19-
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติราชการ ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับตาแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ (ภาคผนวก ก)
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น .ศ. 2542
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้
1. ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม จิตสานึกต่อองค์กร ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
………………………………………………..
ภาคผนวก ค
ใบสมัครสอบแข่งขัน คลิกที่นี่เว็บไซต์ อบต.กุดรัง คลิกที่นี่