ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันเสริมสร้างสมานฉันท์ชุมชน จ.ยะลา เปิดรับสมัครสอบ งาราชการ "นักทรัพยากรบุคคล" (12-18 ก.พ. 2556)


กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันเสริมสร้างสมานฉันท์ชุมชน จ.ยะลา เปิดรับสมัครสอบ งาราชการ "นักทรัพยากรบุคคล" (12-18 ก.พ. 2556)
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล (สถาบันเสริมสร้างสมานฉันท์ชุมชน จ.ยะลา)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาที่ หรือคุณวุฒิที่ ก.พ. กำหนด
ลักษณะ งานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติ งานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (ในการปฏิบัติงานจริงขึ้นอยู่กับภารกิจงานของ ต้นสังกัดในการมอบหมายงานให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้)
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจในงานจัดการด้านระบบการพัฒนาทักษะ/ความรู้/สมรรถนะ บุคลากรตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(2) ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจในงานบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(3) ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันการพัฒนาชุมชนใน ส่วนกลาง และปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจในการพัฒนายกระดับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ๑๑ แห่ง ในสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นศูนย์อบรม/ค้นคว้าวิจัย/เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานพัฒนา ชุมชนระดับภูมิภาคที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้าน
(4) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
(5) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(6) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและ การถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
2. ด้านการวางแผน
วาง แผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้ รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(2) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
(3) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย พนักงานราชการต้องสามารถปฏิบัติงานในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีมมีความรู้เรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
หน่วยงานต้นสังกัดโดยผู้บังคับ บัญชา (ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า) สามารถกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการเพิ่มเติมได้ และให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบท้ายสัญญาจ้าง
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป
วิธี การประเมิน : การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน) ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 1) ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้าง ของกรมการพัฒนาชุมชน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย และต่างประเทศ 2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ทักษะ
0
วิธีการประเมิน : 0
- สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (100 คะแนน) ประเมินด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
วิธี การประเมิน : การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (100 คะแนน) ประเมินด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 1) ความรู้ความสามารถพิจารณาจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการ วุฒิการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ ทักษะ และความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ 2) มนุษยสัมพันธ์ พิจารณาจาก ความมีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความรับผิดชอบ อดทน เสียสละ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี 3) ความคิดริเริ่ม พิจารณาจาก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา ปฏิภาณ ไหวพริบ ความคล่องตัว ว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 4) ทัศนคติและแรงจูงใจ พิจารณาจากทัศนคติและแรงจูงใจการทำงาน ความกระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรม และคุณธรรม แนวความคิดและความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ หรือแผนงานของทางราชการ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมในการ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละสมรรถนะ (ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และในครั้งที่ 2) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากได้คะแนนสอบเท่ากันจะให้ ผู้สอบได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับ เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ
เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน