ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 “นักวิเคราะห์งบประมาณ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,นายช่างศิลปกรรม,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ” (18-22 ก.พ.2556

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 “นักวิเคราะห์งบประมาณ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,นายช่างศิลปกรรม,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ” (18-22 ก.พ.2556 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบัญชี พาณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๔) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ
๕) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
๖) รับผิดชอบงานโทรศัพท์ ส่วนกลาง งานต่อโทรศัพท์จากบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ
๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือสำนักงบประมาณมอบหมาย
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวมีภารกิจจะต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการเป็นครั้งคราว ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ – ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ – ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เกี่ยวกับประเทศไทย – ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณและเหตุผล – ความสามารถทางด้านภาษาไทย ๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ระเบียบงานพัสดุ และความรู้ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณ
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑) รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในการทำระบบและหลักเกณฑ์ มาตรฐานด้านต่าง ๆ ไปใช้ในการจัดทำและวิเคราะห์งบประมาณ รวมทั้งจัดทำรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส และรายงานภาพรวมประจำปี เพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณประจำปี
๒) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบ รูปแบบ การจัดทำมาตรฐานต้นทุน บัญชีราคามาตรฐานด้านต่าง ๆ ประมาณการภาระหนี้สาธารณะ โครงสร้างแผนงบประมาณของหน่วยงาน และกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ เพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณประจำปี
๓) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาล กรอบการขอจัดสรรงบประมาณ ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน ความเป็นไปได้ในการใช้จ่าย เพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณประจำปี
๔) ร่วมจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เอกสารประกอบ และคำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อเสนอต่อรัฐสภา
๕) ร่วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานความสำเร็จของหน่วยงานตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือสำนักงบประมาณมอบหมาย
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวมีภารกิจจะต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการเป็นเวลาบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงจัดทำและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ – ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ – ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เกี่ยวกับประเทศไทย – ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณและเหตุผล – ความสามารถทางด้านภาษาไทย ๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการงบประมาณ (การวางแผน จัดทำ บริหาร และติดตามประเมินผล) – ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ
วิธีการประเมิน : – สอบข้อเขียน
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
๒) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคาประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
๓) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
๔) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
๕) จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการ อีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
๖) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือสำนักงบประมาณมอบหมาย
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวมีภารกิจจะต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการเป็นเวลาบ่อยครั้ง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ – ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ – ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เกี่ยวกับประเทศไทย – ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณและเหตุผล – ความสามารถทางด้านภาษาไทย ๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ – ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการพัสดุ เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
วิธีการประเมิน : – สอบข้อเขียน
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรม
อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑) ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความได้เป็นอย่างดี
๒) ดูแล จัดเก็บ บำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การทำงานให้เป็นระบบเพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๓) ให้คำแนะนำ การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลป์
๔) ช่วยจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ แผ่นพับและนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพพจน์ และส่งเสริมการออกแบบงานศิลป์
๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือสำนักงบประมาณมอบหมาย
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวมีภารกิจจะต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการเป็นครั้งคราว ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ – ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ – ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เกี่ยวกับประเทศไทย – ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณและเหตุผล – ความสามารถทางด้านภาษาไทย ๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานด้านศิลปกรรม ทักษะด้านการออกแบบโปสเตอร์และการจัดนิทรรศการ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑) จัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์ แผนที่ และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ
๒) ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่าง ๆ เพื่อประกอบการประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรมต่าง ๆ
๓) เก็บรักษาซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์
๔) ติดตาม รวบรวม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
๕) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๖) ให้คำแนะนำ ข้อมูล และให้บริการในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบในประเด็นที่ไม่มีความซับซ้อน ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน หรือภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา
๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือสำนักงบประมาณมอบหมาย
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวมีภารกิจจะต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการเป็นครั้งคราว ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ – ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ – ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เกี่ยวกับประเทศไทย – ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณและเหตุผล – ความสามารถทางด้านภาษาไทย ๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ การใช้คอมพิวเตอร์จัดเก็บและบันทึกข้อมูล แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์ และการใช้กราฟิกเบื้องต้น
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
๒. ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ๒.๑ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม ๒.๒ การพิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถ ประสบการณ์ อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น ๆ ๒.๓ ทักษะเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ – สามารถดำเนินการเตรียม ติดตั้ง และควบคุมการเปิด-ปิดการใช้งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ – สามารถดูแลควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ อุปกรณ์ทัศนูปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบภาพและเสียง – ติดตั้งและควบคุมการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องฉาย LCD Projector เครื่อง Visualizer เครื่องเสียง – สามารถถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายบันทึกวีดีทัศน์และตัดต่อวีดีทัศน์ สำเนาสื่อวีดีทัศน์ต่าง ๆ
วิธีการประเมิน : – สัมภาษณ์ – ทดสอบการปฏิบัติงาน
เกณฑ์การประเมิน : ๖.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย ๖.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย ๖.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
เว็บไซต์สำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 "นักวิเคราะห์งบประมาณ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,นายช่างศิลปกรรม,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ" (18-22 ก.พ.2556)
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400