พื้นที่โฆษณา by 129jump.com


หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

โพสต์แนะนำ

สำนักงาน ก.ค.ศ.ครูผู้ช่วย,ป.ตรีทุกสาขา,ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  " สำนักงาน ก.ค.ศ. " ลิงค์: http://iqepi.com/37644/ หรือ เรื่อง: ครูผู้ช่วย,ป.ตรีทุกสาขา,ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ...

ค้นหา

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เตรียมเอกสารสมัครสอบ กฟผ. ประจำปี 2556 เปิดรับมี.ค.2556 [รายงานพิเศษ]


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงานในเดือนมีนาคม 2556
เอกสารประกอบการสมัครงาน
  • ใบ แสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (TRANSCRIPT หรือใบระเบียน) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่กำหนด สำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคสุดท้าย ปีการศึกษา 2555 ซึ่งยังไม่ได้รับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ อนุโลมให้ใช้ใบแสดงผลการศึกษาของผลการเรียนภาคสุดท้าย โดยระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในการสมัครงานได้ ทั้งนี้เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องนำใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตามที่กำหนด มาแสดงก่อนวันเข้ารับการทดสอบเบื้องต้น
  • ผู้สมัครระดับปริญญา ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TOEIC) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนนในวันที่สมัคร
  • ผู้สมัครตำแหน่งวิศวกรต้องมีใบอนุญาตปรกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาตามที่กำหมายกำหนด หากไม่มีในวันสมัครอนุโลมให้นำมาแสดงภายหลัง
  • สำเนา ทะเบียนบ้าน กรณีผู้สมัครในอัตราท้องถิ่นจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามท้องถิ่นที่ สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ บิดาและหรือมารดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามท้องถิ่นที่สมัคร