ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ2556 "นักสื่อสารมวลชน,นักสื่อสารมวลชน,นักประชาสัมพันธ์,นายช่างภาพ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,นายช่างไฟฟ้า"(4-8 มี.ค. 2556)
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ       
ชื่อตำแหน่ง : นักสื่อสารมวลชน
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือ
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์และหนังสือรับรองการผ่านงานด้านสื่อสารมวลชนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติ งานด้านสื่อสารมวลชน ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อข่าว รายงานข่าว แปลข่าว การดำเนินรายการและการกระจายเสียง ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ช่วยบรรณาธิการ อ่านข่าว ประกาศ บทความ สารคดี เป็นพิธีกรและดำเนินรายการสดบันทึกเทปและถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ ศึกษา รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล เรียบเรียงผลิตข่าวและรายการติดตามผลการรับฟัง ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวจากแหล่งข่าว จัดทำข่าวประกอบเสียงและเอกสารข่าวและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
1.มีความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อข่าว รายงานข่าว แปลข่าวต่างประเทศ การดำเนินรายการและการกระจายเสียงทั้งในและนอกสถานที่ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.มีความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนที่ถูกต้อง เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3.มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ประเด็น สรุปเหตุผลและปรับวิธีการทำงานให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.มีความรู้ทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานทางอินเตอร์เน็ตและโปรแกรม Microsoft office
5.มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี
6. ผ่านการทดสอบเสียงวิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1. ทดสอบการเป็นผู้ประกาศ ผู้จัดรายการและผู้รายงานข่าว (100 คะแนน) 2. ความรู้ทั่วไป (100 คะแนนป 1. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ 2. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์
วิธีการประเมิน : ข้อ 1 ใช้วิธีสอบเสียงและบุคคลิกภาพ ข้อ 2 สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) 1. กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 2. กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 3. กระบวนการผลิตข่าว
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ (100 คะแนน)
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : - ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะใน แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 - ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ารับการประเมิน(สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการประเมิน(สอบข้อเขียน) ทั้งความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่งก่อน จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ - การจัดจ้างจะต้องเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

ชื่อตำแหน่ง : นักสื่อสารมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 (เชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือ
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์และหนังสือรับรองการผ่านงานด้านสื่อสารมวลชนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ปฏิบัติ งานด้านสื่อสารมวลชน ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อข่าว รายงานข่าว แปลข่าว การดำเนินรายการและการกระจายเสียง ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ช่วยบรรณาธิการ อ่านข่าว ประกาศ บทความ สารคดี เป็นพิธีกรและดำเนินรายการสดบันทึกเทปและถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ ศึกษา รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล เรียบเรียงผลิตข่าวและรายการติดตามผลการรับฟัง ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวจากแหล่งข่าว จัดทำข่าวประกอบเสียงและเอกสารข่าวและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
1.มีความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อข่าว รายงานข่าว แปลข่าวต่างประเทศ การดำเนินรายการและการกระจายเสียงทั้งในและนอกสถานที่ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.มีความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนที่ถูกต้อง เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3.มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ประเด็น สรุปเหตุผลและปรับวิธีการทำงานให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.มีความรู้ทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานทางอินเตอร์เน็ตและโปรแกรม Microsoft office
5.มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี
6.ผ่านการทดสอบเสียง

วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1. ทดสอบการเป็นผู้ประกาศ ผู้จัดรายการและผู้รายงานข่าว (100 คะแนน) 2. ความรู้ทั่วไป (100 คะแนน) 1. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ 2. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์
วิธีการประเมิน : ข้อ 1 ใช้สอบเสียงและบุคคลิกภาพ ข้อ 2 ใช้สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) 1. กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 2. กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 3. กระบวนการผลิตข่าว
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ (100 คะแนน)
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ (ด้านต่างประเทศ)
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ประสาน จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดอภิปราย สัมมนา จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ จัดทำเอกสาร ข่าวสารความรู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำรวจรวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
1.มีความรู้ ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ สรุปเรียบเรียงและนำเสนออย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ประเด็นปัญหา สรุปเหตุผลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
3.มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดินและเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและอื่น ๆ เพื่อนำมาปรับใช้วิธีการทำงานให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต และโปรแกรม Microsoft office
5.มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี
6.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความ รู้ทั่วไป (100 คะแนน) 1. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ 2. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ความ รู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) ทดสอบการวิเคราะห์ประเด็นและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ (100 คะแนน)
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ (ด้านทั่วไป)
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ประสาน จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดอภิปราย สัมมนา จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ จัดทำเอกสาร ข่าวสารความรู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำรวจรวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
1.มีความรู้ ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ สรุปเรียบเรียงและนำเสนออย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ประเด็นปัญหา สรุปเหตุผลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
3.มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดินและเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและอื่น ๆ เพื่อนำมาปรับใช้วิธีการทำงานให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต และโปรแกรม Microsoft office
5.มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี
6.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความ รู้ทั่วไป (100 คะแนน) 1. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ 2. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) 1. หลักการประชาสัมพันธ์ 2. สื่อประชาสัมพันธ์ 3. จิตบริการ ( Service Mind ) กับงานประชาสัมพันธ์ 4. สื่อสมัยใหม่ ( Modern media ) กับงานประชาสัมพันธ์ ๕. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ๖. ข่าวประชาสัมพันธ์ ๗. การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ๘. การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ๙. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ (100 คะแนน)
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างภาพ (สปข.4)
อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
มีประสบการณ์และหนังสือรับรองการผ่านงานในด้านการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติ งานด้านช่างภาพ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีทัศน์ บันทึกภาพยนตร์ การตกแต่ง ตัดต่อลำดับภาพบันทึกเสียง การล้าง – อัดภาพและตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่าย การจัดหมวดหมู่เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายฟิล์มหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ การให้บริการสำเนา ภาพถ่าย วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อประสานงานให้คำแนะนำ ข้อมูลในความรับผิดชอบที่ไม่มีความซับซ้อนตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
1.มีความรู้ ความสามารถในงานด้านภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
4.มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความ รู้ทั่วไป (100 คะแนน) 1. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ 2. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า – อีเล็กทรอนิกส์ 2. ความรู้พื้นฐานการถ่ายภาพ/บันทึกภาพด้วยกล้องภาพนิ่ง กล้องถ่ายโทรทัศน์ 3. ระบบเสียง-ระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ 4. ความรู้พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการลำดับภาพ ตัดต่อภาพ-เสียง 5. ความรู้พื้นฐานการสำเนาภาพนิ่ง-ภาพวีดีทัศน์ และ/หรือภาพยนตร์ ที่เป็นทั้งฟิล์ม ม้วนวีดีทัศน์ และไฟล์ภาพ 6.เทคโนโลยีการถ่ายภาพนิ่ง-ภาพเคลื่อนไหว 7. การบำรุงรักษาและการจัดเก็บรูปภาพ-วีดีทัศน์-ฟิล์ม-ไฟล์ภาพ รวมทั้งอุปกรณ์การถ่ายภาพ-ตัดต่อภาพ-บันทึกภาพทุกชนิด 8. ความรู้เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบภาพ และการจัดแสง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ (100 คะแนน)
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติ งานด้านโสตทัศนศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์ แผนที่และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมและการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ การเก็บรักษาซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับวิธีการทำงานให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
1.มีความรู้ ความสามารถในงานโสตทัศนศึกษา อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.มีความรู้ ความสามารถในการใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่าง ๆ กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องวีดีทัศน์ เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่
3.มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
4.มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้านเสียง หรือด้านภาพและเสียง
5.มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความ รู้ทั่วไป (100 คะแนน) 1. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ 2.ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) 1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า-อีเล็กทรอนิกส์ 2. ความรู้พื้นฐานระบบแสง-สี-เสียง 3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย - ชุดเครื่องขยายเสียง-เครื่องฉายภาพยนตร์-เครื่องฉายสไลด์-เครื่องเล่น-บันทึกเทปเสียง-วีดีทัศน์ 4. การจัดและใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องสัมมนา ฝึกอบรม และการประชุมทั้งใน-นอกสถานที่ 5. การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานการออกแบบ หรือตัดต่อด้านเสียง หรือด้านภาพและเสียง 6. เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Digital) กับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งการออกแบบ ติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 7. การจัดเก็บ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 8. การเลือกเตรียมและควบคุมผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนและเรียบเรียง คำบรรยายภาพ คำบรรยายแผนภูมิ และบทรายการวิทยุหรือโทรทัศน์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ (100 คะแนน)
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า (สปข.2)
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติ งานด้านช่างไฟฟ้า ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแลการทำงานของอุปกรณ์ในการผลิต รายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศและอุปกรณ์สนับสนุนการออกอากาศ การจดบันทึกค่า Parameter ของอุปกรณ์ในความควบคุมกำกับดูแล จัดทำแผนปฏิบัติงาน การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ตรวจสอบ แก้ไขข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในแต่ละระบบในเบื้องต้น จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินสภาพของอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับ ผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้นำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะที่ต้องการ
1.มีความรู้ ความสามารถในงานด้านช่างไฟฟ้า เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.มีความรู้ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ในการผลิตรายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศและอุปกรณ์สนับสนุนการออกอากาศ (งานผลิตรายการ งานห้องส่ง งานควบคุมหลัก งานเชื่อมโยงสัญญาณ งานเครื่องส่ง งานไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น)
3.มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
4.มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความ รู้ทั่วไป (100 คะแนน) 1. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ 2.ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า-อีเล็กทรอนิกส์ 2. ระบบแสงสว่าง-ระบบปรับอากาศ 3. ระบบเสียงในวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ 4. วิทยุกระจายเสียง ระบบ AM และระบบ FM 5. ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย 6. การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ ในวิทยุกระจายเสียง-วิทยุโทรทัศน์ 7. เทคโนโลยีดิจิตอลในวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 8. ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง-วิทยุโทรทัศน์-สื่อสารโทรคมนาคม 9. ระบบการบำรุงรักษาอุปกรณ์วิทยุ-โทรทัศน์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ (100 คะแนน)
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : - ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะใน แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 - ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ารับการประเมิน(สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการประเมิน(สอบข้อเขียน) ทั้งความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่งก่อน จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ - การจัดจ้างจะต้องเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบคลิกที่นี่