ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ “ครูผู้สอน” ( 11-15 ก.พ. 2556)ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ "ครูผู้สอน" ( ก.พ. 2556)
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
1. วิชาเอกการศึกษาพิเศษ หรือกายภาพบำบัด หรือจิตวิทยา หรือภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย
จำนวน 1 อัตรา
2. วิชาเอกทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ครูผู้สอน)
1. มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู หากวันทำสัญญาผู้ผ่านการ
เลือกสรรยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูให้ดำเนินการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบประกอบวิชาชีพครู
ภายในระยะเวลา 2 ปี
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
1. การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน 14,020 บาท ค่าครองชีพ 980 บาท
ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันทำสัญญาจ้าง 21 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 30 กันยายน 2559
จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วนตนเองได้ที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เลขที่ 81/2 หมู่ 1 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ตั้งแต่วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 16.30 น. ในเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียด
โทรศัพท์ 074-477453 โทรสาร 074-477260

รับสมัครบุคคลเข้าเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
ประเมินสมรรถนะ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อและขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
พนักงานราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 5
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 คำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1626/2551 สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2551 เรื่องมอบอำนาจการ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
1. วิชาเอกการศึกษาพิเศษ หรือกายภาพบำบัด หรือจิตวิทยา หรือภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย
จำนวน 1 อัตรา
2. วิชาเอกทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่
เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ครูผู้สอน)
1. มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู หากวันทำสัญญาผู้ผ่านการ
เลือกสรรยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูให้ดำเนินการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบประกอบวิชาชีพครู
ภายในระยะเวลา 2 ปี
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วนตนเองได้ที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เลขที่ 81/2 หมู่ 1 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ตั้งแต่วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 16.30 น. ในเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียด
โทรศัพท์ 074-477453 โทรสาร 074-477260
3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียม จำนวน 50.- บาท ทั้งนี้เมื่อสมัครสอบและชำระ
ค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิด
รับสมัคร) ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรอง
ของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” และระเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcript) ฉบับภาษาไทยที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัคร วันสุดท้าย
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรคร้าย พ.ศ.2549
5. หนังสือรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล
ในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกำกับด้วย
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้ง
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ มิได้
และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เลขที่ 81/2 หมู่ 1
ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์/โทรสาร 074-477453, 074-477260
5.วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
วัน เดือน ปี เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนน สถานที่
19 กุมภาพันธ์ 2556 09.00
เป็นต้นไป
สอบข้อเขียน
สอบปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ์
100
200
100
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 3
จังหวัดสงขลา
6. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และรวมทุกภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากันให้จัดเรียงลำดับที่จากคะแนน
สอบ ดังนี้
ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความสามารถมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่าหากคะแนนภาค
ความสามารถเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าหากคะแนนภาคความรู้เท่ากันให้ผู้ได้
คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลเท่ากัน ให้
พิจารณาลำดับที่ก่อนหลังในการสมัคร
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตาม
ลำดับคะแนนรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา
8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาตามวันและเวลาที่แจ้งตามแนบท้ายประกาศนี้
9. สิทธิประโยชน์
เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ว่าที่ พ.ต.
(สันทัด สัตยายุทย์)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา
เอกสารแนบท้ายประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2556
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้
พนักงานราชการประเภททั่วไป (ชื่อตำแหน่ง ลักษณะงาน)
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ครูผู้สอน)
เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
1. การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน 14,020 บาท ค่าครองชีพ 980 บาท
ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันทำสัญญาจ้าง 21 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 30 กันยายน 2559
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
1.1 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีผลการบังคับใช้ในปัจจุบัน
1.2 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
1.3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
1.4 ความรู้ทั่วไปด้านการศึกษาพิเศษ
100
สอบข้อเขียน
รายละเอียดตำแหน่งที่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา
ที่ ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอัตรา หมายเหตุ
2. ความสามารถ ทางด้านการศึกษา วิชาชีพครู การปฏิบัติราชการ
ทักษะทางด้านการเรียนการสอน วิชาเฉพาะวุฒิ ฯลฯ
200 ปฏิบัติ
3. คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ความซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ
ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความอดทนและ
เสียสละ การมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี การประสานงาน การให้บริการ
และการทำงานเป็นทีม
100 สัมภาษณ์
รวม 400
1 พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
2 เริ่มทำสัญญาจ้าง
21 กุมภาพันธ์ 2556
ถึง 30 กันยายน 2559
รับสมัครบุคคลเข้าเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
ประเมินสมรรถนะ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อและขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
**********************************************