ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

เตรียมสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2556-2/2556 เปิดรับสมัครสอบ งานราชการโภชนาการ,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,นายช่างเขียนแบบ,นายช่างสำรวจ,เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการแผนที่,นักวิเทศสัมพันธ์,วิศวกร(โยธา-ไฟฟ้า) (8 - 30 พ.ค. 2556)

ประกาศสำนักงาน ก.ก.


กำหนดการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทางอินเตอร์เน็ต


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) โดยกองสรรหาบุคคล กำหนดการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดังนี้


1. ครั้งที่ 1/2556 เปิดรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2556


2. ครั้งที่ 2/2556 เปิดรับสมัครสอบในเดือนพฤศจิกายน 2556
สำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในครั้งที่ 1/2556 ประกอบด้วย ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 9 ตำแหน่ง ได้แก่ 1. โภชนากรปฏิบัติงาน


 2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


 3. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน


 4. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน


 5. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน


 6. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


 7. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


 8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 9. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 6 ตำแหน่ง ได้แก่ 1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


 2. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ


 3. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ


 4. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ


 5. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


 6. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ


รายละเอียดของตำแหน่งที่จะเปิดสอบแข่งขันฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในมาตรฐาน 43 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 และสำเร็จการศึกษาตรงตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งที่สมัครสอบอยู่ก่อนหรือภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบตามที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในครั้งนั้นๆ กำหนด


** คลิกที่ภาพเพื่อขยาย **
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.)
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  173  ถ.ดินสอ  แขวงเสาชิงช้า  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
Office of the Bangkok Metropolitan Administration Civil Service Commission