พื้นที่โฆษณา by 129jump.com


หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

โพสต์แนะนำ

สำนักงาน ก.ค.ศ.ครูผู้ช่วย,ป.ตรีทุกสาขา,ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  " สำนักงาน ก.ค.ศ. " ลิงค์: http://iqepi.com/37644/ หรือ เรื่อง: ครูผู้ช่วย,ป.ตรีทุกสาขา,ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ...

ค้นหา

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประกาศผลสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน นายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2556 (รอบแรก)

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2556 (update 15/3/2556)


รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2556 รายละเอียด» http://www.งานราชการเปิดสอบวันนี้.com/?p=6482
- กองทัพภาคที่ 1
 - กองทัพภาคที่ 2
 - กองทัพภาคที่ 3
 - กองทัพภาคที่ 4

กําหนดการสอบขั้นตอนที่สอง
1. การสอบสัมภาษณ พิมพลายนิ้วมือ ตรวจประวัติอาชญากรรม และสงเอกสารเพิ่มเติม วันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 56 ณ หนวยบัญชาการรักษาดินแดน
2. การทดสอบสมรรถภาพรางกาย วันจันทรที่ 1 เม.ย. 56 เวลา
07.30 น. .ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดี
3. การตรวจโรค วันอังคารที่ 2 เม.ย. 56 เวลา 07.00 น. ณ หองพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ. พระมงกุฎเกลา
4. การทดสอบจิตเวช วันพุธที่ 3 เม.ย. 56 เวลา 07.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.พระมงกุฎเกลา
5. การทดสอบการใชงานคอมพิวเตอรในตําแหนงเสมียน วันศุกรที่ 4 เม.ย. 56 เวลา 08.00 น. ณ กรมการทหารสื่อสาร
กำหนดการส่งหลักฐานเพิ่มเติม รายละเอียด» http://www.งานราชการเปิดสอบวันนี้.com/?p=6482