ฝากประชาสัมพันธ์
หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประกาศผลสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน นายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2556 (รอบแรก)

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2556 (update 15/3/2556)


รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2556 รายละเอียด» http://www.งานราชการเปิดสอบวันนี้.com/?p=6482
- กองทัพภาคที่ 1
 - กองทัพภาคที่ 2
 - กองทัพภาคที่ 3
 - กองทัพภาคที่ 4

กําหนดการสอบขั้นตอนที่สอง
1. การสอบสัมภาษณ พิมพลายนิ้วมือ ตรวจประวัติอาชญากรรม และสงเอกสารเพิ่มเติม วันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 56 ณ หนวยบัญชาการรักษาดินแดน
2. การทดสอบสมรรถภาพรางกาย วันจันทรที่ 1 เม.ย. 56 เวลา
07.30 น. .ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดี
3. การตรวจโรค วันอังคารที่ 2 เม.ย. 56 เวลา 07.00 น. ณ หองพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ. พระมงกุฎเกลา
4. การทดสอบจิตเวช วันพุธที่ 3 เม.ย. 56 เวลา 07.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.พระมงกุฎเกลา
5. การทดสอบการใชงานคอมพิวเตอรในตําแหนงเสมียน วันศุกรที่ 4 เม.ย. 56 เวลา 08.00 น. ณ กรมการทหารสื่อสาร
กำหนดการส่งหลักฐานเพิ่มเติม รายละเอียด» http://www.งานราชการเปิดสอบวันนี้.com/?p=6482