พื้นที่โฆษณา by 129jump.com


หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

โพสต์แนะนำ

ค้นหา

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

อบต.จ.มหาสารคาม เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2556

อบต.ปอพาน นาเชือก และหนองเม็ก อ.นาเชือก อบต.แวงดง และดงเมือง อ.อยางสีสุราช อบต.หนองคู และหนองไผ่ อ.นาดูน แจ้งความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนังานส่วนตำบล โดยได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน และสถาบันการศึกษาผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่ผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบและประมวลผลคะแนน เพื่อให้ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม พิจารณาให้ความเห็นชอบ มติในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลให้และสถาบันการ
ศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการสอบ (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม) ของ อบต.ปอพาน นาเชือก และหนองเม็ก อ.นาเชือก อบต.แวงดง และดงเมือง อ.อยางสีสุราช อบต.หนองคู แต่ อบต.หนองไผ่ อ.นาดูน ตามที่ อบต.เสนอ เห็นชอบให้ดำเนินการสอบแข่งขันได้เพียงจำนวน 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนอีก 3 ตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแผนอัตรากำลังปี 2557 ยังไม่เห็นชอบให้ดำเนินการโดยให้ฝ่ายเลขาหารือไปยังสำนักงาน ก.อบต. ว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หากผลการตอบข้อหารือเป็นประการใดจะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป อ่านต่อ »  http://www.xn--12clj5bwadagh1fc5cxb4bxdecc4b2a4tuh.com/2556-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2013-04-22/