ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อบต.ร่องเคาะ จ.ลำปาง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (20 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2556)


อบต.ร่องเคาะ จ.ลำปางเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังต่อไปนี้
ตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ที่ ก.อบต. กำหนด ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 7,460 บาท

วิธีการสมัครงานราชการอบต.ร่องเคาะ จ.ลำปาง :
- ติดต่อขอซื้อใบสมัครในราคาชุดละ 50 บาท และขอรับใบสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 363 หมู่ที่ 9 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2556 ถึงวันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-16.30น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศสอบแข่งขันองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
………………………………………………………..
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จะดำเนินการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง
1.1 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1.1.1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
1.1.2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งขอ
ผู้สมัครสอบดังต่อไปนี้
เลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11