ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กศน. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ (รวม 59 อัตรา) ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (16 – 25 ก.ย. 2556)

กศน.เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแลแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ด้วย อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน กศน.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนตำแนห่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือนที่ได้รับ
 1. จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง (รวม 59 อัตรา)
  1. หน่วยที่ 1 พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 อัตรา (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)
  2. หน่วยที่ 2 พื้นที่ทั่วไป จำนวน 50 อัตรา
  3. หน่วยที่ 3 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึษา (รวมยะลา) จำนวน 6 อัตรา
 2. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
  1. ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 11,920 บาท หรือตามที่ ก.ค.ศ. จะกำหนด
  2. ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 12,530 บาท หรือตามที่ ก.ค.ศ. จะกำหนด
  3. ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี 15,430 บาท หรือตามที่ ก.ค.ศ. จะกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัตเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
 1. ปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงาน กศน. ซึ่งทุกตำแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
 2. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแนห่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
ปฏิบัติงานที่:
วิธีการสมัครงานราชการกศน. :
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยรับสมัคร ดังนี้
 1. บุคคลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน/สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จังหวัดใด ให้ยื่นใบสมัคร ณ สำนักงาน กศน จังหวัด นั้น
 2. บุคคลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน/สถานศึกษาที่ตั้งอยอู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นใบสมัคร ณ สำนักงาน กศน.กทม. ตั้งแต่วันที่ 16-25 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ
 3. ให้สำนักงาน กศน.จังหวัด และสำนักงาน กศน.กทม. ที่เป็นหน่วยรับสมัครแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัคร และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแต่ละรายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครฯ หรือมไ่ และให้ส่งใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารทีเ่กี่ยวข้องไปยัง กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 สำนักงาน กศน.กระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 – 25 ก.ย. 2556 
(ใบสมัครอยู่ท้ายประกาศ)