ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ส.ค. -16 ก.ย. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

"สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ลิงค์: http://iqepi.com/35784/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ส.ค. - 16 ก.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
---
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : (1) เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ วิเคราะห์นโยบายและการวางแผน การศึกษาวิเคราะห์ ประสานงานแผนงาน ประมวลผลข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนงานหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายของรัฐบาล นโยบายและสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะในการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ของส่วนราชการ และจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ กลไก และเครื่องมือประกอบการดำเนินงานของส่วนราชการ
(2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลัก นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ เพื่อวางแผนกำหนดแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของส่วนราชการ ให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
(3) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของส่วนราชการ แนวทางการประสานแผน และการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
(4) วิเคราะห์ กลั่นกรอง แผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็นนโยบาย และมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
(5) ติดตาม สำรวจ รวบรวม และประมวลผลผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานหรือกำหนดยุทธศาสตร์
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ และร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน(กลุ่มงาน) หรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ
(2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ประกอบด้วย
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ และความรู้ทั่วไป (50 คะแนน)
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ
2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานนโยบายและแผนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (150 คะแนน)
- ความรู้ความเข้าใจด้านการกำหนดยุทธศาสตร์
- ความรู้ความเข้าใจในการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
- ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตั้งงบประมาณประจำปี การจัดทำแผนงาน โครงการ การบริหารแผนงานโครงการ การวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน
ทักษะ/สมรรถนะ : -


เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร สอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2559 สอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 59 ehenbook.com สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :ตนเอง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » spthailocal.com | thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com