ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ 6 ธ.ค. -13 ธ.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการศึกษา,ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

มทร.พระนคร

"มทร.พระนคร"

ลิงค์: http://iqepi.com/36638/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการศึกษา,ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
---
มทร.พระนครกรุงเทพมหานคร

มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : - เพศหญิง/เพศชาย
- ปริญญาตรี ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - จัดทำข้อมูลข่าว จดหมายข่าวประจำเดือน และรายสามเดือน
- จัดทำข้อมูล รูปภาพ ออกแบบ แผ่นพับคณะ และสาขาวิชา
- จัดทำข้อมูล รูปภาพ ออกแบบ แผ่นป้าย แบรนด์เนอร์ โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์คณะ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยข่าวภายนอก
- ถ่ายภาพ วิดีโอ กิจกรรมต่างๆ ทั้งในคณะ และนอกคณะ
- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในคณะ
- ติดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ภายในคณะ ที่ได้รับมอบหมาย
- ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของคณะ ผ่านระบบป้ายไฟวิ่ง
- ดูแลและปรับปรุงกล้องวงจรปิดภายในคณะ
- ให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านทางช่องทางอีเมล์ และโทรศัพท์
- จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- จัดทำสำเนาเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำตัวอักษรเวที ฉากประกอบงานต่างๆ ของคณะ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- ทำหน้าที่ให้ข้อมูลต่างๆ ทางโทรศัพท์ ทั้งภายนอกและภายใน
- ทำป้าย cut-out รับสมัครสอบ พระราชทานปริญญาบัตร และการแข่งขันต่างๆ
- นำข่าวสารต่างๆ โฆษณาผ่านช่องทางเว็บไซต์
- ประสานงานด้านการถ่ายทำ VTR ทั้งภายนอกและภายใน เช่น รายการ
มหาวิทยาลัยท้าฝัน โฆษณามหาวิทยาลัย เป็นต้น
- จัดทำ VTR งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานเกษียณอายุราชการ งานปัจฉิม
นิเทศ งานนำเสนอคณะกรณีมีผู้มาเยี่ยมชมคณะ
- จัดทำสตูดิโอถ่ายภาพในการจัดทำป้ายต่างๆ หรือลงเว็ปไซต์
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน
- ออกแบบสื่องานประชาสัมพันธ์
- การเขียนสคริปต์
- การสรุปข่าวและการนำเสนอข่าว

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : - เพศหญิง/เพศชาย
- ปริญญาตรี ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - รับหนังสือ เอกสาร จากหน่วยงานภายในและภายนอก ประทับตรารับหนังสือ
ลงทะเบียนรับในสมุด เสนอต่อหัวหน้างานพัสดุและส่งเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ส่งหนังสือของหน่วยงานหรือส่งเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นำเรื่องมาลงทะเบียนส่งให้หน่วยงานหรือส่งทางไปรษณีย์หรือ FAX แล้วแต่ความ
สะดวกและรวดเร็วของแต่ละงาน
- รับเรื่องต่างๆ ส่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และติดต่อบริษัท ห้างร้าน เพื่อขอใบเสนอราคา แจ้ง
ให้บริษัท ห้างร้าน มารับใบสั่งซื้อและให้นำของมาส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
- พิมพ์ใบเบิกพัสดุ และใบลงทะเบียนที่จัดซื้อให้แล้วเสร็จของแต่ละหน่วยงานและสาขา
ต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประจำปี และส่งให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
- พิมพ์รายละเอียดทะเบียนคุมวัสดุถาวรของสาขา และหน่วยงานฝ่ายต่างๆ ประจำปี
และส่งเก็บเป็นหลักฐาน
- พิมพ์ใบตรวจรับพัสดุ และเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่เป็นกรรมการรับซองสอบราคาพัสดุ
- ได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพัสดุ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน
- ระเบียบเกี่ยวกับงานพัสดุ
- การเขียนสัญญาข้อตกลงทางธุรกิจ
- การวางแผนและจัดการพัสดุ

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : - เพศหญิง/เพศชาย
- ปริญญาตรี ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - จัดหางานพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา
- งานสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทางสหกิจศึกษา
- ส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการสหกิจศึกษา
- งานพัฒนาศักยภาพงานสหกิจศึกษา
- งานแผนการดำเนินงานและงบประมาณ
- ประสานงานการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
- ประสานงานการจัดเตรียมที่พักอาศัยให้แก่นักศึกษา
- จัดเตรียมการรับส่งนักศึกษาไปยังสถานประกอบการ
- ประสานงานสถานประกอบการเพื่อให้งานปฏิบัติสหกิจศึกษามีคุณภาพรวมทั้ง
ดำเนินการนิเทศงาน
- ให้ความช่วยเหลือนักศึกษากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน
- ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของกลุ่มยุโรป และกลุ่มอาเซียน
- การพัฒนาศักยภาพงานสหกิจศึกษาและแผนการดำเนินงาน
- การจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศและการหาคุณภาพงานต่างประเทศให้นักศึกษา

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : - เพศหญิง/เพศชาย
- ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - ดูแลห้องปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอกนิกส์ เช่น ห้องปฏิบัติการด้านการออกแบบระบบอัตโนมัติห้องปฏิบัติการทางด้านหุ่นยนต์ และห้องปฏิบัติการอื่น ๆ
ทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน
- ความรู้เกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
- ความรู้เกี่ยวกับทางด้านหุ่นยนต์

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : - เพศหญิง/เพศชาย
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ในระดับดี
- มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล
- มีความรู้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
- มีความคิดสร้างสรรค์และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีประสบการณ์ทำงานเอกสารหรือทำงานวิจัย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - ประสานงานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานภายในและภานยอกเพื่อให้เกิดความร่วมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
- ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- การบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกำลังคน หลักสูตร ตำราเรียน ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการ ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา งานบริการสังคมและงานบริการวิชาการ เป็นต้น
- การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย หลักสูตร การสร้างและพัฒนาสาขาวิชา
- การวางโครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผลดำเนินการและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการ ระเบียบปฏิบัติ
- การจัดทำเอกสารและฐานข้อมูลของสาขาวิชา
- การจัดประชุมอบรมและสัมมนาของสาขาวิชา
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน
- ความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านการศึกษา
- ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Microsoft office


ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อัตราเงินเดือน : 11500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : - เพศหญิง/เพศชาย
- ปวส. พาณิชยกรรม หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - จัดพิมพ์เอกสาร
- จัดเก็บข้อมูล
- รายงานผลข้อมูล
- ใบตรวจรับพัสดุ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
สอบปฏิบัติ
- การใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ
มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อัตราเงินเดือน : 11500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : - เพศชาย/เพศหญิง
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - จัดทำหนังสือราชการ
- ดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพ
- จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ
- กรอกข้อมูลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ สกอ. เข้าระบบฐาน Che online ของ สกอ.
- ดำเนินการปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนข่าวสารต่างๆ
- จัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ และปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาของคณะ
- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพ
- จัดทำเป้าหมายคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. และถ่ายทอดนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อประสนงานการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับคณะ และระดับหลักสูตร
- ดำเนินการรวบรวมข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียนเกี่ยวกับ
- ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ
มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ กรุงเทพมหานคร มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร2559 สอบ มทร.พระนคร 59 ehenbook.com มทร.พระนคร เปิดสอบ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มทร.พระนคร :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.พระนคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » spthailocal.com | thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com