ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 มี.ค. -18 มี.ค. 2560 รวม 11 อัตรา

กรมการค้าต่างประเทศ

"กรมการค้าต่างประเทศ"

ลิงค์: http://iqepi.com/37479/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักคอมพิวเตอร์,พนักงานธุรการ ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500 อัตราว่าง: 11 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 มี.ค. - 18 มี.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กรมการค้าต่างประเทศกรุงเทพมหานคร

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตรวจสอบคำร้องหรือคำขอ ใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่างๆ ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับธุรกิจการค้า การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า และจัดทำรายงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ สำรวจ ติดตามประมวลข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การค้า ราคาสินค้า ภาวการณ์ผลิต การตลาดสามารถไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารและการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (โปรแกรมสำนักงาน Microsoft office) 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการและการเขียนหนังสือราชการ 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5. วิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและข้อมูลเกี่ยวกับกรมการค้าต่างประเทศ 6. คุณธรรมและริยกรรมในการปฏิบัติงาน 7. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ ยุทธศาสตร์กรมการค้าต่างประเทศ 8. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน การตลาด นโยบายการค้าการลงทุนทั้งภายในและระหว่างประเทศ วิธีการประเมิน : การประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) - ทักษะ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น วิธีการประเมิน : - สมรรถนะ เกณฑ์การประเมิน : การประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน ต้องสอบผ่านในแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การประเมินครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 1. พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าต่างประเทศ จัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี จัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารและการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (โปรแกรมสำนักงาน Microsoft office) 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการและการเขียนหนังสือราชการ 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5. วิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและข้อมูลเกี่ยวกับกรมการค้าต่างประเทศ 6. คุณธรรมและจริยกรรมในการปฏิบัติงาน 7. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ ยุทธศาสตร์กรมการค้าต่างประเทศ 8. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน การตลาด นโยบายการค้าการลงทุนทั้งภายในและระหว่างประเทศ วิธีการประเมิน : 1. การประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน ต้องสอบผ่านในแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. การประเมินครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - ทักษะ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 วิธีการประเมิน : ตามประกาศ - สมรรถนะ ตามประกาศ วิธีการประเมิน : ตามประกาศ เกณฑ์การประเมิน : 1. การประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน ต้องสอบผ่านในแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. การประเมินครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ชื่อตำแหน่ง : นักคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย การเขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ (Web Application) การให้บริการผู้ใช้งานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ - ทักษะ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารและการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (โปรแกรมสำนักงาน Microsoft office) 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการและการเขียนหนังสือราชการ 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5. วิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและข้อมูลเกี่ยวกับกรมการค้าต่างประเทศ 6. คุณธรรมและจริยกรรมในการปฏิบัติงาน 7. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) การเขียนโปรแกรม (Programming) ระบบฐานข้อมูล (Database) วิธีการประเมิน : - สมรรถนะ เกณฑ์การประเมิน : 1. การประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน ต้องสอบผ่านในแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. การประเมินครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาวิชา การเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการบัญชี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านเอกสาร รับ – ส่ง เอกสาร ลงทะเบียนด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ร่างและจัดทำหนังสือโต้ตอบ บันทึกข้อมูล จัดพิมพ์หนังสือและให้บริการในการทำเอกสารทางวิชาการ การประชุมสัมมนา ประสานงานสำนัก/กอง และหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารและการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (โปรแกรมสำนักงาน Microsoft office) 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการและการเขียนหนังสือราชการ 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5. วิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและข้อมูลเกี่ยวกับกรมการค้าต่างประเทศ 6. คุณธรรมและจริยกรรมในการปฏิบัติงาน 7. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 https://youtu.be/GN2rh39JfYE สมัครงาน กรมการค้าต่างประเทศ งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัคร สอบ กรมการค้าต่างประเทศ2560 สอบ กรมการค้าต่างประเทศ 60 ehenbook.com กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบ
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการค้าต่างประเทศ :online
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการค้าต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » spthailocal.com | thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com