ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เลขาธิการสภาการศึกษา...

เลขาธิการสภาการศึกษา... "เลขาธิการสภาการศึกษา" ลิงค์: http://iqepi.com/39162/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*,ป.โททุกสาขา* อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250 อัตราว่าง: 12 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 พ.ค. - 22 มิ.ย. เลขาธิการสภาการศึกษา

"เลขาธิการสภาการศึกษา"


ลิงค์: http://iqepi.com/39162/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*,ป.โททุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 พ.ค. - 22 มิ.ย. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**
---
เลขาธิการสภาการศึกษากรุงเทพมหานคร

เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดรับสมัครสอบ


ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญํติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง ากรสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 6 ตำแหน่ง

หน่วยงานที่จะบรรจุ

 1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำหน่งเลขที่ 39

 2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำหน่งเลขที่ 100

 3. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำหน่งเลขที่ 140

 4. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำหน่งเลขที่ 142

 5. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำหน่งเลขที่ 159

 6. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำหน่งเลขที่ 172


อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณซุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.


หลักสูตรและวิธีการสอบ

 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
  ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยวิธการสอบข้อเขียนด้วยข้อสอบแบบปรนัย ดังนี้

  1. ความรู้เกี่ยวกับกฎมหายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ และที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้แก่

   • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

   • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

   • กฎมหายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

   • กฎมหายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

   • กฎมหายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ

   • กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

   • กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

   • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

   • ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ

   • ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติและระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ  2. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและการศกึษาของประเทศไทยและต่างประเทศ

  3. ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

  4. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

  5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

  6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศษ.2560-2579

  7. ประมวลจริยธรรม

  8. การคิด วิเคราะห์ ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 2. การสอบเพื่อวัดความเหมะาสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)


ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา (ระดับปริญญาโท)

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 6 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 17,500-19250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาโทขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.


หลักสูตรและวิธีการสอบ

 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
  ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนด้วยข้อสอบแบบปรนัย ดังนี้

  1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติกราชการ และที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้แก่

   1. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

   2. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

   3. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

   4. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

   5. กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ

   6. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

   7. กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ

   8. กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

   9. กฎหมาย่วาด้วยการศึกษาแห่งชาติ

   10. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงึกษาธิการ

   11. ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ

   12. ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ

   13. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศ

   14. ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

   15. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

   16. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

   17. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

   18. ประมวลจริยธรรม

   19. การคิด วิเคราะห์ ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วิธีการสมัครงานข้าราชการ เลขาธิการสภาการศึกษา :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลดไฟล์ เลขาธิการสภาการศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

  http://iqepi.com/39162/