ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.ค. -31 ก.ค. 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี"

ลิงค์: https://iqepi.com/40348/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ ระดับการศึกษา: ปวส. อัตราเงินเดือน: 13,800- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.ค. - 31 ก.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปทุมธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี 2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี 3) มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการประชุมราชการ 5) มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งในการพูดและลายลักษณ์อักษร 6) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 7) มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีการตอบสนองที่ฉับไว สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกภายใต้ความกดดัน ด้วยสภาวะต่าง ๆ 8) มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีความยืดหยุ่นต่อภาระหน้าที่ พร้อมเรียนรู้และรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี 9) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กำหนด เช่น งานรับ-ส่ง ร่าง จัดพิมพ์หนังสือ เอกสารราชการ งานบันทึกหนังสือ ย่อเรื่องสรุปความเห็นเสนอผู้บริหาร งานบริการค้นหา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล งานควบคุมดูแลการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร 1.2 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของ หน่วยงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 1.3 งานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาดให้ห้องทำงานมีสภาพแวดล้อมในการ ทำงานที่ดีถูกสุขลักษณะ 1.4 งานบันทึกและควบคุม ดูแล การประสานงาน การขอใช้รถราชการให้มีความเรียบร้อย 1.5 ศึกษา พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านธุรการ 1.6 งานบริการการจัดเตรียมงานการประชุม งานรับรอง งานพิธีการต่างๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้งานเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 1.7 งานประกันคุณภาพของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1.8 งานเกี่ยวกับการพระราชทานปริญญาบัตร 1.9 ปฏิบัติงานร่วมกับงานอื่นๆ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักและมหาวิทยาลัย เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.0 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ 1. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2526 4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน - ทักษะ 5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาระงานที่เกี่ยวข้อง วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน - สมรรถนะ 6. มนุษยสัมพันธ์/การสื่อสารโดยการพูด/การประสานงาน 7. การคิดวิเคราะห์ 8. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การประเมิน : 1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 3) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com