ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 ก.ค. 2560

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

"สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์"

ลิงค์: https://iqepi.com/40256/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 19,500- อัตราว่าง: 3 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 31 ก.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานคร

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ด้วย สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบัน รวมทั้งสิ้น 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ดังนี้ เพศชาย/หญิง มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับการพักงาน หรือพักราชการ ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย 2.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 2.1 สำนักงานสถาบัน รวม 3 อัตรา ดังนี้ 2.1.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คุณสมบัติและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ การวางแผนวิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Micosoft Office โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน และ การสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการตอบโต้ Email เป็นอย่างดี มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 2.1.2 วิศวกร งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา คุณสมบัติและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวเครื่องกล วิศวกรรมอุตสหกรรม มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ยังไม่หมดอายุ มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี และหากมีประสบการณ์ในงานบริหารระบบสาธารณูปโภคอาคาร หรือด้านการซ่อมบำรุง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถควบคุมดูแลการทำงานของช่างเทคนิคได้ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Micosoft Office การสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการตอบโต้ Email เป็นอย่างดี 2.1.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานส่งเสริมวิชาการ 1 อัตรา คุณสมบัติและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ หากมีประสบการณ์ทางด้านการประสานการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี (หากมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษแนบมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Micosoft Office โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน และ การสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการตอบโต้ Email เป็นอย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อุทิศเวลาและทุ่มเทให้กับการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 19,500.-บาท อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ สถาบันจะพิจารณาตามวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามหลักเกณฑที่สถาบันฯ กำหนด และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา อัตราเงินเดือนดังกล่าว ยังไม่รวมประสบการณ์ ค่าวิชาชีพ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 4.สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการ ของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการรักษาพยาบาล พ.ศ.2560 5.เอกสารและหลักฐาน เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมการสมัครมีดังนี้ ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาสีดำและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือสำคัญประจำตัว 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบ ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไข 1 ฉบับ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) 1 ฉบับ เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือใบ ส.ด. 43 เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง 6.การสมัคร สมัครด้วยตนเอง : ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสถาบัน ชั้น M อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที 31 ก.ค.60 สมัครทางไปรษณีย์ : ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน ส่งที่ หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ 10210 7.การดำเนินการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการจะพิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่จะบรรจุ ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา ทั้งนี้ สถาบันฯ จะประกาศให้ทราบต่อไป 8. ขั้นตอนและกำหนดการสอบคัดเลือก ขั้นตอน วันที่ (1) การรับสมัคร -ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เวลา 09.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ -สมัครทางไปรษณีย์ สถาบันจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตราเป็นเกณฑ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และสถานที่สอบ จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซท์สถาบันฯ ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 9. สอบถามรายละเอียด โทรสอบถามได้ที่ หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงาสถาบัน โทร. 0-2554-1900 ต่อ 2112 / 2153 โทรสาร 0-2554-1991 หรือติดต่อได้ที่อีเมล์ nusara@cgi.ac.th / kunnika@cgi.ac.th ตรวจสอบแผนที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ Map รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ ปอ.510, ปอ.29, 29, 52, 59, 95,356
วิธีการสมัครงานพนักงาน สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ :ตนเอง ,mail
ดาวน์โหลดไฟล์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ใบสมัคร |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com