ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ย. -21 ก.ย. 2560 รวม 7 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน

"กรมพัฒนาที่ดิน"

ลิงค์: https://iqepi.com/40977/ หรือ ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานการเกษตร,นักวิชาการเกษตร,นักวิทยาศาสตร์ ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500 อัตราว่าง: 7 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ย. - 21 ก.ย. 2560 **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กรมพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์ หรือทางพืชสวน และ 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน 2. ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตร และการพัฒนาที่ดิน เช่น - ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร - การอนุรักษ์ดินและน้ำ - การวางแผนการใช้ที่ดิน - การจัดการดิน - การปรับปรุงบำรุงดิน - การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน ฯลฯ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ดังนี้ - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางธรณีวิทยา - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน 2. ความรู้เกี่ยวกับ - การวิเคราะห์ วิจัยพืช ปุ๋ย วัสดุ และการปรับปรุงบำรุงดิน - การตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยสมบัติทางกายภาพที่เกี่ยวกับดินและโครงสร้างดิน - ผลกระทบของสารเคมี หรือสารพิษตกค้างจากการทำการเกษตรต่อสิ่งแวดล้อม - แร่ในดิน - ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน ฯลฯ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ และ 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน 2. ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตร และการพัฒนาที่ดิน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร การอนุรักษ์ดินและน้ำ การวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดการดิน การปรับปรุงบำรุงดิน และปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างสำรวจ อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน 2. ความรู้เกี่ยวกับ - ด้านแผนที่ การจัดทำข้อมูลแผนที่ - การสำรวจ และจัดทำแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดิน - การจัดทำข้อมูลจำแนกประเภทที่ดิน - การตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร - การสำรวจและซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน - การออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพัฒนาที่ดิน :online
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพัฒนาที่ดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |