ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ส.ค. 2560

กระทรวงอุตสาหกรรม

"กระทรวงอุตสาหกรรม"

ลิงค์: https://iqepi.com/40951/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิชาการอุตสาหกรรม ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: ลำปาง เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 23 ส.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กระทรวงอุตสาหกรรมลำปาง

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ 2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และมีประสบการณ์ที่สอดคล้องในหัวข้อลักษณะงานที่ปฏิบัติ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านปฏิบัติการ (1) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรม พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรม หรือให้ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้สอดคล้องกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ (2) ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการหรือกิจการด้านอุตสาหกรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตรงตามนโยบายของหน่วยงานที่กำหนดไว้ 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 3. ด้านการประสานงาน (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย /4. ด้านการบริการ... 4. ด้านการบริการ (1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน อบรมหรือเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและสากล (2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ การประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) - ความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อสอบปรนัย 60 คะแนน) 1. ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์และเหตุผล 2. ความรู้ความสามารถทางภาษาไทย 3. ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 4. เหตุการณ์ปัจจุบัน - ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ (ข้อสอบอัตนัย 40 คะแนน) 1. ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม 2. ความรู้ทางวิชาการและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่งที่จะปฏิบัติ 3. ความรู้เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงอุตสาหกรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 |