ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 18 ก.ย. -29 ก.ย. 2560 รวม 19 อัตรา

กรมสุขภาพจิต

"กรมสุขภาพจิต"

ลิงค์: https://iqepi.com/41150/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,ช่างฝีมือทั่วไป,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960 อัตราว่าง: 19 ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.ย. - 29 ก.ย. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- โรงพยาบาลศรีธัญญากรุงเทพมหานคร

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้งเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่ง ระบบชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดทำคู่มือการใช้คำสั่งต่างๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กโทรนิกส์ การให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 13,300. บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา งานโครงการหรืองานกองทุนต่างๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตำแหน่ง : ช่างฝีมือทั่วไป อัตราเงินเดือน : 7,590.- บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างโยธา สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาทางช่างโลหะ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างเครื่องกล หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าวข้างต้น ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านช่าง ลักษณะงานที่ปฏิบัติรับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงพยาบาล เช่น งานเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ งานสร้างป้ายคัทเอ้าท์ บอร์ดนิทรรศการ โครงสร้างหลังคา กันสาด บานประตู หน้าต่าง งานปูนต่างๆและงานสี ตลอดจนระบบท่อ ปั้มลม เป็นต้น ให้ปลอดภัยพร้อมใช้งาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราเงินเดือน : 7,590.- บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 14 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ม.ต้น/ม.ปลาย/เทียบเท่า รายละเอียดวุฒิ : ม.ต้น/ม.ปลาย/เทียบเท่า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ม.ต้น/ม.ปลาย/เทียบเท่า รายละเอียดวุฒิ : ม.ต้น/ม.ปลาย/เทียบเท่า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทำความสะอาด งานบำรุงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป รวมถึงงานบริการยานพาหนะ ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมสุขภาพจิต :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมสุขภาพจิต คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง ประกาศ 1 |