ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

กทม. เปิดรับสมัครสอบ 5 ก.พ. -14 ก.พ. 2561 รวม 100 อัตรา

กทม.

"กทม."

ลิงค์: https://iqepi.com/42694/ หรือ ตำแหน่ง: 100อัตรา,พนักงานเทศกิจ ระดับการศึกษา: ม.ต้น อัตราเงินเดือน: 8,690- อัตราว่าง: 100 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักเทศกิจ) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.พ. - 14 ก.พ. 2561 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- สำนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักเทศกิจ

เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยสำนักเทศกิจจะดำเนินการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส.ช 1 เพื่อปฏิบัติงานตามแผนการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 จำนวน 100 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,690.- บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 7 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทหมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างกรุงเทพมหานคร โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่ก่อน หรือในวันปิดรับสมัครสอบ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
  2. ผู้สมัครต้องมีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับตำแหน่ง
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในันที่ยื่นใบสมัคร
  1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
  3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
  4. หลักฐานการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
  5. หลักฐานทางทหาร ได้แก่ สด.8 สด.9 หรือ สด 43 ฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
  6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่กำหนดตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
  7. หลักฐานประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) ได้แก่ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า ฯลฯ ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  8. ไปรษณีย์ เขียนชื่อ นามสกุล และชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้สมัครอย่างชัดเจน จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ การแสดงหลักฐานการสมัครต้องนำต้นฉบับมาแสดงพร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณียื่อนเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนหรือไม่มีเอกสารต้นฉบับมาแสดงจะไม่รับสมัคร และสำเนาประกอบการรับสมัคร ให้ผู้สมัครเขียนคำว่า "ขอรับรองว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง" พร้อมลงลายมือชื่อกำกับทุกหน้า กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักเทศกิจ ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นันหยุดราชการ)
วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กทม. :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง ประกาศ 1 |