ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ม.ค. -17 ก.พ. 2560 |รวม 6 อัตรา

"กรมท่าอากาศยาน"

ลิงค์: http://iqepi.com/37080/ หรือ ตำแหน่ง: นิติกร ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500 อัตราว่าง: 6 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ม.ค. - 17 ก.พ. 2560 **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กรมท่าอากาศยานกรุงเทพมหานคร

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกรม เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของ ผู้บังคับบัญชา (2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย (3) การดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญาของกรม (4) การดำเนินการด้านกฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิด และกฎหมายอื่นทั่วไป ในส่วนที่เกี่ยวกับกรม (5) การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม (6) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 3. ด้านการประสานงาน (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงในด้านกฎหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานและหน่วยงาน ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) วิชาความรู้ทางด้านกฎหมาย 180 คะแนน - ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ. 2539 - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา - ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (หมวด 6 สนามบินและเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ) - ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 - ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 - ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (2) วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็น 20 คะแนน (การสรุปประเด็นสำคัญจากบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย) ทักษะ/สมรรถนะ : - เงื่อนไข : ไม่รับโอน สมัครงาน กรมท่าอากาศยาน งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมท่าอากาศยาน รับสมัคร สอบ กรมท่าอากาศยาน2560 สอบ กรมท่าอากาศยาน 60 ehenbook.com กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบ
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมท่าอากาศยาน :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมท่าอากาศยาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » spthailocal.com | thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com