ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 พ.ค. 2560

กรมการข้าว

"กรมการข้าว"

ลิงค์: http://iqepi.com/39367/ หรือ ตำแหน่ง: ด้านภาษาต่างประเทศ,ด้านคอมพิวเตอร์ ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 13,500-15,000 อัตราว่าง: 2 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 31 พ.ค. 2560
--- กรมการข้าวกรุงเทพมหานคร

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ขยายระยะเวลาการรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 2 อัตรา ตามที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ได้รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ ปฏิบัติงานด้านภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตร และปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ซึ่งระยะเวลาในการรับสมัครดังกล่าวสิ้นสุดวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นั้น เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนน้อย กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว จึงขยายระยะเวลาในการรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตำแหน่ง ดังกล่าวออกไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สอบถาม โทร. 02 561 5094 รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 2 อัตรา สังกัดกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว จำนวน 1 อัตรา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ด้านภาษาต่างประเทศ อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท/เดือน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 4. หากมีผลสอบทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือมีประสบการณ์การแปลภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สังกัดกลุ่มควบคุมและรับรองมาตรฐานข้าว จำนวน 1 อัตรา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ด้านคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้าง 13,500.- บาท/เดือน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ หลักฐานประกอบการสมัครงาน 1. ใบสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ 4. สำเนาแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาและสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 5. สำเนาเอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย) 6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับเอกสารหลักฐานทุกฉบับ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ชั้น 4 ห้อง 414 (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ในวันและเวลาราชการ (หยุดพักกลางวันเวลา 12:00 น. - 13:00 น.) สมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารการสมัครงาน ถึง ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ (วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน") เปิดรับสมัครงานตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม - 17 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2561 5094 วิธีการคัดเลือก กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นที่สนใจตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เห็นสมควรเท่านั้น และผลการคัดเลือกของเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ที่ http://www.ricethailand.go.th/web/index.php/mregister ในจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 หากผู้สมัครไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่แจ้งจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือก
วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการข้าว :ตนเอง ,mail
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการข้าว คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com