ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สอบท้องถิ่น 2560แนวข้อสอบท้องถิ่น 2560+คัดเลือกมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ

สอบท้องถิ่น

"สอบท้องถิ่น 2560"

ลิงค์: http://iqepi.com/39696/ หรือ เรื่อง: คัดเลือกมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ
---

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2560 + คัดเลือกมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0803.4/พิเศษ ว 01 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เรื่อง การจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความประสงค์จะจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดเงื่อนไขว่า ผู้รับจ้างจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีผลงาน มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน หรือเคยดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาก่อน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอเรียนเชิญมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีผลงาน มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็ฯข้าราชการพลเรือนหรือเคยดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาก่อน พิจารณายื่นข้อเสนอราคางานจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 2) พร้อมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติ เอกสารหลักฐานแสดงผลงานประสบการณ์ฯ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ยื่นขอเสนอภายในวันที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ โดยจัดทำข้อสอบ แบ่งเป็น 2 ภาค ประกอบด้วย

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

จัดทำเป็นข้อสอบปรนัย จำนวนระดับละ 100 ข้อ (4 ตัวเลือก) แบ่งระดับความรู้ความสามารถเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 1.1 ระดับปริญญาตรี (ใช้สำหรับทดสอบผู้สมัครในตำแหน่งประเภทวิชาการ) 1.2 ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (ใช้สำหรับทดสอบผู้สมัครในตำแหน่งประเภททั่วไป)การจัดทำข้อสอบตามข้อ 1 และ 2 ให้คำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับโดยมีเนื้อหา ดังนี้ 1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ 2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ กฎหมาย่วาด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระเบียบงานสารบรรณ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 3. วิชาภาษาไทย ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให่้ทดอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 4. วิชาภาษาอังกฤษ ให้ทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ การตีความ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว โดยขอบเขต จำนวนข้อสอบและเนื้อหาวิชาของแต่ละระดับเป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) กำหนด

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)

จัดทำเป็นขอ้สออบปรนัย จำนวนตำแหน่งละ 100 ข้อ (4 ตัวเลือก) เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ ของแต่ละตำแหน่ง โดยมีตำแหน่ง และเนื้อหาของแต่ละตำแหน่งตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) กำหนด ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com