ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ก.ค. -14 ก.ค. 2560

กรมโยธาธิการและผังเมือง

"กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ลิงค์: http://iqepi.com/39986/ หรือ ตำแหน่ง: ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ ระดับการศึกษา: ป.โท อัตราเงินเดือน: 17,500-20,370 อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ก.ค. - 14 ก.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กรมโยธาธิการและผังเมืองกรุงเทพมหานคร

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น จนถึงผู้มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงาน ภูมิสถาปัตยกรรม ที่ต้องใช้ประสบการณ์ที่ค่อนข้างสูง โดยมีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาทางภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อการออกแบบผังแม่บท วางผังงานขนาดใหญ่ ออกแบบรายละเอียด เขียนแบบ และประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรมทั่วไป หรืองานด้านอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรมที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมากเป็นพิเศษ หรือมีงบประมาณสูงมาก ตรวจพิจารณาแก้ไขให้คำแนะนำ ในการออกแบบวางผังและการคำนวณโครงสร้าง การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ลงนามรับรองแบบ ตามที่กฎหมายกำหนด อำนวยการควบคุมการก่อสร้างและตกแต่งภูมิทัศน์ตามรูปรายการที่กำหนด โดยมุ่งเน้นความถูกต้อง ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การค้นคว้าพัฒนาเอกสารวิชาการคู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม และอำนวยการโครงการนั้น ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาค้นคว้าปรับปรุงหรือประยุกต์งานด้านวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐาน วิธีการ ทฤษฎี หรือกฎเกณฑ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานในหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑ ด้านการปฏิบัติการ (๑) รวบรวมข้อมูล ออกแบบ จัดทำแบบ จัดทำงบประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ควบคุมการก่อสร้าง งานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม การวางผัง และทางกายภาพเมือง เพื่อให้การปฏิบัติงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม การวางผัง และทางกายภาพเมือง สอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพ (๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม การวางผัง และทางกายภาพเมือง เพื่อพัฒนาการจัดทำและดำเนินการเกี่ยวกับงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม การวางผัง และทางกายภาพเมือง ให้มีคุณภาพ (๓) ศึกษา รวบรวมข้อมูล ออกแบบเพื่ออนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรมโบราณหรือพื้นที่ประวัติศาสตร์ ๒ ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด ๓ ด้านการประสานงาน (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ๔ ด้านการบริการ ให้ความเห็น ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานภูมิสถาปัตยกรรม ดังนี้ (๑) การออกแบบ และเขียนแบบเกี่ยวกับงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม (๒) ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายของงานที่ปฏิบัติ ๒ การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ การทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมโยธาธิการและผังเมือง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com