ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สอบท้องถิ่นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งทุกตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น2560

สอบท้องถิ่น

"สอบท้องถิ่น"

ลิงค์: https://iqepi.com/40579/ หรือเรื่อง: คุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งทุกตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น2560


---

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งคุณวุฒิ

เจ้าพนักงานธุรการ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อย กว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการ ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ เอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้ เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก หน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เจ้าพนักงานทะเบียน

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศการจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้อง มีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)

เจ้าพนักงานการคลัง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตร์การ จัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าพนักงานพัสดุ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีพาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ใน สาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาดการขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคาร และธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจ การเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การขาย การโรงแรม การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน

เจ้าพนักงานการเกษตร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร ธุรกิจและสหกรณ์เทคโนโลยีภูมิทัศน์

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์
2. ได้รับประกาศนียบัตรเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน
2. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทยพยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ใน สาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข โภชนาการ ซึ่งมีหลักสูตร การก่าหนดเวลาศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข(พนักงานอนามัย) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่่ากว่า 2 ปีต่อจากประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ใน สาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข โภชนาการ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

1. ได้รับประกาศนียบัตรทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย กว่า 2 ปีต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

นายช่างโยธา

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส่ารวจ สถาปัตยกรรม หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส่ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส่ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา

นายช่างเขียนแบบ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เท คนิ ค สถาปั ตย กรรม เท ค นิ คก ารจัด การงาน ก่อ สร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม

นายช่างสำรวจ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา

นายช่างผังเมือง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมส่ารวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมส่ารวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมส่ารวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ

นายช่างเครื่องกล

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและ ซ่อมบ่ารุง โลหะการ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและ ซ่อมบ่ารุง โลหะการ หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการ ผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือ กลและซ่อมบ่ารุง โลหะการ

นายช่างไฟฟ้า

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก่าลัง อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก่าลัง อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก่าลัง อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา

เจ้าพนักงานห้องสมุด

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางบรรณารักษ์
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชา หรือทางบรรณารักษ์

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ

เจ้าพนักงานเทศกิจ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

นักทรัพยากรบุคคล

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผน รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร

นิติกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง คอมพิวเตอร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร

นักวิชาการคลัง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ

นักวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

นักประชาสัมพันธ์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ

นักวิชาการเกษตร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เกษตรศาสตร์ การเกษตร สัตว์แพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีทางการเกษตร โรคพืชวิทยา การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร

นักวิชาการสาธารณสุข

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา

พยาบาลวิชาชีพ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

นักวิชาการสุขาภิบาล

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมโยธา

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด

สถาปนิก

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด

นักผังเมือง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง การจัดการผังเมือง ผังเมือง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง

วิศวกรรมเครื่องกล

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด

วิศวกรรมไฟฟ้า

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด

วิศวกรรมสุขาภิบาล

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมชลประทาน และต้องได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

นักพัฒนาชุมชน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง

นักสังคมสงเคราะห์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา จิตวิทยา

นักวิชาการศึกษา

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์

บรรณารักษ์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือ สารนิเทศศาสตร์

นักสันทนาการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเคมี กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย

ครูผู้ดูแลเด็ก

1.มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์ กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษาหรือ การศึกษาปฐมวัย ดังต่อไปนี้1.1 อนุบาล1.2 อนุบาลศึกษา1.3 การศึกษาปฐมวัย1.4 ปฐมวัยศึกษา1.5 การปฐมวัยศึกษา1.6 การอนุบาลศึกษา1.7 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 1.8 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1.1 -1.7 หรือ
2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อ กันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน

ครูผู้ช่วย(อังกฤษ)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง1. ภาษาอังกฤษ2. การสอนภาษาอังกฤษ3. วรรณคดีอังกฤษ4. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร5. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล7. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ8. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ9. ภาษาอังกฤษธุรกิจ10. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ11. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ12. อังกฤษธุรกิจ13. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ14. การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ)15. วิธีสอนภาษาอังกฤษ16. ภาษาอังกฤษชั้นสูง17. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ ภาษาต่างประเทศ18. การสอนภาษาต่างประเทศ19. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ20. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-19

ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง1. คณิตศาสตร์2. คณิตศาสตร์ประยุกต์3. การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา4. สถิติ5. สถิติประยุกต์6. การสอนคณิตศาสตร์7. สถิติคณิตศาสตร์8. คณิตศาสตร์สถิติ9. คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ10. คณิตศาสตร์ศึกษา11. การศึกษาคณิตศาสตร์12. สถิติศาสตร์13. คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์14. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์15. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-14

ครูผู้ช่วย (วิทยาศาสตร์)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง1. วิทยาศาสตร์2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป3. การสอนวิทยาศาสตร์4. วิทยาศาสตร์ศึกษา5. การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ6. การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ7. วิทยาศาสตร์กายภาพ8. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ9. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ11. วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม12. นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม13. วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ14. การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา15. การศึกษาวิทยาศาสตร์16. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-15

ครูผู้ช่วย (เคมี)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง1. เคมี2. การสอนเคมี3. เคมีเทคนิค4. ชีวเคมี5. วัสดุศาสตร์6. เคมีวิเคราะห์7. เคมีทั่วไป8. เคมีศึกษา9.การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา10. อินทรีย์เคมี11. วิศวกรรมเคมี12. เคมีประยุกต์13. เคมีชีววิทยา14. ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี15. เคมีอุตสาหกรรม16. วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ17. เกษตรเคมี18. เคมีการเกษตร19. เคมีวิศวกรรม20. เคมีสิ่งแวดล้อม21. เคมีเกษตร22. เคมีสิ่งทอ23. เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ24. เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม25. ปิโตรเคมีและเคมีของไฮโดรคาร์บอน26. ปิโตรเคมี27. เทคโนโลยีปิโตรเคมี28. เคมี(เคมีฟิสิกัลป์,เคมีวิเคราะห์,เคมีอนินทรีย์, เคมีอินทรีย์)29. เทคโนโลยีกระบวนการเคมีและฟิสิกส์30. วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ31. ปิโตรเคมีและวัสดุพอริเมอร์32. วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ33. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-32

ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง1. ฟิสิกส์2. การสอนฟิสิกส์3. ฟิสิกส์ประยุกต์4.การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา5. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-4

ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง1. สังคมศึกษา2. การสอนสังคมศึกษา3. สังคมวิทยา4. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา5. สังคมศาสตร์6. สังคมศาสตร์การพัฒนา7. วัฒนธรรมศึกษา8. การพัฒนาชุมชน9. พัฒนาสังคม10. สังคมสงเคราะห์11. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์12. รัฐประศาสนศาสตร์13. นิติศาสตร์14. รัฐศาสตร์15. พัฒนามนุษย์และสังคม 16.การสอนภูมิศาสตร์17. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา18. การบริหารรัฐกิจ19. การเมืองการปกครอง20. การบริหารและการปกครองท้องถิ่น21. ภูมิศาสตร์22. ประวัติศาสตร์23. ศาสนา24. ปรัชญาและศาสนา25. ศาสนาและปรัชญา26. จริยศึกษา27. บาลีพุทธศาสตร์28. พุทธจิตวิทยา29. พุทธศาสนา30. พระพุทธศาสนา31. การสอนพระพุทธศาสนา32. การสอนพุทธศาสนา33. ศาสนาศึกษา34. ศาสนศึกษา35. การสอนพุทธศาสนา36. การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม37. การสอนสังคมระดับมัธยมศึกษา38. การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม39. การสอนสังคมระดับมัธยมศึกษา40. ปรัชญา41. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต42. การปกครอง43. โบราณคดี44. ไทยคดีศึกษา45. ประวัติศาสตร์ศิลปะ46. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-4

ครูผู้ช่วย (พลศึกษา)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง1. พลศึกษา2. วิทยาศาสตร์การกีฬา3. การฝึกและการจัดการกีฬา4. วิทยาศาสตร์การกีฬา(การฝึกและ การจัดการกีฬา)5. วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา6. พลานามัย7. การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา8. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา9. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-8

ครูผู้ช่วย (นาฏศิลป์)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง1. นาฏศิลป์2. นาฏศิลป์ศึกษา3. นาฏยศิลป์4. นาฏศิลป์ไทย5. นาฏศิลป์ไทยศึกษา6. นาฏศิลป์สากล7. นาฏศิลป์สากลศึกษา8. นาฏศาสตร์9. นาฏยศาสตร์10. นาฏศิลป์และการละคร11. การสอนนาฏยสังคีต12. การละคร13. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-12

ครูผู้ช่วย (ดนตรี)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง1. ดนตรี2. ดนตรีศึกษา3. ดนตรศึกษา4. การสอนดุริยางคศึกษา5. การสอนดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์6. ศิลปกรรมแขนงวิชาดนตรีศึกษา7. ศิลปศึกษาแขนงวิชาดนตรีศึกษา8. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-7

ครูผู้ช่วย (คอมพิวเตอร์)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง1. คอมพิวเตอร์2. วิทยาการคอมพิวเตอร์3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ4. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์6. ศาสตร์คอมพิวเตอร์7. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์8. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์9. ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์10. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์12. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์13. คอมพิวเตอร์ศึกษา14. ธุรกิจคอมพิวเตอร์15. ระบบสารสนเทศ16. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ17. เทคโนโลยีสารสนเทศ18. วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์19. คอมพิวเตอร์และสถิติ20. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร21. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา22. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-21

ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง1. อนุบาล2. อนุบาลศึกษา3. การอนุบาลศึกษา4. ปฐมวัยศึกษา5. การปฐมวัยศึกษา6. การปฐมวัย7. การศึกษาปฐมวัย8. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1. – 7.

ครูผู้ช่วย (ประถมศึกษา)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง1. การประถมศึกษา2. ประถมศึกษา3. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา4. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนวิชาเอกประถมศึกษา5. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-4

ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง1. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ2. การสอนภาษาจีน3. ภาษาจีน4. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-3

ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง1. ภาษาไทย2. การสอนภาษาไทย3. วิธีสอนภาษาไทย4. ภาษาและวัฒนธรรมไทย5. ภาษาและวรรณคดีไทย6. วรรณคดีไทย7. ภาษาไทยศึกษา8. ไทยศึกษา9. การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา10.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร11. ภาษาไทยและการสื่อสาร12. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-11

ครูผู้ช่วย (เกษตร)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง1. เกษตรศึกษา2. เกษตรศาสตร์3. พฤกษศาสตร์4. เกษตรศาสตร์ทั่วไป5. เกษตรทั่วไป6. คุรุศาสตร์เกษตร7. ส่งเสริมการเกษตร8. พืชศาสตร์9. พืชสวน10. พืชผัก11. พืชไร่12. พืชสวนประดับ13. ไม้ผล14. สัตวศาสตร์15. สัตว์ปีก16. โคนม17. โคเนื้อ18. การประมง19. ประมงน้ าจืด20. เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมการเกษตร21. เทคโนโลยีการเกษตร22. อุตสาหกรรมการเกษตร23. อุตสาหกรรมเกษตร24. พัฒนาการเกษตร25. วิศวกรรมเกษตร26. ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ27. วิทยาศาสตร์เกษตร 28. วิทยาศาสตร์การเกษตร29. ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร30. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร31. เกษตรและสิ่งแวดล้อม32.สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-31

ครูผู้ช่วย (ชีววิทยา)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง1. ชีววิทยา2. การสอนชีววิทยา3. การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา4. ชีววิทยาประยุกต์5. ชีววิทยาทั่วไป6. ชีวเคมี7. การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ8. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ9. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-8

ครูผู้ช่วย (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง1. เทคโนโลยีทางการศึกษา2. เทคโนโลยีการศึกษา3. เทคโนโลยี-นวัตกรรมดารศึกษา4. โสตทัศนศึกษา5. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา6. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา7. นิเทศศาสตร์ 8. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-7

สัตวแพทย์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์หรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้

เจ้าพนักงานประปา

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ช่างไฟฟ้า หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า

นักจัดการงานเทศกิจ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์

ครูผู้ช่วย (ศิลปะ)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง1. ศิลปะ2. ศิลปศึกษา3. ศิลปไทย4. ศิลปะไทย5. ศิลปกรรม6. ศิลปกรรมศึกษา7. การสอนศิลปะ8. ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา9. จิตรกรรม10. ทัศนศิลป์11. ศิลปะตกแต่ง12. ประยุกต์ศิลปศึกษา13. ศิลปวิจารณ์14. ภาพพิมพ์15. ประติมากรรม16. นิเทศศิลป์17. วิจิตรศิลป์18. ออกแบบทัศนศิลป์19. สื่อนฤมิต20. นฤมิตศิลป์21. ศิลปะไทยแขนงวิชาออกแบบศิลปะ22. ศิลปะไทยแขนงวิชาจิตรกรรมไทย23. ศิลปะไทยแขนงวิชาช่างสิบหมู่ (ช่างเขียน)24. ศิลปะไทยแขนงวิชาช่างสิบหมู่ (ช่างรัก)25. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-24

ครูผู้ช่วย (คหกรรม)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง๑. คหกรรมศาสตร์๒. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป๓. คหกรรมศาสตร์ศึกษา๔. คหกรรมศิลป์๕. วิทยาศาสตร์การอาหาร๖. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร๗. เทคโนโลยีอาหาร๘. เทคโนโลยีการอาหาร๙. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร10. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ11. สุขาภิบาลอาหาร12. โภชนาศาสตร์ศึกษา13. โภชนาการชุมชน14. พัฒนาการเด็กและครอบครัว15. พัฒนาการครอบครัวและเด็ก16. อาหารและโภชนาการ17. โภชนาการและอาหาร18. ผ้าและเครื่องแต่งกาย19. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-18

ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง1. บรรณารักษ์2. บรรณารักษ์ศาสตร์3. ห้องสมุดโรงเรียน4. สาระนิเทศศาสตร์ทั่วไป5. บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์6. . บรรณารักษ์ศาสตร์และสาระนิเทศศาสตร์7. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-6

พยาบาลเทคนิค

ได้รับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาหรือทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากชั้นประโยค มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการพยาบาลเทียบได้ไม่ต่่ากว่า หลักสูตรดังกล่าว

นายสัตวแพทย์

ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางสัตวแพทย์ศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา

ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง1. ดนตรีสากล2. ดุริยางคศาสตร์3. ดุริยางค์สากล4. ดุริยางศิลป์5. ดุริยางคศิลป์6. ดุริยศิลป์7. ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา8. การสอนดุริยางค์ศึกษา9. ศิลปกรรม(ดนตรีสากล)10. ศิลปะนาฏดุริยางค์11. การแสดงดนตรี12. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-11

ครูผู้ช่วย (ดนตรีไทย)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง1. ดนตรีไทย2. ดุริยางค์ไทย3. คีตศิลป์ไทย4. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา5. ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ดนตรีไทย6. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-5

ครูผู้ช่วย (การวัดและประเมินผล)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชาเอก/ทาง1. วัดผลการศึกษา2. การวัดผลการศึกษา3. การวัดและประเมินผลการศึกษา4 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา5. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-4

ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาและการแนะแนว)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง1. การแนะแนว หรือการแนะแนวการศึกษา2. การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว4 จิตวิทยาและการแนะแนว5. จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว6. จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว7. จิตวิทยา8. จิตวิทยาการศึกษา9. จิตวิทยาโรงเรียน10. จิตวิทยาสังคม11. จิตวิทยาพัฒนาการ12. จิตวิทยาการทดลอง13. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-12

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่างแผนที่ | ประกาศ 1 |