ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 ก.ค. -4 ส.ค. 2560

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

"กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"

ลิงค์: https://iqepi.com/40449/ หรือ ตำแหน่ง: นายสัตวแพทย์ ระดับการศึกษา: ป.โท อัตราเงินเดือน: - อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นนทบุรี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทย์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา 2. ได้รับปริญญาอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านการปฏิบัติการ 1. ตรวจ วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับโรคสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์ทดลอง ด้านสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค ด้านป้องกัน ควบคุม กำจัดโรคสัตว์ รวมทั้งพัฒนาระบบการจจัดการด้านสุขภาพสัตว์ ด้านสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดีและให้ผู้บริโคมีความปลอดภัย 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ด้วยวิธีการผสมเทียมและด้านการผลิตสัตว์โดยใช้เทคโนโล่ยีชีวภาพ ด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการผสมเทียม ด้านการผลิตการปรับปรุงพันธุ์ การทดสอบพ่อพันธ์ ด้านความสมบูรณ์พันธ์ุ ด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตน้ำเชื้อสัตว์พ่อพันธ์ุและตัวอ่อนตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เพื่อผลิต พัฒนาพันธุ์และขยายพันธ์ุปศุสัตว์ที่มีพันธุกรรมดี 3. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนามาตรฐาน ด้านการกักกันสัตว์ ด้านการเลี้ยงสัตว์ปลอดโรค ด้านการชันสูตรโรคสัตว์ ด้านการผลิต เช่น ฟาร์มมาตรฐาน โรงงาน โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูป โรงงานอาหารสัตว์ เป็นต้น ด้านการตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุสำหรับสัตว์ วัตถุอันตรายสำหรับสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการสัตวแพทย์สาธารณสุข ด้านห้องปฏิบัติการตรวจสอบ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากล 4. ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพและให้การรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ชีวภัณฑ์สัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ การควบคุมป้องก้นโรคระบาด และสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์และการสาธารณสุข เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 5. ดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของปศุสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตย์ ชีววัตถุ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สถานที่เลี้ยงสัตว์ และสิ่งแวดล้อมปศุสัตว์ ณ สถานประกอบการห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 6. กำกับ ดูแลงานและดำเนินการควบคุมป้องกันโรคระบาดให้แก่สัตว์ ควบคุม เคลื่อนย้าย และกักกันสัตว์ - ซากสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคระบาด 7. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ การผลิตสัตว์ ตลอดจนการสืบย้อนข้อมูลเพื่อการวางแผนและดำเนินการในการควบคุมและบำบัดโรคสัตว์ ขยายพันธุ์สัตว์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์และแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ 8. รวบรวมข้อมูลระบบตรวจสอบย้อนกลับด้านการปศุสัตว์ เพื่อควบคุม ตรวจสอบ เรียกคืน ผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน และหาสาเหตุข้อบกพร่องในการผลิต ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด ด้านการประสานงาน 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ด้านการบริการ 1. ให้คำแนะนำ จัดทำสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอดเทคโนโลยี เกี่ยวกับหลักวิชาการสัตวแพทย์และงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 2. ให้บริการในหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการดังนี้ 1. ทดสอบความรุู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยทดสอบความรู้เกี่ยวกับ - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 - ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐ - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข - ความรู้ด้านวิชาการวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง และพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 2. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทักษะ/สมรรถนะ : - เงื่อนไข : ไม่รับโอน
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 |