ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ส.ค. -29 ส.ค. 2560 รวม 15 อัตรา

กระทรวงคมนาคม

"กระทรวงคมนาคม"

ลิงค์: https://iqepi.com/40666/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*,ป.โททุกสาขา* อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250 อัตราว่าง: 15 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ส.ค. - 29 ส.ค. 2560 **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กระทรวงคมนาคมกรุงเทพมหานคร ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี สขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่งทางภาษาอังกฤษ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ด้านวิชาการขนส่ง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ความรู้ทั่วไปด้านการคมนาคมขนส่งของไทยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านการขนส่ง - ความรู้เกี่ยวกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 - ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร..ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3. แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5. ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี 6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ 7. ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษในสำนักงาน
ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในทุกสาขาวิชา และผ่านการสอบภาค ก ของ ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ - พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 - พ.ร.บ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 - พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 - การบริหารจัดาการภาครัฐแนวใหม่ 2. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ 3. การเขียนโครงการด้านการบริหารงานบุคคล
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงคมนาคม :online
ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงคมนาคม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |