ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ จ.เชียงราย เปิดสอบ “เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างไฟฟ้า” (10-22 ต.ค. 55)

งานราชการ เปิดสอบ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
            1.  วุฒิ  ทางด้านคอมพิวเตอร์
            2.  วุฒิ  ทางด้านไฟฟ้า
            เอกสารและหลักฐานของผู้สมัครที่ต้องนำไปยื่นในวันสมัคร
            – สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
            – สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

            – สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สำเนาหนังสือสำคัญ สด.8 หรือใบสำคัญ สด.9 หรือใบรับรองผล สด.43 จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย)
            – ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
            – รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
            – สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
            ผู้สมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย  57000 โทรศัพท์ 0553-711685

ลิงค์ย่อ: http://j.mp/RD5zyq

Related posts:

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ งานราชการ "นักวิชาการพัสดุ (วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์แล...
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ งานราชการ "นักเทคนิคการแพทย์ (โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์...
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ งานราชการ "เจ้าพนักงานเวชสถิติ, นักกายภาพบำบัด, เจ้าพนักาน...
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบ งานราชการ "นักวิเคราะห์นโยบายและแผน" (1...
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครงาน "นักวิเคราะห์นโยบายและแผน" (บัดนี้ - 26 ต.ค. ...