ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

สทอภ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-17 มี.ค. 2560

สทอภ

"สทอภ"

ลิงค์: http://iqepi.com/37441/ หรือ ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 13,000++ อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 17 มี.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- สทอภกรุงเทพมหานคร

สทอภ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1.คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การจัดการ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติงานการประเมินบุคคลและค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ ของ สทอภ. 2.ร่วมดำเนินการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง การจัดทำอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และอัตราค่าตอบแทนของตลาด รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์เพื่อการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร 3.ร่วมเสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการพัฒนา หรือปรับปรุงระบบงาน ตลอดจนข้อบังคับ หรือระเบียบต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ 4.ติดต่อ และประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 5.ร่วมปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของ สทอภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการองค์การ การบริหาร การบริหารค่าตอบแทน ฝึกอบรม/พัฒนา ทักษะ/สมรรถนะ : 1.ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานบุคคล หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ปี 2.หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดทำค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการจัดทำตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการจัดการฐานข้อมูลบุคลากร ได้เป็นอย่างดี 4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงาน มีใจรักงานบริการ มีจิตสาธารณะ 5.เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ มีความอดทน รับฟังความคิดเห็น สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้ ตลอดจนสามารถรักษาความลับของเจ้าหน้าที่ และองค์กรได้เป็นอย่างดี เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข สมัครงาน สทอภ งานราชการ กรุงเทพมหานคร สทอภ รับสมัคร สอบ สทอภ2560 สอบ สทอภ 60 ehenbook.com สทอภ เปิดสอบ
วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สทอภ :online ,mail
ดาวน์โหลดไฟล์ สทอภ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร | เว็บรับสมัคร |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » spthailocal.com | thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com