ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ส.ค. 2560

กรมควบคุมมลพิษ

"กรมควบคุมมลพิษ"

ลิงค์: https://iqepi.com/40860/ หรือ ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 15,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 17 ส.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กรมควบคุมมลพิษกรุงเทพมหานคร

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : 1.ทดสอบตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศพารามิเตอร์ PM10, PM2.5 2.สนับสนุนงานทดสอบตัวอย่างฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศTSP 3.สนับสนุนงานทดสอบ pH ในตัวอย่างน้ำ 4.งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ : 1.มีสัญชาติไทย 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ 4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 5. ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิดฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ 6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 8. ผู้รับจ้างต้องยื่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, รับรองสำเนาทุกฉบับ ฯลฯ วิธีสมัคร : 1. ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย 2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 3. หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงาน 4. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรม 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน วิธีการรับสมัคร ส่ง e-mail : Surachart.p@pcd.go.th ผู้ประสานงาน : คุณสุระชาติ พันธุ์เสนาะ [Surachart(dot)p(at)pcd(dot)go(dot)th] ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ โทร. 022982579
วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง