ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ก.ค. -18 ส.ค. 2560 รวม 7 อัตรา

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

"สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) "

ลิงค์: https://iqepi.com/40828/ หรือตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชี,จ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ,นักวิจัย(ControlandCommunication)สังกัดRCC,นักวิจัย(Metallurgy&Material)สังกัดRMM,วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิตสังกัดRWP,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางวิศวกรรมสังกัดRWQ,เจ้าหน้าที่ผสมดินขับสังกัดRWP,ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโทอัตราเงินเดือน: 0-0อัตราว่าง: 7ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นครสวรรค์เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ก.ค. - 18 ส.ค. 2560**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
---สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร,นครสวรรค์

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 6---------------------------------สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 6 จำนวน 7 อัตรา (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน)รายละเอียดดังต่อไปนี้1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้1.1 มีสัญชาติไทย1.2 อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์1.3 สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา1.4 มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสม (รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งงาน)1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ1.6 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ1.7 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม2. ตำแหน่งที่เปิดรับ (2.1,2.2) เดิม ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 - 7 สิงหาคม 2560 ขอขยายเวลาเป็นสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี) มีตำแหน่งดังนี้2.1 เจ้าหน้าที่บัญชี สังกัด AAC (จำนวน 1 อัตรา) รายละเอียดคลิก2.2 เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ สังกัด SPB (จำนวน 1 อัตรา) รายละเอียดคลิก3. ตำแหน่งที่เปิดรับ (3.1-3.5) ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 - 18 สิงหาคม 2560 มีตำแหน่งดังนี้ตำแหน่ง 3.1และ 3.2 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี)3.1 นักวิจัย (Control and Communication) สังกัด RCC (จำนวน 1 อัตรา) รายละเอียดคลิก3.2 นักวิจัย (Metallurgy&Material) สังกัด RMM (จำนวน 1 อัตรา)รายละเอียดคลิกตำแหน่ง 3.3,3.4,3.5 ปฏิบัติงาน ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์3.3 วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต สังกัด RWP (จำนวน 1 อัตรา) รายละเอียดคลิก3.4 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางวิศวกรรม สังกัด RWQ (จำนวน 1 อัตรา) รายละเอียดคลิก3.5 เจ้าหน้าที่ผสมดินขับ สังกัด RWP (จำนวน 1 อัตรา) รายละเอียดคลิก4. กำหนดการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 6 : ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน ได้ตั้งแต่บัดนี้ รายละเอียดคลิก5. การยื่นใบสมัคร : ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (File Word) ได้ที่หรือดาวน์โหลดใบสมัคร (File PDF) ได้ที่ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับให้ครบถ้วน ส่งถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3 ช่องทาง ได้แก่5.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น5 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.5.2 ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ภายใน ภายในวันที่ 18 ส.ค. 2560 เป็นสำคัญ5.3 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ recruitment@dti.or.th และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับส่งในวันทดสอบ6. เอกสารประกอบการสมัคร 6.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกจำนวน 3 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)6.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน6.3 สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)6.4 สลิปเงินเดือนฉบับจริงหรือหนังสือรับรองเงินเดือนโดยให้ระบุวันที่เริ่มงานจริงในปัจจุบัน6.5 สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.3 เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย)6.6 หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)6.7 สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร (ถ้ามี)6.8 อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล,สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น7. ขั้นตอนการคัดเลือก7.1 คัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัคร โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา, ประสบการณ์ทำงานรวม, ประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงาน ข้อมูลหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงในใบสมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุดเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี7.2 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีต้องทำการทดสอบ 3 รายวิชา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่, ความรู้ภาษาอังกฤษ, ความรู้คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบัน โดยผู้สมัครที่มีคะแนนสอบภาคทฤษฎีเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา7.3 ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จาก คณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ รวมทั้งต้องเข้าทดสอบทางจิตวิทยา หากผู้สมัครที่ไม่เข้ารับการทดสอบจิตวิทยาหรือทดสอบทางจิตวิทยาไม่ผ่าน สถาบันจะไม่รับบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในทุกกรณี7.4 ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบภาคทฤษฎีและคะแนนการสัมภาษณ์ เกินกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนสอบทั้งหมด รวมทั้งผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่หากตำแหน่งงานใดมีผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่แล้ว แต่ยังมีผู้สมัครคนอื่นๆ ที่มีคะแนนสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีคุณสมบัติเหมาะสม สถาบันอาจขึ้นบัญชีผู้สมัครดังกล่าวเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก โดยจะประกาศหรือแจ้งให้รับทราบ และผู้สมัครที่ได้รับการขึ้นบัญชีอาจได้รับการบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในภายหลังเมื่อมีตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสม7.5 ขอให้ผู้สมัครที่เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี หรือสอบสัมภาษณ์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ, สวมรองเท้าหนังหุ้มส้น (รองเท้าคัทชู) ข้าราชการสามารถแต่งเครื่องแบบเข้าสอบได้ โดยสถาบันขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นเข้ารับการทดสอบ8. หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผู้สมัครมีการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาจ้างหรือสัญญาทดลองงานแล้วแต่กรณี9. ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของสถาบันฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)โทร. 02-980-6688 ต่อ 1133 email : recruitment@dti.or.th
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) :ตนเอง,ไปรษณีย์,อีเมล์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 ส.ค. 2560สอบวันที่: 5 ก.ย. 2560ประกาศผลสอบ: 13 ก.ย. 2560
ดาวน์โหลดไฟล์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) คลิกที่ลิงค์ด้านล่างแผนที่ | ประกาศ 1 | ไฟล์แนบ 1 |